U bent hier: Home / Over het Gewest / Transparantie

Transparantie

Een transparant bestuur en vlot toegankelijke documenten voor alle Brusselaars
Een transparant bestuur en vlot toegankelijke documenten voor alle Brusselaars

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen  heeft tot doel het bestuur transparanter te maken door bestuursdocumenten en milieu-informatie vlotter toegankelijk te maken.

 

Dat betekent in het bijzonder dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verplicht is om op haar website een aantal documenten te publiceren die bestemd zijn voor het grote publiek.
 
De officiële website van het Gewest voldoet aan deze eis en biedt burgers de mogelijkheid om - via rubrieken op de website of via links naar externe websites - de volgende documenten te raadplegen:
 
 
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit een minister-president (Franstalig) en vier ministers (2 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen) die worden verkozen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
 
Bovendien koos het Parlement op voorstel van de regering drie gewestelijke staatssecretarissen, van wie één Nederlandstalige. Deze laatsten zijn geen lid van de regering, maar wonen (alle of sommige) vergaderingen ervan bij. Ze ressorteren onder een regeringslid, die hun bevoegdheden bepaalt.
 
De leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beheren de materies zoals bepaald door de gewestelijke bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, huisvesting, openbare werken, vervoer, economisch beleid, buitenlandse handel, werkgelegenheid, leefmilieu, energie, plaatselijke besturen, wetenschappelijk onderzoek en externe betrekkingen.
 
 
De inventarissen van subsidies, studies en overheidsopdrachten worden gepubliceerd in de rubriek "Transparantie" van de websites van de overheidsdiensten en bevoegde instellingen van openbaar nut die belast zijn met de uitvoering van het regeringsbeleid.
 
Transparantie van de gegevens is een fundamentele doelstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar als de burger deze gegevens niet kan exploiteren en hergebruiken, is die doelstelling maar deels bereikt. Aan die behoefte wil het Gewest tegemoetkomen: vanaf nu kan u de budgetten die de Brusselse besturen investeren in het kader van overheidsopdrachten en subsidies bekijken, analyseren en vergelijken op het website Openbudgets.
 
Vragen over de transparantie van het Brusselse bestuur kunnen worden gericht aan de
Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Cel Kanselarij
Sint-Lazarusplein 2 in 1035 Brussel
Tel: +32 (0)800 34 80 / 35 73
 
Informatie deüpdatet op 21 oktober 2021
Een vraag over deze website