Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Een sterk gewestelijk openbaar ambt

Door het actieplan 'Brusselaars in het openbaar ambt' verder uit te diepen, engageren het Gewest en de Gemeenschappen om een sterk gewestelijk openbaar ambt op te bouwen (doelstelling 2.5 Gewest en gemeenschappen).

Uitmuntendheid, modernisering en vernieuwing ten dienste van de gebruikers van het Gewest en de gemeentes moeten de leidraad zijn voor onze overheidsinstellingen. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft naar een luisterbereid bestuur met een groot reactievermogen. Het openbaar ambt vervult een essentiële rol door te zorgen voor een egalitair beheer van een geheel van openbare diensten die van Brussel een dynamische en inclusieve plek maken waar het aangenaam leven is. 

Wie zet hier de schouders onder?

Gedeelde prioriteit

 • Initiatiefnemende Minister(s): Minister van Financiën, Begroting, het Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en het Imago van Brussel Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn 

 • Geassocieerde Minister(s):  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Minister-President  

 • Partners: Brupartners, Talent.brussels, Brussel Plaatselijke Besturen, GSOB, BGC, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel  

 • Stuurcomité: Talent.brussels en Brussel Plaatselijke Besturen 

Bekijk de engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen

1. Het Brussels openbaar ambt aantrekkelijker maken voor werknemers

In kaart brengen van de concurrentiepositie van de Brusselse openbare sector als werkgever.   

Maatregelen uitwerken om de branding van het Brussels openbaar ambt te versterken en zo de tewerkstelling bij het Brussels openbaar ambt zichtbaarder te maken en aantrekkelijker te maken voor potentiële werknemers.   

Dit alles met respect en in overleg met de plaatselijke besturen. 

Sturende instantie(s): Minister van Openbaar Ambt, Minister van Plaatselijke Besturen  

2. De interne mobiliteit van onze ambtenaren verbeteren

De mobiliteit van onze ambtenaren tussen verschillende entiteiten verbeteren:

 • een studie opstarten over de belemmeringen die een maximale mobiliteit verhinderen. Deze studie moet ook detecteren in welke instellingen maximale mobiliteit nog niet mogelijk is.  
 • drempels voor externe en interne mobiliteit wegwerken, onder andere door sensibilisering van leidende ambtenaren.  Dit alles met respect en in overleg met de plaatselijke besturen. 

Sturende instantie(s): Minister van Openbaar Ambt, Minister van Plaatselijke Besturen  

3. De werkomstandigheden aanpassen aan de evoluerende behoeftes

De werkomstandigheden van de Brusselse openbare besturen aanpassen aan de evoluerende behoeftes op vlak van openbare dienstverlening: 

 • Verdere ontplooiing van de digitalisering van de openbare besturen.   
 • (Permanente) Vorming/bijscholing garanderen van mensen/ambtenaren in het kader van de digitalisering.  
 • Ontwikkeling van GOV Tech, onder andere door ondersteuning en aantrekking van start-ups rond Gov Tech. 
 • Implementeren van regulering rond thuiswerk (gestemd vorige legislatuur).  

Dit alles met respect en in overleg met de plaatselijke besturen. 

Sturende instantie(s):  Minister van Openbaar Ambt, Minister van Digitalisering, Minister van Patrimonium 

4. De meertalige dienstverlening verbeteren

De meertalige dienstverlening binnen het kader van de bestuurstaalwetgeving verbeteren. 

 • In functie van de taalkaders; de wettelijke vastgestelde vereisten halen.  
 • Brussel als werkgever (in de publieke sector) aantrekkelijk maken voor Frans- en Nederlandstaligen.
 • Vormingstrajecten ontwikkelen on the jobfloor. Personeelsleden aanmoedigen taallessen te volgen. Verplichting zonder resultaatsverbintenis, onder andere via elearning.  

Dit alles met respect en in overleg met de plaatselijke besturen. 

Sturende instantie(s): Minister van Openbaar Ambt en Meertaligheid, Minister van Plaatselijke Besturen 

5. Evenwaardige gendervertegenwoordiging, bestrijden discriminatie

De evenwaardige vertegenwoordiging van man/vrouw binnen het openbaar ambt en de wegwerking van discriminatie. 

De Regering zal ervoor zorgen een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij de leidinggevende functies in de openbare diensten, instellingen van openbaar nut en gesubsidieerde structuren te waarborgen, zonder afbreuk te doen aan het recht op nietmenging dat nodig is voor de goede uitvoering van bepaalde specifieke projecten. Het Gewest zal zijn expertise inzake genderissues verder uitbreiden door nieuwe, eigen indicatoren en statistieken uit te werken.  

Uitbreiding van de ordonnantie van 25 april 2019 met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij tot de OCMW's en verenigingen die onder hoofdstuk XII vallen.  

Dit alles met respect en in overleg met de plaatselijke besturen. 

Sturende instantie(s): Minister van Openbaar Ambt,  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen

7. Sense of ambassadorship uitbouwen

Het uitbouwen van een ‘sense of ambassadorship’ bij werknemers van het Brussels openbaar ambt.

 • Uitbouw van de Brusselse administratie als ‘sterk merk’. 
 • Meer betrokkenheid genereren door versoepeling contractueel statuut naar statutair (cf. Brussels Regeerakkoord). 
 • Verbetering interne mobiliteit.  
 • Implementeren binnen de administratie van een systeem van constante feedback op de werkvloer door onder andere de responsabilisering van de leidende ambtenaren.  
 • Implementeren van systeem van snellere remediëring.  
 • Onderzoek (en eventuele implementatie) naar de opportuniteiten van de uitbouw van expertloopbanen (cf. Actiris) waarbij ambtenaren een bevorderingsgraad op basis van hun opgebouwde expertise, zonder automatische leidinggevende functie. 
 • Aandacht voor de blijvende validatie van oudere werknemers in de begeleiding van nieuwere werknemers (bv. 62-jarige). 

Sturende instantie(s): Minister van Openbaar Ambt

7. Het plaatselijk openbaar ambt aantrekkelijker maken

Komen tot een geharmoniseerd statuut voor de plaatselijke ambtenarij (met inbegrip van het personeel van de hoofdstuk XII-verenigingen) op basis van overleg met de plaatselijke besturen en rekening houdend met de beschikbare budgettaire speelruimte.  

Afhankelijk van het beschikbare budget een loonsverhoging voor de lokale ambtenaren, met bijzondere aandacht voor de lage lonen, onderzoeken en toekennen. 

Sturende instantie(s): Minister van Plaatselijke Besturen 

8. De uitvoeringsbesluiten van het Sociaal Handvest implementeren

De besluiten voor een eenvormiger beheer van het lokale personeel implementeren.  De mogelijkheden inzake mobiliteit tussen het plaatselijk en het gewestelijk openbaar ambt onderzoeken. 

Sturende instantie(s): Minister van Plaatselijke Besturen 

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan