Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Uitdagingen van de regio op het gebied van milieu

Nadat België in 1998 het Kyoto-protocol had ondertekend, werd er via een samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden een Nationaal Klimaatplan gelanceerd. Een van de verbintenissen van het Brussels Gewest binnen dit Plan heeft betrekking op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Het milieu wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door heel wat factoren beïnvloed: het aantal inwoners, het aantal mensen dat er dagelijks komt werken, de manier waarop zij zich verplaatsen, het type bedrijven die er gevestigd zijn, de bebouwde oppervlakte en de ruimte die voorbehouden is voor groenzones, enz.

Op deze pagina's vindt u informatie over energie, afvalverwerking, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, stormbekkens en een gezonde leefomgeving.

Als gevolg van de zesde staatshervorming is Externe linkdierenwelzijn een gewestelijke bevoegdheid geworden en wordt door Leefmilieu Brussel behandelt.

Brussel, een duurzame stad

Externe linkDuurzame ontwikkeling staat voor een economische en sociale ontwikkeling met respect voor het milieu en die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de komende generaties in het gedrang te brengen.

Het Externe linkbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake duurzame ontwikkeling heeft zich al vertaald in enkele concrete wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld op het vlak van leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Ruisinfo, het portaal over geluid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In een stad met meer dan een miljoen inwoners vormen activiteiten en vervoer belangrijke bronnen van geluid. De uitdaging bestaat erin om dit dynamisme compatibel te maken met een gezonde en kwaliteitsvolle geluidsomgeving.

Het portaal Externe linkRuisinfo stelt u in staat om

  • inzicht te verwerven in de verschillende geluidsbronnen
  • de actoren die kunnen interveniëren, te identificeren
  • geluidshinder te signaleren
  • op de hoogte te zijn van de procedures die moeten worden gevolgd in geval van een aanhoudend probleem
  • geluidsmaatregelen aan te vragen, als de wetgeving daarin voorziet

Op dit portaal vindt u ook praktische tips om u tegen lawaai te beschermen en er minder te maken.

Luchtverontreiniging wordt door de meeste Brusselaars beschouwd als een van de meest zorgelijke milieuproblemen en die Brusselaars lijken er vandaag klaar voor dat de overheid een aantal – zelfs lastige – maatregelen goedkeurt.

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Elk jaar organiseert Leefmilieu Brussel het Milieufeest, de uitgelezen gelegenheid om zich te amuseren, informatie in te winnen en kennis te maken met tal van Brusselse institutionele milieuactoren en -verenigingen.

Bxl_environnement_leefmilieu