Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor het internetportaal be.brussels

Organisation of the Portal

Deze internetportaalsite be.brussels (de “Portaalsite”) is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Portaalsite wordt beheerd door het CIBG (Paradigm)1.

Het CIBG (Paradigm) is een instelling van openbaar nut van het type "A", opgericht bij artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen met betrekking tot het Brussels Gewest. 

De besturen van het Brussels Gewest kunnen inhoud online plaatsen op de Portaalsite. Momenteel kunnen de volgende besturen content online plaatsen op de Portaalsite (de "Deelnemende Besturen").

Deelnemende Besturen

Het CIBG (Paradigm) geeft u toegang tot de Portaalsite en de informatie die ze bevat op voorwaarde dat u zonder voorbehoud de voorwaarden aanvaardt die op deze pagina "gebruiksvoorwaarden" worden vermeld. Door het raadplegen van de Portaalsite en de informatie die ze bevat, aanvaardt u deze voorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

1. “Het CIBG heeft op 6 februari 2023 een brandingwijziging doorgevoerd. In dit document is de gangbare gebruikte naam "CIBG (Paradigm)', in afwachting van de aanneming van het rechtsinstrument tot wijziging van zijn naam. Het logo dat overeenkomt met de nieuwe naam, is op het document aangebracht."

Gebruik van de Portaalsite

De content van de Portaalsite is uitsluitend bestemd voor algemene informatie over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De content van de Portaalsite mag alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die op de Portaalsite worden aangeboden en voor persoonlijk gebruik. Deze Portaalsite mag niet worden gebruikt als basis voor een evaluatie van het CIBG (Paradigm) of van de Deelnemende Besturen en kan op geen enkele wijze bindend zijn voor of afdwingbaar zijn tegenover het CIBG (Paradigm) of de Deelnemende Besturen. Niets op de Portaalsite kan worden beschouwd als een aanbod tot aankoop of levering van diensten of tot het sluiten van een contract.

De gebruiker verbindt zich ertoe de Portaalsite te gebruiken in overeenstemming met de wet en de wettelijke en/of contractuele kennisgevingen. De gebruiker mag de Portaalsite niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor de belangen van het CIBG (Paradigm) of de Deelnemende Besturen, hun leveranciers en/of hun partners.

Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Portaalsite

In het algemeen kunnen het CIBG (Paradigm) noch de Beelnemende Besturen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, of welke andere schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de Portaalsite of de onmogelijkheid om ze te gebruiken, om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad, quasi-delict,  aansprakelijkheid buiten schuld of anderszins, zelfs indien het CIRB (Paradigm) op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Informatie

De Deelnemende Besturen stellen alles in het werk wat redelijkerwijs in hun vermogen ligt om op de Portaalsite informatie te publiceren die naar hun beste weten actueel is. Zij garanderen echter niet de adequaatheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch dat de Portaalsite altijd in alle opzichten volledig en actueel is. De informatie op de Portaalsite kan inhoudelijke onjuistheden, technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze content wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan periodiek worden gewijzigd. De Deelnemende Besturen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de content van deze Portaalsite.

Het gebruik van deze Portaalsite, en bijgevolg de verkregen informatie of gedownloade elementen bij het gebruik van de dienst, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het CIBG (Paradigm) en de Deelnemende Besturen wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Portaalsite.

De gebruiker erkent verder dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn/haar computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van welke content dan ook.

Toegang tot de Portaalsite

De Portaalsite wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Het CIBG (Paradigm) kan niet garanderen dat de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, dat de resultaten verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig en/of betrouwbaar zullen zijn, dat eventuele gebreken in de gebruikte software zullen worden gecorrigeerd.

De Portaalsite bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen, die uitsluitend ter informatie worden aangeboden. Het CIBG (Paradigm) oefent geen gezag uit over deze sites en de informatie die ze bevatten en kan daarom geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Het CIBG (Paradigm) wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke ongepaste, onwettige of illegale content die aanwezig is op de hyperlinks, evenals voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen ervan.

Op dezelfde manier is het mogelijk dat de informatie die door de Deelnemende Besturen online wordt gezet, hyperlinks naar andere sites bevat, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen die niet door de Deelnemende Besturen worden gecontroleerd. In dat geval kunnen de Deelnemende Besturen geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. De Deelnemende Besturen wijzen alle verantwoordelijkheid af voor ongepaste, onwettige of illegale content op de hyperlinks en voor eventuele schade die voortvloeit uit het raadplegen ervan.

Handelingen van internetgebruikers

Noch het CIBG (Paradigm), noch de Deelnemende Besturen kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van internetgebruikers.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Portaalsite (met uitzondering van de content die door de Deelnemende Besturen online is gezet) behoren toe aan het CIBG (Paradigm).

De Deelnemende Besturen hebben: (i) alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de content die zij online plaatsen op de Portaalsite of; (ii) de nodige rechten en machtigingen om deze content online te plaatsen. 

Behoudens uitdrukkelijke toestemming mag de gebruiker in geen geval de Portaalsite of een deel ervan kopiëren, reproduceren, vertalen, vertegenwoordigen, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager of met welk middel dan ook, of op welke manier dan ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het CIBG (Paradigm) en/of de Betrokken Deelnemende Besturen. Elke inbreuk op deze bepaling kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Geschillenbeslechting, jurisdictie en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Portaalsite moet eerst het voorwerp uitmaken van een verzoeningspoging. Indien dit mislukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke disclaimer in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die in gedrukte vorm worden aangemaakt en bewaard.