Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Stabiel en duurzaam werk waarborgen

De Brusselse regering en de gemeenschappen zetten samen in op stabiel en duurzaam werk voor de Brusselaars. We bepaalden een aantal prioriteiten om in de komende jaren onder andere de impact van de voorbije coronacrisis op te vangen, discriminatie bij aanwerven en op de werkvloer tegen te gaan en de tewerkstellingsgraad en jobkwaliteit te verhogen (doelstelling 2.2 _ Gewest en gemeenschappen)

Hoewel de daling van de werkloosheid en de stijging van de tewerkstellingsgraad die het Gewest maandenlang gekend heeft, bemoedigend zijn, liggen er voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van werk nog steeds grote uitdagingen in het verschiet, vooral als gevolg van de COVID-19-crisis en de economische gevolgen ervan die we nu nog niet kennen. De federale en gewestelijke maatregelen die de voorbije maanden getroffen werden, vangen de schok van deze crisis immers op, maar het is zeker dat het aantal Brusselse werkzoekenden aanzienlijk zal toenemen. Om die reden werden maatregelen getroffen in het kader van het relance- en herontwikkelingsplan dat de Brusselse Regering in juli heeft goedgekeurd.  

Naast deze nooit geziene crisis moeten we blijven werken aan de historische uitdagingen, zoals de bevordering van de diversiteit, de strijd tegen de verschillende vormen van discriminatie en de verhoging van de scholingsgraad, alsook aan de kwesties die verband houden met de digitalisering, de milieutransitie, de economische omslag en de uitdaging van de kwaliteit van de tewerkstelling.  

De daling van de werkloosheid moet gepaard gaan met een verhoging van de tewerkstellingsgraad en van de jobkwaliteit, dat wil zeggen dat de toenemende werkonzekerheid, de zwaarte van het werk en sociale dumping aangepakt moeten worden.  

De Regering streeft ernaar de Brusselse werkzoekenden aanzienlijk meer mogelijkheden te bieden om toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle jobs en daarin volop tot ontplooiing te komen. Daartoe zullen de Regering, de sociale gesprekspartners en de tewerkstellings- en opleidingsoperatoren gezamenlijk vertrekken van een omschrijving van het begrip jobkwaliteit.  

De Regering zal werk maken van de integratie van de werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, door de werkondersteunende maatregelen te evalueren en, indien nodig, efficiënter te maken. Voor deze integratie is ook een doeltreffende bestrijding van discriminatie vereist. 

Wie zet hier de schouders onder?

Gedeelde prioriteit

 • Initiatiefnemende Minister(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding

 • Geassocieerde Minister(s):  Minister-president; Staatssecretaris voor Gelijke Kansen; Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 

 • Partners: Actiris, BEW, Brupartners, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, PHARE, plaatselijke besturen (OCMW’s), View.brussels, Observatorium van de referentieprijzen, Equal.brussels, FeBISP, Tracé Brussel en FEBRAP 

 • Stuurcomité: Actiris, BEW, Brupartners, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, plaatselijke besturen (OCMW’s), View.brussels, Observatorium van de referentieprijzen en Equal.brussels 

Ontdek de doelen van Go4Brussels 2030


1. Betaald educatief verlof hervormen, beroepsopleiding versterken

Het systeem van het betaald educatief verlof zal in overleg met de sociale gesprekspartners hervormd worden om er een volwaardig permanent vormingsinstrument van te maken waarmee ingespeeld kan worden op de ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt.

Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding 

2. Integratie van werkzoekenden die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt

De integratie van werkzoekenden die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt mogelijk maken:

 • Premies voor personen met een handicap.  
 • Analyse van de aanbevelingen van de evaluatie van de werkondersteunende maatregelen. 

Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding 

3. Kwaliteitsvolle tewerkstelling monitoren

In overleg met de sociale gesprekspartners bepalen welke indicatoren onderzocht en gemeten moeten worden, zodat View.Brussels permanent de kwaliteit van de tewerkstelling kan monitoren.  

Het herhaaldelijk uitvoeren van monitoring van kwaliteitsvolle tewerkstelling en van gewestelijke en sectorale sociaaleconomische monitoring.  

Analyse van de resultaten en aanbevelingen.

Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding 

4. Discriminatie bij aanwerving bestrijden en diversiteit bevorderen

De kennis over de bestaande instrumenten om discriminatie bij aanwerving te bestrijden, verbeteren.  

De samenwerking tussen de Gewestelijke Arbeidsinspectie, UNIA en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voortzetten en verbeteren om het werk van de Gewestelijke Arbeidsinspectie te ondersteunen. 

Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen 

5. Sociale dumping bij overheidsopdrachten bestrijden

Het vademecum “sociale clausules” voltooien op basis van de aanbevelingen van de activiteitensectoren.  

De omzendbrief over de opname van sociale clausules in de Brusselse overheidsopdrachten naleven.  

Goede gewestelijke praktijken ontwikkelen met het oog op de uitwerking van nieuwe clausules die het mogelijk moeten maken sociale dumping te bestrijden vanuit een sectorale aanpak. 

Sturende instantie(s): Observatorium van de referentieprijzen 

6. De dienstenchequessector laten voortbestaan

Een begrotingskader opzetten om het systeem van de dienstencheques te laten voortbestaan.  

Gesprekken aangaan met de federale overheid om een verminderde loopbaan voor huishoudhulpen en een effectieve terugbetaling van de dienstencheques bij vaderschap en adoptie te eisen.  

In de Economische en Sociale Raad een werkgroep opstarten over de arbeidsvoorwaarden en de omscholing van huishoudhulpen. 

Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding

7. Het aantal niet-ingevulde jobs terugdringen

Opmaak van een interfederaal actieplan om het aantal niet-ingevulde jobs terug te dringen.  

De reglementering van de arbeidsvergunningen voor de knelpuntberoepen evalueren.  

Weinig aantrekkelijke beroepen promoten.  Anticiperen op de behoeften van de bedrijven aan arbeidskrachten via de opleidings- en tewerkstellingspolen.

Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding

8. Initiatieven ondersteunen om het beroeps- en privéleven te verzoenen

Het plan Eenoudergezinnen dat in het kader van de S2025 (Go4Brussels 2025) uitgewerkt werd door Brupartners analyseren, zo nodig aanpassen en uitvoeren De werkzaamheden van het plan Eenoudergezinnen zijn aan de gang in samenwerking met de meesturende instanties.  

RHP: Rekening houden met de situatie van vrouwen in het kader van de Relance en een bijzondere focus op vrouwen binnen de éénoudergezinnen verzekeren 

Projectoproep voor genderprojecten van verenigingen die gericht zijn op het bevorderen van echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen na de COVID-19-crisis, in het kader van de Relance en met een intersectionele visie. De projectoproep werd gelanceerd en afgesloten. 

Sturende instantie(s): Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Brupartners 

9. Snelle integratie van nieuwe werkzoekenden

RHP: De snelle integratie van de nieuwe werkzoekenden die het slachtoffer zijn van de COVID-19-crisis, mogelijk maken.

 • De maatregel van de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, §7 stimuleren, met name voor de Brusselse ondernemers die het slachtoffer werden van een faillissement.  
 • De Phoenix-premie implementeren voor werkzoekenden die het slachtoffer werden van de COVID-19-crisis.  
 • Het creëren van eigen tewerkstelling ondersteunen door: 
  • de invoering van ReloadYourself en 
  • de versterking van de premie voor zelfstandigen.  
 • Verbetering van de begeleiding van werkzoekenden door Actiris en de AAZWpartners. 

Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan