Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Europees beleid inzake economie, werk en insluiting

De Gewestregering en gemeenschappen willen bijdragen aan het Europees beleid inzake economie, werk en insluiting. Daarom werkt de Brusselse Regering een coördinatiemechanisme uit om de samenhang tussen de Strategie Go4Brussels 2030 en het Europees beleid op het vlak van economie, werk en insluiting te waarborgen. (doelstelling 2.8_Gewest en Gemeenschappen)

Raadpleeg de volledige Go4Brussels 2030-strategie

  De Brusselse Regering gaat een coördinatiemechanisme uitwerken om de samenhang tussen de Strategie Go4Brussels 2030 en het Europees beleid op het vlak van economie, werk en insluiting te waarborgen.   

  Die coördinatie moet erop gericht zijn de kansen die geboden worden door de Europese structuurfondsen, en dan meer bepaald het EFRO en het ESF(+), bij het ondersteunen van Brusselse gewestelijke beleidsinitiatieven beter te integreren en te benutten door de doelstellingen en aanbevelingen van de EU op te nemen. 

  Om de verschillende Europese fondsen en financiële instrumenten goed op elkaar af te stemmen, er zoveel mogelijk voordeel uit te halen en ze tegelijk af te stemmen op en te koppelen aan de Strategie Go4Brussels, zal een gemeenschappelijke Brusselse strategie worden uitgetekend en zal er een sterkere coördinatie komen tussen de instanties die verantwoordelijk zijn voor de aanwending van deze fondsen.  

  Dankzij deze coördinatie zal daarenboven optimaal geantwoord kunnen worden op de Europese vragen, die meer bepaald kaderen in het Europees Semester en de opmaak van het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Er zal een duidelijke link gelegd worden tussen de uitvoering van de doelstellingen van de Strategie Go4Brussels en de jaarlijkse Brusselse bijdrage aan het NHP, waarbij het Gewest en de gemeenschapscommissies met elkaar zullen samenwerken. Dat moet het tot slot ook mogelijk maken de Brusselse initiatieven beter naar voor te brengen bij de Europese Commissie. 

  Wie zet hier de schouders onder?

  Overlegde prioriteit

  • Initiatiefnemende Minister(s): Minister-President; Minister van Werk en Beroepsopleiding; Staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen 

  • Geassocieerde Minister(s): de voltallige Gewestregering, het Verenigd College en de Colleges van de COCOF en de VGC.

  • Partners: Brussels International/EFRO; BISA/Perspective.brussels; Brupartners en alle besturen en ION’s. 

  • Stuurcomité: Brussels International/EFRO; BISA/Perspective.brussels; betrokken besturen en ION’s 


  1. Een intra-Brussels partnerschapsakkoord voor de structuurfondsen opmaken

  Dit akkoord zal, aansluitend op de inhoud van de Strategie 2030, de krachtlijnen omschrijven van de investeringsstrategie van het Brussels Gewest voor de structuurfondsen (EFRO en ESF), alsook de daaraan gekoppelde opvolgingsmechanismen. 

  Sturende instantie: Minister-President 

  2. Brusselse bijdragen aan Europese of internationale rapportering coördineren

  Coördineren van de Brusselse bijdragen aan Europese of internationale rapporteringsoefeningen 

  Coherente Brusselse bijdragen opstellen bij de verplichte rapporteringsoefeningen (Europees Semester, OESO, IMF, enz.).  

  De bijdrage aan het Europees Semester en aan het Nationaal Hervormingsprogramma zal specifiek gecoördineerd worden met perspective.brussels.   

  Het kabinet van de Minister-President verzorgt de coördinatie, de andere Ministers en Staatssecretarissen van de BHR leveren (met de steun van hun functionele besturen) bijdragen die verband houden met hun respectieve bevoegdheden. 

  Sturende instanties: Minister-President; Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

  3. Afstemming van de Europese fondsen en financiële instrumenten sturen

  Strategische sturing van de onderlinge afstemming van de Europese fondsen en financiële instrumenten 

  Oprichting van een strategisch comité dat de taak krijgt om de Europese fondsen en financiële instrumenten op elkaar af te stemmen met als doel er zoveel mogelijk voordeel uit te halen, ze te integreren in en te koppelen aan de verschillende beleidsinitiatieven die het Gewest, de Gemeenschappen en de lokale overheden op het Brusselse grondgebied uitvoeren (Brussels International, BISA, perspective.brussels, view.brussels, bevoegde kabinetten, enz.). 

  Sturende instanties: Minister-President; Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp