Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stelt de wetgevende teksten op, keurt de begroting goed en controleert de gewestregering.

De opdrachten van het Brussels Parlement

Het Brussels Parlement is het wetgevend orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ontwikkelt, bespreekt en stemt wetgevende teksten (ordonnanties en verordeningen) in de beleidsdomeinen die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen. Zo bepalen zij mee de krachtlijnen van het beleid, samen met de Brusselse Gewestregering.

Verder keurt het Brussels Parlement de gewestelijke begrotingen goed en houdt het toezicht op de Brusselse Gewestregering die het beleid moet uitvoeren. Het Brussels Parlement kan hiertoe Ministers of Staatssecretarissen bevragen of moties van wantrouwen stemmen.

De samenstelling van het Parlement

Het Brussels Parlement is samengesteld uit 89 leden, die om de vijf jaar volgens het algemeen kiesrecht verkozen worden door de meerderjarige Belgen die in het Brussels Gewest wonen. De Externe linkgewestelijke volksvertegenwoordigers zijn opgedeeld in twee groepen: 17 parlementsleden worden van een Nederlandstalige lijst verkozen en 72 van een Franstalige kieslijst.

Het Parlement kiest de leden van de Gewestregering en de gewestelijke staatssecretarissen uit de verkozen parlementsleden. Die worden dan in het Parlement vervangen door hun opvolgers van de kieslijst.

Een deel van de werkzaamheden van het Parlement gebeurt in plenaire vergadering, maar ook in de commissies. Het Brussels Parlement heeft vaste commissies die elk een of meer beleidsbevoegdheden van het Brussels Gewest behandelen.

NB: de Gemeenschapscommissies maken geen deel uit van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoewel hun raden en executieven uit de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse Gewestregering zijn samengesteld.

Regionale bevoegdheden, overeenkomsten en decreten

Brussels Parlement
  • In België hebben de Gewesten een zekere autonomie en specifieke bevoegdheden, vooral voor economische aangelegenheden...

  • De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt akkoorden en besluiten op die de bevoegdheden van haar ministers en...