bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Minister van Werk en Beroepsopleiding

In een stadsgewest in volle verandering evolueren de noden van de ondernemingen en de crises die wij doormaken, brengen de veranderingen aan het licht en versnellen ze. In deze context voert de minister van Werk en Beroepsopleiding een beleid dat ervoor zorgt dat de vaardigheden, de knowhow en de kwalificaties van de Brusselaars evolueren en aangepast worden aan de veranderingen die zich voordoen.

De beroepsopleiding, een hefboom voor een doeltreffend tewerkstellingsbeleid

De beroepsopleiding vergroot de inzetbaarheid. Het opleidingsaanbod aanpassen in functie van de noden van de ondernemingen versterkt de efficiëntie ervan. In 2020 heeft de Brusselse Regering 3.600.000 euro extra vrijgemaakt om het opleidingsaanbod te versterken in de gevraagde sectoren in 2021 en 2022.

Waarvoor worden deze middelen gebruikt?

 • Bruxelles Formation opent 500 bijkomende plaatsen in de sectoren van de gezondheid, de technologische industrie, de digitale technologie, de digitale marketing, het beheer en het management, etc.
 • Om tegemoet te komen aan de oproep van de sectoren die op zoek zijn naar talent, worden 20 klassen duaal leren opgericht binnen het EFP, het centrum voor duaal leren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De opleidingen online worden verbeterd voor de werkzoekenden. In 2021 werden 1.000 extra plaatsen geopend. Na de opleiding heeft iedereen recht op coaching.
 • De doeltreffendheid van de beroepsopleiding hangt ook af van de expertise van de opleiders. Daarom wilde Bernard Clerfayt, in samenwerking met het Waalse Gewest, FORMAFORM oprichten. Dat is een centrum voor de optimalisering van de expertise van de professionals op het vlak van doorverwijzing, opleiding, socio-professionele inschakeling en de erkenning van competenties.

We willen verder gaan:

 • Het opleidingsinkomen zal worden ingevoerd in het kader van de verplichtingen van de fiscale wetgeving en met het oog op het aanbieden van een daadwerkelijk voordeel voor de begunstigde werkzoekenden.
 • De opleiding in de onderneming en het duaal leren zullen eveneens versterkt worden om tegemoet te komen aan de rekruteringsproblemen van de bedrijven.
formation professionnelle en ligne

De Polen Opleiding-Werk (POW), opleiding die aansluit bij de sectorale noden

De POW, die georganiseerd wordt via een publiek-private samenwerking, verenigt in één structuur de acties voor tewerkstelling, beroepsopleiding en sectorale monitoring. De POW komt tegemoet aan de huidige en toekomstige noden op het vlak van tewerkstelling en/of nascholing van de ondernemingen uit de sector, alsook aan de ambities van de doelgroepen.

Elke POW biedt diensten aan, zoals de vaststelling en de erkenning van competenties, de sensibilisering voor de beroepen uit de sector (beroepenvitrine), de sectorale monitoring, alsook de jobmatching van de opgeleide stagiairs.

Er zijn vier Polen Opleiding-Werk operationeel: Digitalcitybhg.common.external_link_warning voor de promotie, opleiding en tewerkstelling van werkzoekenden en werknemers in de sector van de digitale technologie; Logisticitybhg.common.external_link_warning voor de sector van de logistiek en het transport; Technicitybhg.common.external_link_warning voor het behoud en de verwerving van competenties in de sector van de technologische industrieën en Construcitybhg.common.external_link_warning, de Pool Opleiding-Werk voor de bouw.

De POW’s en de ondersteuning van de sectoren met een tekort aan arbeidskrachten

De POW’s hebben uiteraard dienstgedaan als hefbomen om oplossingen te vinden voor het tekort aan talenten. Dankzij de rondetafelconferenties georganiseerd door de minister hebben de actoren van de tewerkstelling en beroepsopleiding en de sectororganisaties gerichte actieplannen uitgewerkt voor de sectoren met een tekort aan arbeidskrachten.

De Brusselaars kwalificeren voor werk

De politieke actie op het gebied van beroepsopleiding in het Brussels Gewest is gebaseerd op twee beleidsplannen. Enerzijds is er het “Plan Opleiding 2020”, dat van 2016 tot 2020 werd uitgevoerd. Anderzijds is er de “Strategie inzake kwalificatie voor werk”, die uitgerold zal worden tussen 2022 en 2030. Zij zal de acties met het oog op de beoordeling optimaliseren.

