Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Arbeidsvoorwaarden

We brengen een groot deel van onze tijd door op het werk. Vandaar dat de arbeidsomstandigheden goed geregeld moeten zijn. Een job brengt een hele reeks rechten en plichten met zich. Deze arbeidsvoorwaarden verschillen naar gelang u werkt in de overheidssector, in de privé-sector of als zelfstandige. We geven u enkele algemene principes en linken naar de instanties waarbij u voor meer informatie terecht kunt.

Arbeidsreglementering

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is verantwoordelijk voor een evenwichtige arbeidsverhouding tussen werknemers en werkgevers. Hun site geeft informatie over zaken zoals arbeidsreglementering, non-discriminatie, verloven, welzijn op het werk, arbeidsovereenkomsten en meer.

Contacteer ons

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat, 1
1070 Brussel

Toelatingen, vergunningen, licenties, arbeidskaarten

Sociale zekerheid

Elke werknemer, zelfstandige en werkgever moet in orde zijn met de sociale zekerheid. In ruil voor uw bijdrage bent u dan verzekerd bij ziekte, werkloosheid, kinderzorg, ongevallen en zo meer.

Via de sociale zekerheid hebt u ook recht op bepaalde uitkeringen, verloven en op een pensioen aan het einde van uw loopbaan. Bij werknemers wordt de socialezekerheidsbijdrage van het loon afgehouden; zelfstandigen moeten apart hun bijdrage storten.

Contacteer ons

FOD Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan, 50 - Box 100
1000 Brussel

Ziekenfonds

Als u werkt, moet u zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. In ruil voor uw (drie)maandelijkse bijdrage komt uw ziekenfonds tussen in allerlei medische kosten (bijv. geneesmiddelen, doktersbezoek, hospitalisatie, zwangerschap) en betaalt ze u een vervangingsinkomen bij ziekte of invaliditeit. U kunt vrij uw ziekenfonds kiezen.

Personenbelasting-inkomstenbelasting

Als u een inkomen verwerft, dan moet u hierop belastingen betalen om bij te dragen aan de Belgische staat om zijn voorzieningen en dienstverlening te bekostigen. Tegen eind juni van elk jaar moet elke meerderjarige burger een belastingsaangifte indienen met de inkomsten van het voorafgaande jaar. Dit kan op papier of online.

Contacteer ons

FOD Financiën

Uw personenbelastingsaangifte online via Externe linkwww.taxonweb.be (FR/NL)

Vakantiegeld

Wie werkt, heeft niet alleen recht op vakantie, maar ook op vakantiegeld. Voor bedienden en ambtenaren wordt dit door de werkgever uitbetaald. Voor arbeiders wordt dit door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie gedaan. Jongeren onder 25 en senioren boven de 50 kunnen onder bepaalde voorwaarden een 'jeugd- of seniorvakantieuitkering' krijgen.

Contacteer ons

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (voor arbeiders)

Kruisstraat , 4
1050 Brussel

Jeugdvakantie & Seniorvakantie

In België heeft u recht op jaarlijkse vakantiedagen gebaseerd op de bijdragen van het voorafgaande jaar. Net afgestudeerde jongeren en langdurig werklozen hebben dus geen recht op vakantie omdat ze het jaar voordien niet gewerkt hebben.

Om jongeren en oudere werknemers te activeren kunnen ze maximum vier weken betaalde jeugd- of seniorvakantie krijgen, betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  • Jeugdvakantie
    Pas afgestudeerde jongeren (onder 25 jaar) kunnen aanspraak maken op jeugdvakantie als ze in het voorafgaande jaar minstens een maand gewerkt hebben.
  • Seniorvakantie
    50-plussers krijgen een aanvulling betaalde vakantiedagen, ongeacht het aantal dagen dat ze in het voorgaande jaar gewerkt hebben.

Vakbond

De vakbonden vertegenwoordigen en verdedigen de rechten van de arbeiders en werknemers tegenover overheden en werkgevers. Vandaar dat ze u ook kunnen verder helpen met allerhande vragen over uw arbeidsomstandigheden, de relatie met uw werkgever en alle rechten en plichten. U bent niet verplicht om u aan te sluiten bij een vakbond.