bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Koekeltech, digitale technologie in het hart van het lokale Brusselse leven

In dit interview maken we kennis met het project voor sociale economie "Koekeltech" en de OCR binnen de Dienst Tewerkstelling van Koekelberg, een gemeentelijke vereniging gelegen tussen Simonis en Zwarte Vijvers. Stéphane M, coördinator van het project, deelt zijn visie over de veelvoudige impact van de initiatief in de buurt. Onze vereniging zorgt voor socioprofessionele re-integratie, digitale inclusie van senioren, begeleiding bij digitale transformatie voor jongeren en positioneert zich dan ook als een essentiële speler die bijdraagt aan het dichten van de digitale kloof en het dynamiseren van het lokale leven.

Gepubliceerd op

Goedemorgen Stéphane, bedankt dat u vandaag de tijd neemt om met ons te praten. Een eerste vraag: welke impact kan u zien of meten in de buurt sinds de opening van de OCR?

Hallo, ik ben blij dat ik de mogelijkheid krijg om meer te vertellen over de acties van de Dienst Tewerkstelling van Koekelberg en meer in het bijzonder over het project "Koekeltech", gelegen in de Sint-Annakerkstraat 631.

De Openbare Computerruimte van Koekelberg (OCR) werd in 2019 officieel erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De impact van dit project met menselijk dimensie is tweeledig. Allereerst stelt ons statuut als sociale economie-onderneming ons in staat om onze inspanningen te concentreren op de professionele re-integratie van werkzoekenden door middel van werkervaring als begeleider/trainer. Door in de wijk te komen werken met mensen die digitaal zijn achtergebleven, ontwikkelen onze begeleiders hun technische, sociale en relationele vaardigheden. Dit stelt hen in staat om geleidelijk weer op gang te komen, hun vaardigheden te versterken en het vertrouwen in zichzelf te herwinnen om zich vervolgens weer op de arbeidsmarkt te integreren. Bovendien kennen we sinds 2019 een constante groei die gepaard gaat met een toename van het personeel (doelgroep in sociale economie).

De andere significante impact is voelbaar bij de bewoners van de buurt!  Onze OCR stelt hen in staat toegang te krijgen tot informatie en online diensten om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Kwalitatief materiaal en competente OCR-begeleiders staan ter beschikking van het publiek.

Bovendien begeleiden we hen bij administratieve procedures en/of bij hun zoektocht naar werk. Onze structuur speelt dus een belangrijke sociale rol door de socioprofessionele integratie op lokaal niveau te bevorderen. 

De Gemeente Koekelberg heeft altijd geloofd in het project "Koekeltech” en ondersteunt het ook. De schepen van tewerkstelling, in het bijzonder, zet zich op het terrein in opdat de projecten zouden voldoen aan de verwachtingen van de inwoners van Koekelberg.

Wie zijn uw doelgroepen?

We onderscheiden twee soorten doelgroepen. Enerzijds diegenen die een zelfstandige toegang tot internet willen en de mogelijkheid om documenten af te drukken, vaak gerelateerd aan het zoeken naar werk. Anderzijds diegenen die ondersteuning of bijna individuele begeleiding nodig hebben om hen bij te staan in hun administratieve formaliteiten en opzoekingen. Vaak spelen we een ondersteunende rol bij het gemeentebestuur door burgers te helpen bij het navigeren en het vinden van online informatie. We merken ook dat onze interventie sommige administratieve aanvragen kan versnellen.

Heeft de COVID-19-pandemie gevolgen gehad voor uw activiteiten?

Absoluut. Vóór de pandemie kenden we een snelle groei met ongeveer 3.500 bezoeken per jaar. Ons opleidingsaanbod blijft een gediversifieerd publiek aantrekken. Bovendien is het vermeldenswaardig dat we voor de opleidingen in onze lokalen meer jongeren ontvangen, terwijl ons oudere publiek meer aanwezig is in de gemeentelijke antenne LISA2 .

Wat zijn de voornaamste moeilijkheden waarmee u wordt geconfronteerd in uw werk?

