Tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het EU-beslissingsproces

Wijzen van tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het beslissingsproces van de Europese Unie
Net als de andere Belgische entiteiten heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wetgevende macht. In dat opzicht beschikt het over vier wijzen van tussenkomst inzake Europese aangelegenheden.

De vier wijzen van tussenkomst van het Brussels Gewest op Europees niveau zijn:

Onderhandeling en parlementaire goedkeuring van Europese verdragen

Deelname aan het Europese beslissingsproces

De juridische basis van deze deelname berust op:

  • artikel 203 van het EU-verdrag dat de gewestelijke en gemeenschapsministers toelaat om deel te nemen aan de Raad van de Europese Unie
  • het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de federale staat, de Gewesten en de Gemeenschappen over de vertegenwoordiging van België in de Ministerraad van de Europese Unie om de deelname van alle Belgische overheidsniveaus binnen de Raad van de Europese Unie te organiseren en de Belgische standpunten te coördineren

Dit samenwerkingsakkoord houdt het volgende in:

  • elke federale entiteit beschikt over een algemene delegatie of vertegenwoordiging bij de Europese Unie binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
  • het bestaan van intra-Belgische coördinatiemechanismen

Deelname aan de pre- en postlegislatieve fasen

Prelegislatieve fase: het wetgevend initiatiefrecht behoort toe aan de Europese Commissie. Zij omringt zich daarvoor met adviezen door middel van raadgevende comités, multilaterale vergaderingen en consultaties (groen- en witboeken) waartoe ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijdraagt.

Postlegislatieve fase: de Commissie ziet toe op de naleving en toepassing van de Europese beslissingen en beschikt over uitvoerende bevoegdheden. Hiervoor omringt zij zich met experts van de lidstaten door middel van beheers- en reglementeringscomités, waaraan ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deelneemt.

Omzetting, toepassing en tenuitvoerlegging van Europese beslissingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet de Europese richtlijnen om in gewestelijke normen (ordonnanties, regerings- en ministeriële besluiten, enz.) voor haar bevoegdheden op het vlak van milieu, vervoer, mededinging, staatssteun, energie, werkgelegenheid en interne markt.

Contactgegevens:

Vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie
Wetstraat 61-63, 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 233 03 02
Fax: +32 (0)2 280 04 40
E-mail: manoelle.wasseige@diplobel.fed.be