Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gemeenten

De gemeente, die een 'huis voor alle burgers' is, beheert alles wat te maken heeft met het dagelijkse leven van de Brusselaars en het gemeentelijk grondgebied.

Wat is een gemeente?

Elke gemeente heeft democratisch verkozen organen. Zij handelen in het belang van de burgers die in hun gebied wonen. Ze kunnen beslissingen van andere bestuursniveaus doorgeven of een autonome lokale macht uitoefenen door ervoor te zorgen dat de democratische rechten en plichten van de inwoners worden gerespecteerd.

Hoewel de gemeenten ondergeschikt zijn aan de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten, genieten ze ook een zekere autonomie. De Grondwet erkent het principe van gemeentelijke autonomie in alle aangelegenheden van gemeentelijk belang. Tegenover deze autonomie staat echter het toezicht waaraan de gemeenten onderworpen zijn

Gemeentelijke taken

Verplichte taken

 • handhaving van de openbare orde ;
 • bijhouden van registers van de burgerlijke stand ;
 • bevolkingsregisters bijhouden ;
 • wegenbeheer
 • basisonderwijs
 • afgeven van plannings- en milieuvergunningen;
 • planning

Vrijwillige taken

 • verkeer ;
 • huisvesting ;
 • goedkeuring van plannings- en stedenbouwkundige instrumenten;
 • sociaal-culturele activiteiten
 • brandveiligheid 

De gemeenteraad

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor het maken van wetten op lokaal niveau. Hij stemt over de regels en besluiten van de gemeente, zoals de gemeentelijke verordeningen en het huishoudelijk reglement, de begroting en de rekeningen. Ze kiezen ook de schepenen die naast de burgemeester werken en vormen het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan dat belast is met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bestaat uit de burgemeester en schepenen, benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester, benoemd door de regionale regering, speelt een sleutelrol in het bestuur van de gemeente. 

 • Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. 
 • Hij ondertekent de verordeningen, besluiten en akten van de gemeente. 
 • Hij is verantwoordelijk voor de toepassing van wet- en regelgeving, veiligheid en openbare orde in de gemeente. 

De burgemeester is zowel hoofd van de gemeente als vertegenwoordiger van de lokale overheid. Indien nodig kan hij de hulp inroepen van de federale politie of het leger om de openbare orde te handhaven.

De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

carte des 19 communes bruxelloises

Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale