Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

de Jongerengarantie verder uitvoeren

Met de Jongerengarantie willen het Gewest en de Gemeenschappen jongeren onder de 25 jaar aan het werk krijgen en ervoor zorgen dat ze de scholing krijgen die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt mogelijk maakt.

De Jongerengarantie is een initiatief dat erop gericht is twee fundamentele doelstellingen te verwezenlijken: - de werkloosheid en de ondertewerkstelling van jongeren onder de 25 jaar mee helpen bestrijden; - er mee voor helpen zorgen dat jongeren hun vaardigheden (in de ruime betekenis van het woord) kunnen verbeteren met het oog op hun (her)intrede op de arbeidsmarkt. 

Jongeren informeren om ze aan het werk te krijgen

Om dit initiatief zichtbaar te maken voor de jongeren, is het de bedoeling om:  - elke jongere onder 25 jaar die behoort tot de ongekwalificeerde uitstroom, binnen de maand in te lichten over de diensten waarop hij aanspraak kan maken om een balans op te stellen en vervolgens binnen de 4 maanden begeleid te worden naar een kwaliteitsvolle baan, een stage, een opleiding of een hervatting van de studies. Indien nodig kan hij ook ondersteuning krijgen met het oog op zijn maatschappelijke integratie, als noodzakelijke stap op weg naar beroepsinschakeling; - elke jongere onder de 25 jaar, zodra hij zich als werkzoekende heeft ingeschreven bij Actiris, binnen de daaropvolgende 4 maanden te begeleiden naar een kwaliteitsvolle baan, een stage of een opleiding, een hervatting van de studies en indien nodig te ondersteunen in zijn maatschappelijke integratie, als noodzakelijke stap op weg naar beroepsinschakeling. 

Scholing faciliteren

Bovendien moet elke jongere tussen 15 en 25 jaar gebruik kunnen maken van ondersteuning en instrumenten, waardoor hij naar school kan blijven gaan of terug naar school kan gaan. 


Wie zet er de schouders onder?

Gedeelde prioriteit 

Initiatiefnemende Minister(s): Minister-President, Minister bevoegd voor Werk 

Geassocieerde Minister(s):   Ministers bevoegd voor Opleiding, Ministers bevoegd voor Jeugd; Ministers bevoegd voor Volwassenenonderwijs en Leerplichtonderwijs 

Partners die lid zijn van het stuurcomité: Brupartners, Actiris, Bruxelles Formation, COCOF, VGC, Administraties van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap (volwassenenonderwijs, jeugd, leerplichtonderwijs), VDAB Brussel, Brulocalis, ESF-Agentschap en -Dienst, Schooldienst van perspective.brussels, Infor Jeunes Bruxelles, D’Broej, FCJMP, Jeunes CSC, Jeunes FGTB, Jeunes CGSLB 


1. Informeren en doorverwijzen

De informering, doorverwijzing en eerstelijnsadvisering van de Brusselse jongeren verder verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief, om de overgang school-gezin-werk te bevorderen (lokaal bereik van 25.000 jongeren per jaar). 

Relance- en herontwikkelingsplan (RHP): het bestaande netwerk van lokale informatie- en begeleidingsplatformen voor jongeren uitbreiden door twee of drie bijkomende platformen in het leven te roepen (het eerste in 2020 en daarna nog twee in 2021) om gemakkelijker in contact te kunnen treden met de jongeren in de minder goed bediende wijken; 

Verdere inspanningen leveren om de scheidingslijnen tussen de aangeboden diensten weg te werken met als doel een betere efficiëntie en samenhang van de dienstverlening te stimuleren. 

Sturende instantie(s): Infor Jeunes Bruxelles

2. Sociale insluiting en inschakeling

De begeleiding en het aanbod van tweedekansonderwijs versterken, zodat meer jongeren een getuigschrift kunnen halen dat qua niveau minstens overeenstemt met het hoger middelbaar onderwijs. RHP: opstarten van extra individuele pedagogische workshops (IPW) bij de Brusselse OCMW’s in 2021. Momenteel zijn er vijf OCMW’s die een dergelijke workshop organiseren.  

Schoolverzuim bij jongeren van 15 tot 18 jaar voorkomen en bestrijden.  

 • RHP: de initiatieven ter bestrijding van vroegtijdige schooluitval bij jongeren van 15 tot 18 jaar (uitgebreid tot de jongeren onder de 21 in het alternerend onderwijs) versterken met als doel de huidige initiatieven voor jongeren, en in het bijzonder jongeren in een beroepsrichting, die de school de rug hebben toegekeerd, te intensifiëren. 
 • Deze versterking moet gekoppeld worden aan het programma Preventie Schoolverzuim dat gecoördineerd wordt door de Schooldienst.  
 • Gepersonaliseerde acties voortzetten en ontwikkelen voor en samen met jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden, om hen ertoe te brengen een duurzaam beroepsproject uit te werken. 

Sturende instantie(s): Schooldienst

3. Beroepsopleiding

Het opleidingsaanbod (3 000 aanbiedingen voor 3 000 werkzoekenden per jaar), gaande van taalopleidingen tot beroepsgerichte (= kwalificerende) opleidingen en alternerend leren en werken, verder versterken en diversifiëren (o.a. pedagogisch). RHP: versterking van het opleidingsaanbod waaronder dat afgestemd op jonge werkzoekenden. 

Sturende instantie(s): Bruxelles Formation, VDAB Brussel 

4. Stages in de onderneming

Een aanbod van 2.000 kwaliteitsvolle begeleide stages per jaar organiseren voor 2.000 werkzoekenden (IBO in de onderneming, stage aan het einde van een kwalificerende opleiding, Europese of internationale stage, First stage). Deze stages dienen zowel in de privésector als bij de overheid, zowel bij kmo’s als in grote bedrijven te worden ingericht. Er zal gezorgd worden voor een paritair kader, overeenkomstig de krachtlijnen die goedgekeurd zijn door Brupartners en de BHR. 

Sturende instantie(s): Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel

5. Initiatieven voor begeleiding bij tewerkstelling

Elke werkzoekende jonger dan 25, ongeacht hoe lang die al ingeschreven is als werkloze, individueel begeleiden. 

Zorgen voor 1.500 jobs (van minstens 28 VTE-dagen) per jaar door:  het systeem van de SBO-ION en SBO-JG; het inschakelingscontract; het invullen van “gewone” werkaanbiedingen.  

Steun verlenen aan jongeren die een eigen bedrijf willen oprichten of die in het sociaal of coöperatief ondernemerschap willen stappen 

Sturende instantie(s): Actiris, HUB (YETnetwerk) 

6. Transversaliteit

Eind 2020 overwegen om het systeem uit te breiden tot de jongeren onder de 30 jaar op basis van de externe evaluaties die aan de gang zijn en de actualisering van de Europese aanbeveling van 2013 aangaande de Jongerengarantie.

Sturende instantie(s):  MinisterPresident; Minister van Werk 


Ter informatie

 • Actualisering van de Europese aanbeveling van 2013 aangaande de Jongerengarantie:  De Europese Raad heeft een nieuwe aanbeveling aangenomen met als titel “Een brug naar banen – versterking van de jongerengarantie”. Het hoofddoel is om de werkgelegenheid voor jongeren in de hele EU beter te ondersteunen, vooral nu de jeugdwerkloosheid en het aantal jongeren zonder werk, scholing of stage (de zogenoemde NEET’s: not in employment, education or training) in deze coronatijden snel stijgt.  
 • De nieuwe jongerengarantie bevestigt dat de EU-lidstaten via nationale regelingen willen zorgen dat jongeren binnen 4 maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het reguliere onderwijs hebben verlaten, een baan, opleiding, stage of leerlingplaats kunnen vinden. Ook verlengt de aanbeveling de leeftijdsgrens voor de doelgroep van 25 naar 29 jaar en is er meer inclusie voor personen uit kwetsbare groepen, zoals NEET's, jonge vrouwen en mensen met een handicap. 
 • De jongerengarantie wordt uitgevoerd met behulp van ondersteunende maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende richtsnoeren: 
  • inventarisatie: het in kaart brengen van doelgroepen, beschikbare diensten, gewenste vaardigheden en jongeren die NEET's dreigen te worden 
  • outreach: gerichte voorlichtingscampagnes onder jongeren en zich richten op NEET's 
  • voorbereiding: betere profilering om behoeften en oplossingen op elkaar af te stemmen, advies en begeleiding, en het verbeteren van digitale en andere belangrijke vaardigheden 
  • aanbod: werkgelegenheidsstimulansen, kwaliteit en gelijkheid, en ondersteuning na plaatsing.