bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gezamenlijk decreet en ordonnantie "Digitaal Brussel"

"Digitaal Brussel" is een belangrijke stap voorwaarts: enerzijds in de manier waarop onze overheidsdiensten digitale technologie omarmen om onze medeburgers beter van dienst te zijn en anderzijds door garanties te bieden met betrekking tot fysieke loketten, telefoondiensten en postkanalen wanneer burgers met hun administratie willen communiceren. Deze stap voorwaarts maakt van het Brussels Gewest een pionier in Europa met een tekst die niet alleen pleit voor efficiëntere en toegankelijkere overheidsdiensten, maar ook digitale inclusie en de verplichting om alle burgers te dienen, ongeacht hun relatie met digitale technologie, vastlegt.

Gepubliceerd op

Modern, snel, handig, toegankelijk

Sinds de COVID-19-crisis is digitale technologie een noodzakelijk en integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Snelle en constante technologische veranderingen beïnvloeden elk aspect van ons leven.

Door de Brusselaars de mogelijkheid te bieden om desgewenst hun administratieve procedures online af te handelen, vergemakkelijkt en moderniseert "Digitaal Brussel" de relatie tussen de Brusselaars en de overheidsinstanties. Door overheidsdiensten online aan te bieden bespaar je tijd, bijvoorbeeld doordat je niet naar het gemeentehuis hoeft te gaan. Ze maken het ook mogelijk om procedures 24 uur per dag uit te voeren, buiten de normale openingsuren van een overheidsinstantie. Tot slot versnelt het gebruik van deze tools direct of indirect de toegang tot bepaalde sociale rechten.

Door tegelijkertijd de ondersteuning en het behoud van fysieke loketten, een callcenter en postdiensten te garanderen, biedt "Digitaal Brussel" ook de mogelijkheid om geen gebruik te maken van het digitale kanaal en zorgt het ervoor dat alle Brusselaars de overheidsdiensten ten volle kunnen benutten, afhankelijk van het communicatiekanaal dat ze verkiezen.

Digitaal Brussel: in de praktijk

Wat betekent dit in de praktijk voor Brusselaars?

Het kader van "Digitaal Brussel" zorgt ervoor dat elke administratieve procedure en online communicatie inclusief is, met de nodige waarborgen. In die zin creëert Digitaal Brussel nieuwe rechten. Deze rechten omvatten:

 • Het recht voor burgers om alle procedures online uit te voeren, inclusief administratieve procedures, communicatie en formulieren.
 • Het recht om via de eBox alle communicatie te ontvangen van een bepaalde datum of die de status van een aangetekende brief heeft.
 • Het recht om op elk moment de toestemming in te trekken voor digitale communicatie met overheidsinstanties.
 • Het recht op hulp bij onlineprocedures.
 • Het recht op een alternatief voor digitale technologie, op zijn minst via een fysiek loket, een telefoondienst en postkanalen. 
 • Het recht op een adequate toegang en aangepaste openingstijden voor de missies en het publiek, afhankelijk van de aangeboden openbare diensten. 

Als een burger onregelmatigheden vaststelt met betrekking tot zijn rechten, kan hij bij easy.brusselsbhg.common.external_link_warning de overheidsdiensten melden die de rechten en garanties van Digitaal Brussel niet respecteren. Klachten kunnen worden ingediend door de instructies te volgen: https://be.brussels/nl/over-het-gewest/structuur-en-organisatie/overzicht-van-de-overheden-en-instellingen-het-gewest/easybrussels/melding-digitaal-brusselbhg.common.external_link_warning 

Wat betekent dit in de praktijk voor de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de GGC en de COCOF (de Franse Gemeenschapscommissie)?

"Digitaal Brussel" vereist dat elke overheidsinstantie:

 • alle nieuwe administratieve procedures online beschikbaar maakt. Overheidsinstanties krijgen 5 jaar de tijd om bestaande procedures aan te passen; 
 • burgers informeert over de juiste kanalen voor online communicatie. Het recht om via de eBox alle communicatie te ontvangen van een bepaalde datum of die de status van een aangetekende brief heeft.
 • moet zorgen voor een geschikte en veilige methode voor online communicatie.
 • ondersteuning biedt aan gebruikers voor onlineprocedures, waaronder administratieve procedures, communicatie en formulieren, om gebruikers met digitale problemen te helpen;
 • ervoor zorgt dat gebruikers die minder vertrouwd zijn met digitale hulpmiddelen persoonlijk, telefonisch of per post contact kunnen opnemen met een agent;
 • middelen voor fysieke interactie met gebruikers onderhoudt of ontwikkelt;
 • technologische oplossingen gebruikt die voldoen aan de Europese richtlijnen en Brusselse wetgeving om onlineprocedures toegankelijk te maken voor mensen met een handicap;
 • ondersteuning biedt voor de invoering van elke nieuwe digitale overheidsdienst.
 • een adequate toegang en aangepaste openingstijden aanbiedt voor de aangeboden openbare diensten.

Hoe kan ik mijn online admin doen?

U kunt bijna al uw administratieve formaliteiten van thuis uit online via uw computer uitvoeren.

Hoe kan u inloggen?

U kunt op verschillende manieren inloggen op onlinediensten:

 • via uw elektronische identiteitskaart
 • via ItsMe

Lijst van digitale overheidsdiensten waar u officiële documenten kunt aanvragen

Voor verdere informatie:

 • Paradigm is de vertrouwenspartner voor alles wat betreft ICT op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Easy.brussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2015...

