CTB

CTB

De Commissie voor Toegang tot Bestuurdocumenten (CTB)

Voorstelling van de CTB

Door het gezamenlijk decreet en ordonnantie wordt een Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) ingesteld. Deze commissie kan

 • de beroepen behandelen die ingesteld worden tegen de niet-naleving van de verplichtingen met betrekking tot actieve openbaarmaking, de passieve openbaarmaking en het weigeren van verbeteringen
 • uit eigen beweging advies verstrekken over de algemene toepassing van het gezamenlijk decreet en ordonnantie
 • aan het Brussels Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de Vergadering van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie voorstellen formuleren in verband met de toepassing en de eventuele herziening van het gezamenlijk decreet en ordonnantie
 • door een bestuurlijke overheid worden geraadpleegd over een kwestie die betrekking heeft op de toepassing van het gezamenlijk decreet en ordonnantie en van de uitvoeringsbesluiten ervan.

De CTB spreekt zich uit in de vorm van beslissingen, waartegen beroep mogelijk is bij de Raad van State.

De CTB treedt kosteloos op.

Beroep bij de Raad van State is niet mogelijk zonder eerst beroep in te stellen bij de CTB.

Samenstelling van de CTB

De CTB is samengesteld uit negen leden, waaronder een voorzitter, die lid dient te zijn van de Raad van State of van het auditoraat ervan of magistraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Vier leden worden aangewezen onder de leden van het statutaire personeel van de bestuurlijke overheden die tot het toepassingsgebied van dit gezamenlijk decreet en ordonnantie behoren.

Vier leden worden aangewezen wegens hun grondige kennis op het vlak van openbaarheid van bestuur.

De leden worden aangewezen voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.

Voor elk lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen dat dezelfde voorwaarden moet vervullen als het lid dat wordt vervangen.

Momenteel en in afwachting van de aanwijzing van nieuwe effectieve en plaatsvervangende leden is de commissie als volgt samengesteld:

 

 Voorzitter  Marc OSWALD (F)
 Effectieve leden  

   

    Leden van gewestelijke bestuurlijke overheden

 Cathleen AERTS (NL)

 Jonathan HOBE (F)

 Isabelle FONTAINE (F)
 Lynn THERRY (NL)

   

    Externe leden

 Frédéric EGGERMONT (NL)

 Joëlle SAUTOIS (F)

 Renaud VAN MELSEN (F)

 Alexander VAN STEENBERGE (NL)

 Plaatsvervangenden leden  
   Leden van gewestelijke bestuurlijke overheden

 Nick MEYSMAN (NL)

     

    Externe leden

 Laura JANSSENS (NL)

 Quentin PEIFFER (F)

 Véronique SCHMITZ (F) 

Contact

Commisse voor Toegang tot Bestuurdocumenten
Ter attentie van de Voorzitter van de Commissie
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Cell Kanselarij
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 35 73
E-mail: ctb@gob.brussels

Procedure

Wanneer is beroep bij de CTB mogelijk?

Bij de CTB kan beroep ingesteld worden in drie gevallen:

 • Iemand stelt vast dat het principe van de actieve openbaarheid niet nageleefd werd en beslist de Commissie hierover in te lichten (art 25, §1, 1° van het gezamenlijk decreet en ordonnantie);
 • In antwoord op een ontvankelijke aanvraag weigert de bevoegde bestuurlijke overheid de betrokkene het recht een bestuursdocument of milieu-informatie ter plaatse in te kijken, er uitleg over te krijgen of er een kopie van te ontvangen en de betrokkene beslist beroep in te stellen bij de Commissie. (Art. 25, §1, 2° van het gezamenlijk decreet en ordonnantie);
 • Iemand heeft een bestuurlijke overheid verzocht om verbetering van een bestuursdocument of milieu-informatie die onjuiste of onvolledige gegevens bevat die hem betreffen en de betrokken overheid heeft de nodige verbeteringen niet aangebracht binnen een termijn van een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag of heeft de redenen van de weigering niet meegedeeld (art. 25, §1, 3° van het gezamenlijk decreet en ordonnantie).

