bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Actief samenwerken met de andere Gewesten en Gemeenschappen

Het Brussels Gewest stelt alles in het werk om - in dialoog met de overige deelstaten - de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel vorm te geven (doelstelling 2.6_Gewest en gemeenschappen).

De zesde staatshervorming voorzag in de oprichting van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel. Artikel 92bis§7 van de BWHI, dat daarover gaat, bepaalt dat de drie gewesten een samenwerkingsakkoord moeten sluiten waarin zij de nadere regels en het voorwerp van het in de hoofdstedelijke gemeenschap te voeren overleg vastleggen. 

Het Brussels Gewest wil alles in het werk stellen om de dialoog aan te gaan met de overige deelstaten om deze gemeenschap operationeel vorm te kunnen geven. Brussel heeft de andere gewesten nodig, net zoals de twee andere gewesten Brussel nodig hebben. Ieder heeft er dus belang bij dat met het de andere zo goed mogelijk gaat. Een van de wezenlijke uitdagingen voor de toekomstige samenwerking tussen de gewesten bestaat erin de ontwikkeling van de tewerkstelling en de economische activiteit in het grootstedelijk gebied gezamenlijk te ondersteunen. Dat moet ook gepaard gaan met een verbetering van de mobiliteit in dat gebied.  Via de Strategie 2030 zou een dergelijke samenwerking ontwikkeld kunnen worden voor de grootstedelijke aspecten van de doelstellingen van de Strategie. 

Wie zet hier de schouders onder?

Gedeelde prioriteit

 • Initiatiefnemende Minister(s): Minister-President 

 • Geassocieerde Minister(s):  Minister van Werk en Beroepsopleiding; Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid; Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek; Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed; Minister-Voorzitter van de COCOF Minister-Voorzitter van de VGC 

 • Partners: zie hieronder, bij de beleidswerven

 • Stuurcomité: zie hieronder, bij de beleidswerven

Ontdek Go4Brussels 2030

  1. De economische activiteit in het grootstedelijk gebied ondersteunen

  De economische activiteit in het grootstedelijk gebied ondersteunen, teneinde de kwaliteitsvolle tewerkstelling van de Brusselaars te bevorderen en een gunstig klimaat te creëren voor het behoud en de oprichting van bedrijven: zie Doelstelling 1.2_Ondernemerschap ondersteunen: zko's en kmo's bhg.common.external_link_warning

  Sturende instantie: Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 

  2. Werk en opleiding

  De inwoners van het gewest, en dan in het bijzonder de werkzoekenden, de kans bieden het vaardigheidsniveau te verwerven dat vereist is op de grootstedelijke arbeidsmarkt: zie doelstelling 2.3_De mobiliteit van de werknemers versterken.bhg.common.external_link_warning 

  Sturende instantie: Minister van Werk en Beroepsopleiding 

  3. Territoriale ontwikkeling

  Zie doelstelling 1.6_Prioritaire ontwikkeling van de strategische gebiedenbhg.common.external_link_warning ter ondersteuning van het economische beleid van de Brusselse regering. 

  Sturende instantie: Minister-President

  4. Mobiliteit

  Zie doelstelling 1.9_Een efficiënte mobiliteit met respect voor de gezondheid en de levenskwaliteitbhg.common.external_link_warning 

  • Het ontwikkelen van het Brabantnet. 
  • Het ontwikkelen van het Fiets-GEN. 
  • Het mobiliteitsbeleid in de rand rond Brussel en naar Brussels Airport. 

  Sturende instantie: Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

  5. Onderwijs en kinderopvang

  Zie doelstelling 2.4_Brussels programma voor onderwijs en kinderopvangbhg.common.external_link_warning 

  Sturende instantie: Minister-President 

  6. Hoofdstedelijke Gemeenschap

  De vertegenwoordigers van de Regering zullen overleg organiseren met de vertegenwoordigers van de Brusselse werkgevers- en vakbondsorganisaties over de hoofdstedelijke gemeenschap, haar oprichting en haar werkzaamheden.  

  Een samenwerkingsakkoord uitwerken met een overzicht van de belangrijkste thema's waarover de hoofdstedelijke gemeenschap overleg moet plegen, voornamelijk met betrekking tot economie, tewerkstelling en mobiliteit.  

  De hoofdstedelijke gemeenschap oprichten binnen het strikte kader van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen en haar organen samenbrengen. Het uitgewerkte systeem moet een soepele werking hebben. 

  Sturende instantie: Minister-President