Onze uitdagingen beperken zich niet alleen tot technologische moeilijkheden. We worden ook geconfronteerd met taalbarrières, omdat we nieuwkomers ontvangen of mensen die in een situatie van digitale en sociale achterstand verkeren. De culturele, taalkundige en genderdiversiteit van ons team zorgt ervoor dat elke vraag van het publiek een oplossing vindt. Ons doel is om hen dezelfde diensten te bieden, waarbij we deze obstakels overwinnen. Bovendien worden we geconfronteerd met toegankelijkheids- en mobiliteitsproblemen bij sommige van onze gebruikers. Als reactie hierop nemen we een proactieve houding aan door naar hen toe te gaan en zo te voldoen aan hun specifieke behoeften, die vaak verder gaan dan het oorspronkelijke probleem!

Hoe past de OCR zich aan om in te spelen op de veranderende behoeften aan digitale vaardigheden?

Onze benadering is erop gericht onze diensten aan te passen aan de specifieke behoeften van elk individu. Voor ouderen met weinig of geen digitale ervaring voorzien we begeleiding om bepaalde technische aspecten op te helderen en toegankelijker te maken. Wat werkzoekenden betreft, is het cruciaal om hen te informeren over nieuwe trends en praktijken op de arbeidsmarkt. Deze sector evolueert snel en het is essentieel om zich aan te passen aan deze veranderingen.

We organiseren ook maandelijks digitale permanenties in de buurt van de Basiliek en in samenwerking met het OCMW van Koekelberg, zoals bijvoorbeeld één keer per maand in "Burger Café" van De Platoo van Koekelberg, waar het publiek voornamelijk bestaat uit ouderen met toegankelijkheidsproblemen.

Koekeltech biedt ook opleidingen, individuele begeleiding en privélessen die zijn afgestemd op de buurtbewoners, met speciale aandacht voor de specifieke behoeften van elke groep... . Onlangs hebben we op initiatief van de schepen van tewerkstelling op zaterdagochtend een opleiding kantoorautomatisering gelanceerd voor werknemers en studenten die hun digitale vaardigheden gratis buiten werktijd en school willen ontwikkelen.

We hechten ook veel belang aan duurzame IT door de beperkingen en milieuproblemen van morgen aan te pakken. 

Koekeltech komt tegemoet aan verzoeken voor specifieke IT-opleidingen (kantoorautomatisering, elektronische loketten, ...) van partners zoals de Brusselse OCMW's, waarvoor we, zowel in groep als individueel, opleidingen organiseren voor mensen met een Art 60-contract, als onderdeel van hun competentieverwervingsplan. 

Bovendien loopt er sinds vele jaren een samenwerking met dienstencheque-agentschappen zoals Ménage et Co, EkoServices en Start People in Brussel. We bieden hen opleidingen om digitale autonomie te bevorderen. We hebben een gewestelijke erkenning gekregen om deze opleidingen aan te bieden en hebben modules ontwikkeld die zijn afgestemd op deze groeiende vraag. Dit initiatief voldoet ook aan een ministerieel verzoek om 15 uur opleiding op het gebied van digitale vaardigheden te bieden. Digitale autonomie kan worden gedefinieerd als het vermogen van een persoon om doeltreffend gebruik te maken van digitale tools en vaardigheden om zich te engageren, zich te informeren en actief deel te nemen aan de moderne samenleving. Deze opleidingen worden terugbetaald door het Opleidingsfonds dienstencheques van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Heeft u nog andere behoeften of verwachtingen om uw diensten te verbeteren?

Hoewel ons team van 17 personen vrij autonoom werkt, streven we naar een meer gecoördineerde communicatie op het niveau van het volledige Brusselse grondgebied. Deze communicatie zou gericht zijn op het presenteren van onze missies binnen de OCR's, het promoten van onze opleidingen, het benadrukken van onze acties en het valoriseren van onze teams. Het is voor ons cruciaal om burgers uit te nodigen zodat ze kennis kunnen maken met onze lokalen en onze activiteiten.3

--

1L’ASBL va bientôt déménager rue Jean Jacquet 39

2LISA : Local Integrated Antenna

3NVDR: het dynamische team met een glimlach bestaat uit 3 voltijdse equivalenten en ongeveer 14 personen met re-integratiecontracten.