Hoe wordt beroep ingesteld bij de CTB?

Als de betrokkene zich in een van drie voornoemde gevallen bevindt, kan hij beroep instellen bij de CTB.

Daartoe moet de betrokkene een schriftelijk verzoek richten aan de voorzitter van de CTB:

 • hetzij per e-mail aan ctb@gob.brussels
 • hetzij via de post op volgend adres:
  Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten
  Ter attentie van de Voorzitter van de Commissie
  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
  Cel Kanselarij
  Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

Om ontvankelijk verklaard te worden, moet het verzoek aan de CTB

 • ingediend worden binnen dertig dagen (vijf werkdagen bij verzoek om dringende behandeling) na kennisname van de uitdrukkelijke beslissing tot weigering of, bij ontstentenis van dergelijke beslissing, na het verstrijken van de termijn waarbinnen de bestuurlijke overheid zich diende uit te spreken over de aanvraag
 • ondertekend zijn door de aanvrager
  Opmerkingen:
  1. Rechtspersonen moeten hun aanvraag laten ondertekenen door de daartoe gevolmachtigde persoon en moeten daarnaast in hun aanvraag melding maken van hun inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zoals bedoeld in artikel III.15 van het wetboek van economisch recht of een afschrift van hun statuten verstrekken wanneer het gaat om een rechtspersoon naar buitenlands recht, BEHALVE als de aanvraag ondertekend is door een advocaat of per e-mail ingediend wordt door een advocaat.
  2. Bij verzending van de aanvraag per e-mail, dient de aanvrager of de gevolmachtigde van de aanvragende rechtspersoon bij zijn e-mail een fotokopie, een foto of een scan van een identiteitsdocument te voegen, behalve als de aanvraag ondertekend is door een advocaat of per e-mail verstuurd is door een advocaat.
 • de naam en het adres van de aanvrager vermelden
 • aan de Commissie gericht zijn op een manier die het mogelijk maakt de verzendingsdatum met zekerheid vast te stellen
 1. een afschrift bevatten van de opvraging of van de aanvraag tot verbetering en, in geval van uitdrukkelijke weigering, een afschrift van de weigeringsbeslissing.

Wat gebeurt er als het beroep onontvankelijk veklaard wordt?

 • De commissie laat dit zo spoedig mogelijk weten aan de verzoeker, mits die in het beroep is geïdentificeerd;
 • Als het nog mogelijk is om een nieuw beroep in te stellen, met inachtneming van alle voormelde vereisten en binnen de wettelijke termijn, kan de aanvrager dit aan de commissie richten.

Wat gebeurt er als de CTB een ontvankelijk beroep ontvangt?

Uitwisselingen met de bestuurlijke overheden
 • De commissie geeft onverwijld kennis van het ingestelde beroep aan de betrokken bestuurlijke overheid.
 • Laatstgenoemde moet binnen zeven werkdagen (twee werkdagen als hoogdringendheid aangevoerd en erkend wordt), aan de commissie het document of de milieu-informatie bezorgen waarvan de verzoeker inzage of verbetering vraagt;
 • De bestuurlijke overheid kan een nota bijvoegen die haar weigering om in te gaan op de oorspronkelijke aanvraag toelicht.
 • Wanneer de bestuurlijke overheid oordeelt dat de aanvraag kennelijk onredelijk is of kennelijk te vaag geformuleerd is, is zij niet verplicht om de opgevraagde documenten of milieu-informatie over te maken aan de commissie. Ze dient de commissie hiervan niettemin onverwijld op de hoogte te brengen met een gemotiveerde beslissing.
Wat gebeurt er als de bestuurlijke overheid de bestuursdocumenten of milieu-informatie niet binnen de geldende termijn bezorgt aan de commissie?
 • De commissie maakt hiervan melding in haar jaarverslag.
 • Ze beschikt bovendien over onderzoeks- en dwangbevoegdheden: de voorzitter of een lid kan zich naar de betrokken bestuurlijke overheid begeven om er kennis en een afschrift te nemen van het bestuursdocument of de milieu-informatie waarop het beroep betrekking heeft en kan daartoe een beroep doen op de openbare macht.
 • Indien de commissie ondanks het voorgaande het betwiste bestuursdocument of de betwiste milieu-informatie niet krijgt, deelt zij dat onverwijld mee aan het Brussels Parlement en de Brusselse Regering, die onmiddellijk nieuwe sancties en de procedure ter zake bepalen.
Uitwisselingen met de verzoeker

