Programma 2014-2020

Programma 2014-2020

Voorstelling

Op 3 april 2014 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuw Operationeel Programma voor de uitvoering van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het Gewest voor de programmeringsperiode 2014-2020 goedgekeurd. Dit programma, dat aansluit bij de doelstellingen die op Europees niveau werden vastgelegd, zal bijdragen aan de financiering van projecten voor de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie van het gewest.  Op 12 mei 2014 heeft het Brussels Gewest met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een projectoproep uitgeschreven voor een bedrag van 200 miljoen euro. Tot op de sluitingsdag van de projectoproep (25 juli 2014) bood de Cel EFRO begeleiding aan, om de belangstellende operatoren te helpen hun projecten op te stellen overeenkomstig de verwachtingen van het Operationeel Programma, via thematische seminars, door oriëntatienota's ter beschikking te stellen en door de vragen van de kandidaten te beantwoorden.   De projectoproep leverde tussen 12 mei en 25 juli 196 projecten op.
Het Evaluatiecomité van de projecten, dat is samengesteld uit experts aangewezen door de regering en vertegenwoordigers van regeringsleden, heeft vervolgens nagegaan welke ingediende projecten in aanmerking komen of geschikt zijn vanuit het oogpunt van de doelstellingen van het Operationeel programma. Gelet op het grote aantal ingediende dossiers duurde de evaluatie van de projecten verscheidene maanden en de officiële selectie (van 46 projecten in totaal) door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd aangekondigd op 21 mei 2015.

Op 30 oktober 2014 heeft de Europese Commissie officieel de Partnershapsovereenkomst met België goedgekeurd, waarin de strategie voor een optimaal gebruik van de beschikbare fondsen staat omschreven.  Op 18/12/2014 keurde de Europese Commissie het Operationeel Programma 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed.

Regelgevend kader

Alle informatie over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling staat op de website van het EFRO.

nota over de toegankelijkheid van binnen te halen documenten
 

Strategie: Operationeel programma 2014-2020

Het Operationeel Programma (OP) van de EFRO-programmering 2014-2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogt de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de financiering van allerlei projecten. Het werd in tweede lezing door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd op 03/04/2014 en werd vervolgens door de Europese Commissie goedgekeurd op 18/12/2014.
Dit programma sluit aan bij het Europese cohesiebeleid "Europe 2020" en bij de gewestelijke strategische plannen zoals het ontwerp van het Gewestelijk plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), de New Deal, de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en het Gewestelijk Innovatieplan en beoogt het volgende:
 

  • ondersteunen van de socio-economische ontwikkelingsfilières, die voor werkgelegenheid voor de Brusselse bevolking kunnen zorgen (banen die niet verplaatst kunnen worden);
  • ondersteunen van innovatie en activiteiten die een antwoord bieden op de Brusselse uitdagingen;
  • de economie herlokaliseren ten bate van de burgers (waaronder de werknemers);
  • werken aan een verbetering van het levenskader van de Brusselaars;
  • bevorderen van de korte ketens, de functionele economie en de industriële ecologie;
  • ontwikkelen van duurzame en innovatieve businessmodellen

Het programma omvat vier grote assen:

As 1: Onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren;
As 2: Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van KMO's in de groeisectoren verbeteren;
As 3: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren;
As 4: Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen.

Tijdens deze overgangsperiode kunnen de referentiedocumenten (Operationneel programma, Milieuverklaring en Partnerschapsovereenkomst) worden aangevraagd bij het EFRO-directoraat: efro@gob.brussels

Projecten 2014-2020

EFRO-projecten 2014-2020 - door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering geselecteerde projecten

Tijdens deze overgangsperiode kan de lijst van de begunstigden 2014-2020 wordt aangevraagd bij het EFRO-directoraat: efro@gob.brussels

Oriëntatienota’s en Vademecum

Tijdens deze overgangsperiode kunnen de documenten worden aangevraagd bij het EFRO-directoraat: efro@gob.brussels

Een vraag over deze website