De behaalde resultaten:

 • In 2021 hebben Bruxelles Formation en zijn partners 20.012 stagiairs opgeleid. Bijna 70% van hen is werkzoekend.
 • De grote meerderheid van personen die aan een opleidingstraject beginnen, maakt dat af (89% voltooide het traject), en het percentage positieve uitstroom(*) bedraagt 70%.
 • 2.029 werkzoekenden en 568 werknemers hebben online een opleiding kunnen volgen.
 • Werkzoekenden richten zich tot opleidingen en stages in de onderneming. 1.996 mensen hebben een traject voor een Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise (FPIE) gevolgd.
 • De “First Stage” heeft in 2020 meer dan 677 stagiairs aangetrokken. Deze vergoede stage van 3 of 6 maanden richt zich tot jonge werkzoekenden die weinig ervaring hebben en laaggeschoold zijn.

Het centrum voor duaal leren EFP stelt een voortdurende stijging van het aantal ingeschrevenen vast de voorbije 5 jaar. De resultaten voor 2021:

 • 7.646 inschrijvingen, of een stijging met 400 inschrijvingen;
 • 5.494 inschrijvingen voor een opleiding voor volwassenen, waarvan 3.508 nieuwe inschrijvingen;
 • 642 inschrijvingen voor een opleiding met leercontract, waarvan 374 nieuwe inschrijvingen;
 • 1.510 inschrijvingen voor nascholing;
 • Op een totaal van 90 beroepen kunnen 36 opleidingen leiden naar een kritische functie.

De sector van de dienstencheques, een belangrijke bron van werkgelegenheid

De dienstencheques vormen de grootste begrotingspost van het gewestelijke tewerkstellingsbeleid. En er zijn 27.000 werkneemsters die essentiële diensten leveren aan de Brusselse huishoudens. In twee woorden: banen en nabijheid.

Hoewel de prijs van een dienstencheque (9 euro) sinds 2014 niet veranderd is voor de gebruiker, bleef het aandeel van de overheden, en dus vandaag voor het Gewest, verder stijgen. De reële kost van een dienstencheque bedraagt 27 euro.

Gezien het belang van de sector en de noodzaak om de last voor de overheidsfinanciën te controleren, was het hoog tijd voor een hervorming. Deze wordt voorbereid en de Regering heeft het ontwerp van ordonnantie in eerste lezing goedgekeurd.

Het wetgevend werk gebeurt in overleg met alle partners. De hervorming, die aan het Parlement zal worden voorgelegd, is gericht op het behouden van de levensvatbaarheid van het systeem; het integreren van de kwalitatieve maatregelen om het beroep van huishoudhulp beter te ondersteunen; het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het toegang geven tot een loopbaan door het aanmoedigen van de beroepsopleiding.

un employé titres-services

De Oplossingengarantie voor iedereen

Voor werkzoekenden zal de individuele begeleiding versterkt worden en er zal hen ofwel een job, een stage, een opleiding of een erkenning van competenties worden voorgesteld.

Er zal een experiment met de proefprojecten “Zéro chômeur de longue durée” worden uitgevoerd in partnerschap met de actoren op het werkveld. De conclusies zullen het mogelijk maken om de operationele modaliteiten voor de voortzetting van deze projecten te bepalen.

Een inclusief tewerkstellingsbeleid

Op voordracht van Bernard Clerfayt is de hervorming van de testen tegen discriminatie bij aanwerving op de goede weg. Zij werd door de Regering in tweede lezing goedgekeurd. De voorwaarden voor het gebruik van de testen zullen vereenvoudigd en proactief worden. Ze zullen kunnen worden uitgevoerd op basis van objectieve gegevens, eventueel ter plaatse, met de instemming van het arbeidsauditoraat.

De ondernemingen binnen de sociale economie en de activiteitencoöperaties nemen een volwaardige plaats in de Brusselse economie in: lokale producties, kleine restauratie, recyclage, herstellingen, logistiek, diensten, (...). De minister ondersteunt deze initiatieven. Zij moedigen de Brusselaars aan om hun eigen tewerkstelling sereen te creëren en beogen de socio-professionele inschakeling van jongeren of langdurig werklozen.