Vanaf het ogenblik dat de commissie beschikt over het gevraagde document of de milieu-informatie, brengt zij de verzoeker daarvan op de hoogte en deelt hem mee dat zij zich binnen de zestig dagen na ontvangst van de bestuursdocumenten of de milieu-informatie zal uitspreken over het beroep.

Termijn om uitspraak te doen over het beroep
 • De commissie doet uitspraak over het beroep binnen 60 dagen na ontvangst van het bestuursdocument of de milieu-informatie;
 • Wanneer de overheid de aanvraag kennelijk onredelijk of kennelijk te vaag geformuleerd acht, doet de commissie uitspraak binnen de zestig dagen vanaf de ontvangst van het beroep. Indien zij de aanvraag evenwel noch kennelijk onredelijk noch te vaag geformuleerd acht, verzoekt ze de bestuurlijke overheid om haar het bestuursdocument of de milieu-informatie onverwijld te bezorgen. In dat geval gaat de termijn van zestig dagen in bij ontvangst van het bestuursdocument of de milieu-informatie.
 • Als voornoemde termijnen niet worden nageleefd, wordt het beroep geacht verworpen te zijn.
 • De termijn van zestig dagen kan in bepaalde gevallen opgeschort worden (bijvoorbeeld wanneer het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt gevraagd of wanneer de Brusselse ombudsman optreedt).
 • Wanneer de door de aanvrager ingeroepen hoogdringendheid door de commissie erkend wordt, doet de Commissie uitspraak over het beroep binnen de tien werkdagen vanaf de ontvangst van het beroep.
Beslissing

De CBT kan beslissen

 • dat het gevraagde document of de gevraagde informatie verstrekt/ter inzage gegeven/aangepast moet worden
 • dat de bestuurlijke overheid gemachtigd is de toegang tot de documenten of informatie te weigeren.

De beslissing van de CTB is bindend. De bij het beroep betrokken partijen moeten er zich dus naar schikken.

In haar beslissing geeft de commissie de partijen opdracht zich te schikken naar haar beslissing binnen de termijn die zij vooropstelt en die niet meer dan dertig dagen mag bedragen.

De partijen beschikken echter over een laatste beroepsmogelijkheid: een beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de CTB bij de Raad van State.

Als de bestuurlijke overheid na de termijn van 30 dagen geen gevolg heeft gegeven aan de beslissing van de CTB om de gevraagde documenten of informatie te verstrekken/ter inzage te geven of te wijzigen bezorgt zij de verzoeker zelf een afschrift van het bestuursdocument of de milieu-informatie.  In dat geval brengt ze de bestuurlijke overheid daar vijftien werkdagen op voorhand van op de hoogte.

Wanneer ze vaststelt dat een bestuurlijke overheid in gebreke blijft om te voldoen aan een verplichting, geeft de Commissie haar opdracht om onverwijld aan deze verplichting te voldoen.

Publicatie van de beslissing op de website van de CTB

De Commissie maakt haar beslissingen, adviezen en voorstellen binnen de twintig werkdagen nadat zij die heeft goedgekeurd, openbaar op haar website.


Informatie geüpdatet op 10 maart 2021

Een vraag over deze website