bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Over Nawal Ben Hamou

In juli 2019 ben ik benoemd tot staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting enGelijke Kansen in de regering-Vervoort III. Daarnaast ben ik ook minister van Sociale Cohesie en Sport in de FGC. "

Mijn prioriteit tijdens deze legislatuur was de toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting.  Een billijke huurprijs voor iedereen.

Ik wou de bouw en renovatie van sociale woningen versnellen en sinds het begin van de legislatuur zijn meer dan 5.000 sociale woningen toegewezen aan meer dan 5.000 gezinnen. 

Voor diegenen die nog steeds wachten op een sociale woning, hebben we de toekenning van de huurtoelage hervormd om hen te helpen hun huur te betalen. Daarnaast hebben we de huurprijzen van gemeentelijke woningen ook gesocialiseerd.

In Brussel krijgen elke dag meer dan 11 gezinnen een uitzettingsbevel. Dat zijn er veel te veel. Er moest iets gedaan worden. 

Daarom hebben we een wintermoratorium ingesteld van 1 november tot 15 maart. Elk jaar worden uitzettingen tijdens deze periode opgeschort zodat gezinnen niet op straat komen te staan.

We hebben ervoor gezorgd dat verhuurders tijdens deze periode worden gecompenseerd voor de niet-ontvangen huurgelden. 

De strijd tegen alle vormen van discriminatie speelt ook een centrale rol in mijn beleid, in het bijzonder in samenwerking met de verenigingssector.  Ik heb gezorgd voor de eerste meerjarige financiële steun voor de verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijke kansen.

Ik heb een nieuwe, doeltreffende methode ingevoerd, gelijkekansenmainstreaming, die voor het eerste alle gewestelijke departementen heeft gemobiliseerd op het vlak van gelijke kansen.  Dit heeft geresulteerd in zes baanbrekende actieplannen, die samen met de verenigingssector zijn opgesteld.

Voor het eerst in Brussel heb ik van de steun aan eenoudergezinnen een beleidsprioriteit gemaakt in de strijd tegen ongelijkheid.

Ik onderneem ook actie tegen alle vormen van geweld, in het bijzonder tegen vrouwen, met name door gespecialiseerde onthaalcellen op te richten en te zorgen voor de eerste opleiding rond cyberseksisme voor de politie.

Tijdens deze legislatuur was het mijn doel om van sport een recht te maken dat toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd, sociale toestand of gender. Om dit te bereiken, heb ik een budget toegekend aan alle Brusselse clubs en vzw's. Op die manier kunnen ze kwaliteitsvolle sportactiviteiten aanbieden aan de verschillende groepen waaruit onze samenleving bestaat: vrouwen, ouderen, tieners, personen met een handicap, enz. En dit alles tegen een betaalbare prijs.

Sociale cohesie, dat is samenleven. Tijdens mijn mandaat heb ik meer dan 200 verenigingen erkend en gefinancierd. Deze verenigingen genieten nu een erkenning voor 5 jaar en worden gedurende die periode gesubsidieerd. Dat wil zeggen dat meer dan 500 voltijdse equivalenten zich inzetten voor het collectief welzijn.

Ik heb meer steun uitgetrokken voor scholing, de verspreiding van culturele initiatieven in de wijken, maar ook aan inburgeringsactiviteiten, taal- en alfabetiseringscursussen. Het is door de verenigingssector in te schakelen, dat de ongelijkheden in de wijken kleiner worden.