FAQ

Wat is het hoofddoel van "Digitaal Brussel"?

Digitaal Brussel heeft als hoofddoel een wettelijk en regelgevend kader te creëren voor de digitale transitie van de overheidsinstanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie. 

In die zin belichaamt Digitaal Brussel het engagement van de Brusselse regering om de openbare diensten te moderniseren. Het Brussels Gewest is een pionier in Europa door een tekst voor te stellen die niet alleen pleit voor efficiëntere en toegankelijkere overheidsdiensten, maar ook digitale inclusie en de verplichting om alle burgers te dienen, ongeacht hun relatie met digitale technologie, vastlegt.

Wat zijn de factoren die hebben bijgedragen aan de versnelling van de digitalisering van de administraties gedurende de laatste 10 jaar?

De digitalisering van overheidsdiensten is het afgelopen decennium versneld als gevolg van technologische ontwikkelingen en werd vertienvoudigd tijdens de COVID-19-crisis om de continuïteit van overheidsdiensten te waarborgen.

Wat zijn de voordelen van het digitaliseren van overheidsdiensten, zoals beschereven in de tekst?

De digitalisering van overheidsdiensten betekent dat dossiers sneller kunnen worden verwerkt, dat de gegevens die gebruikers doorsturen veiliger zijn, dat het verlies van dossiers zo goed als uitgesloten is, dat de rechten van gebruikers geautomatiseerd zijn en dat de administratieve last voor gebruikers verminderd is.

Welke rechten stelt de tekst vast voor burgers en rechtspersonen?

De tekst stelt de volgende rechten voor burgers vast:

 • alle administratieve procedures online kunnen uitvoeren;
 • ondersteuning krijgen voor alle online procedures;
 • ten minste via fysiek en telefonisch contact en per post gebruik kunnen maken van een alternatief ;
 • online procedures toegankelijk maken voor iedereen, ook voor mensen met een handicap.
 • Gebruikmaken van een adequate toegang en aangepaste openingstijden voor de aangeboden openbare diensten.

Wat is de politieke en strategische context die heeft geleid tot het opstellen van dit gezamenlijk decreet en ordonnantie?

De legislatuur 2019-2024, omkaderd door de gezamenlijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Zittingsperiode 2019-2024bhg.common.external_link_warningbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning, wil de administratieve vereenvoudiging, de dematerialisering en digitalisering van de procedures, de verkorting van de behandelingstermijnen van de dossiers, de transparantie en de toegang tot informatie van de Brusselse overheidsinstanties aanmoedigen. Om deze politieke ambitie waar te maken, heeft het gezamenlijke "Digitaal Brussel"-decreet en -ordonnantie het wettelijke kader gecreëerd en het afglijden naar "volledig digitaal" of "volledig papier" voorkomen.

Welke Europese en nationale regelgeving wordt in de tekst genoemd om de digitalisering van instellingen aan te moedigen?

De gezamenlijke decreten en ordonnanties over de digitale transitie van overheidsdiensten verwijzen naar een aantal teksten die de principes van "Digitaal Brussel" begeleiden. Het gaat onder meer om de eIDAS-verordening, de Single Digital Gateway-verordening, de richtlijn betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties, de wet van 16 juli 2016, de zogenaamde  Digital Act , en de wet van 27 februari 2019 betreffende de elektronische uitwisseling van berichten.

Welke specifieke rechten werden gecreëerd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie om de digitale ontwikkeling van de Brusselse overheidsinstanties te ondersteunen?

De specifieke rechten die door het GDO worden gecreëerd zijn: 

 •  het recht op universele online diensten, 
 • het recht op ondersteuning en een alternatief voor het online afhandelen van procedures, 
 • het recht op aangepaste toegang voor mensen met een handicap, 
 • het recht om de eBoxbhg.common.external_link_warning te gebruiken, 
 • het recht op duidelijke communicatie met de overheid via elektronische kanalen.

Hoe wil de tekst digitale ongelijkheden verminderen?

De tekst is bedoeld om digitale ongelijkheid te verminderen door inclusieve en toegankelijke maatregelen te nemen voor mensen die moeite hebben met digitale hulpmiddelen, om ervoor te zorgen dat alle burgers kunnen profiteren van de voordelen van digitale technologie.

Wat is de algemene ambitie van de regering voor de digitale transitie?

Het is de ambitie van de regering om iedereen te laten profiteren van de voordelen van digitale technologie en om digitale praktijken toe te passen, en tegelijkertijd meer transparantie en samenhang te brengen in de huidige administratieve procedures.

Wat zijn de belangrijkste bestaande wetten en ordonnanties die in de tekst worden genoemd en die worden aangevuld of versterkt door het gezamenlijk besluit en ordonnantie?

De belangrijkste bestaande wetten en ordonnanties zijn de ordonnantie betreffende de unieke gegevensinzameling, de ordonnantie betreffende de elektronische uitwisseling van de Brusselse overheid en andere wetten en verordeningen met betrekking tot digitalisering en digitale toegankelijkheid.

Voor wie is Digitaal Brussel concreet bedoeld? 

Het is van toepassing op de Brusselse administraties (administratieve overheden, diensten die rapporteren aan de Regering, diensten die rapporteren aan het Parlement, gemeentelijke overheden, gewestelijke intercommunales).

N.B.: de informatie op deze pagina is niet volledig, kan in de loop der tijd veranderen en/of worden bijgewerkt door de instantie belast met digitale transformatie enerzijds, en door de instantie belast met administratieve vereenvoudiging anderzijds.