bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De gekruiste werkinitiatieven werk-opleiding versterken

Om tegemoet te komen aan de scholingsbehoeften van de werkzoekenden en de personeelsnoden van de werkgevers geven we politieke voorrang aan een strategie rond scholing en werk (doelstelling 2.3_Gewesten en Gemeenschappen).

De wisselwerking tussen de openbare tewerkstellings- en opleidingsinstanties bevorderen om het dienstenaanbod, dat aangepast is aan de behoeften en verwachtingen van de werkzoekenden, de bedrijven en de werknemers, te optimaliseren, te vereenvoudigen, vlotter te maken en te vergroten.  

Op basis van de evaluatie van het opleidingsplan 2020 zal een strategie rond scholing en werk uitgestippeld worden om doeltreffend te kunnen voldoen aan de scholingsbehoeften van de werkzoekenden, zodat zij een vaste plaats kunnen verwerven op de arbeidsmarkt, om tegemoet te komen aan de personeelsnoden van de werkgevers en om in te spelen op de problematiek van de knelpuntberoepen.  

 

Strategie rond scholing en werk

Met het oog daarop wil de Regering de beleidsvoering rond werk en opleiding nog meer overkoepelend maken door de openbare tewerkstellings- en opleidingsoperatoren onderling en deze operatoren en de sectoren nauw te laten samenwerken.  Daarnaast zal het Gewest verdere inspanningen leveren om opleidingen in de onderneming te ondersteunen, met op de eerste plaats de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) en het alternerend leren en werken. Dergelijke opleidingen bevorderen een snellere en duurzame toetreding tot de arbeidsmarkt.  

Relance- en herontwikkelingsplan

De COVID-19-crisis zal de komende weken/maanden een aanzienlijke impact hebben op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage in het Brussels Gewest zal stijgen, enerzijds door de komst van de door de crisis getroffen werknemers op de arbeidsmarkt en anderzijds door de inkrimping van het arbeidsaanbod. Het aanbod van opleidingen dient bijgevolg vergroot of geheroriënteerd te worden om werkzoekenden in staat te stellen nieuwe vaardigheden te verwerven of te verbeteren. Deze versterking is mogelijk dankzij het budget dat beschikbaar wordt gesteld in het kader van het relance- en herontwikkelingsplan (RHP) dat in juli 2020 door de Brusselse regering werd goedgekeurd. 

Tegelijkertijd is het belangrijk dat werkzoekenden die een opleiding starten deze kunnen voltooien en om financiële redenen niet hoeven te stoppen. Daarom wordt de opleidingsvergoeding verhoogd naar 2 euro per gepresteerd opleidingsuur in afwachting van het opleidingsinkomen.  

Wie zet hier de schouders onder?

Gedeelde prioriteit

 • Initiatiefnemende Minister(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding 

 • Geassocieerde Minister(s):  Minister-President; Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek; Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie; Minister van Financiën, Begroting, het Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en het Imago van Brussel 

 • Partners: Actiris, BEW, Brupartners, Bruxelles Formation, Febisp, Tracé, VDAB Brussel, Syntra, SFPME, netwerk van de CEFA’s, View, Consortium de validation des compétences, Instance Bassin EFE, Banspa 

 • Stuurcomité: Actiris, BEW, Brupartners, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, View.brussels, SFPME, Febisp en Tracé 

Ontdek de engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen


  1. Sectorale kaderakkoorden en oprichting van opleidings- en tewerkstellingspolen

  De polen oprichten waarvoor een sectoraal akkoord bestaat.  

  Sluiten van nieuwe kaderakkoorden, met name in de duurzame voedingssector, de non-profitsector en de sector van de dienstencheques. 

  Opzetten van allianties werk-milieu, met name in de bouwsector.

  Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding in overleg met de Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie voor de allianties werk-milieu 

  2. Strategie rond scholing en werk

  Evaluatie van het Opleidingsplan 2020.  

  Goedkeuring van de strategie rond scholing en werk. Die strategie zal erop gericht zijn de inwoners van het Gewest, en dan in het bijzonder de werkzoekenden, de kans te bieden het vaardigheidsniveau te verwerven dat vereist is op de grootstedelijke arbeidsmarkt.  

  Opmaak van een interfederaal actieplan om het aantal niet-ingevulde jobs terug te dringen.

  Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding

  3. Bevorderen alternerend leren en werken en de beroepsopleiding in de onderneming

  Voor leercontracters dezelfde rechten waarborgen als stagiairs in een beroepsopleiding.   

  De maatregelen met betrekking tot de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) en het alternerend leren en werken evalueren.   

  De financiële ondersteuning van de premie bestemd voor jongeren die alternerend leren en werken en de premie die toegekend wordt aan de bedrijven (mentorpremie), uitbreiden en herwaarderen.

  Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding 

  4. Meertaligheid bevorderen

   Vanuit een streven naar meertaligheid het aanleren van talen versterken.  

  Het taalopleidingsaanbod binnen een samenhangend netwerk uitbouwen en versterken rond een Talenpunt.  

  De werkgevers stimuleren om de taalopleidingen van hun werknemers op te nemen in hun opleidingsbeleid. 

  Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding in overleg met de Minister van Meertaligheid 

  5. Outplacement en de omscholing van werknemers

  Oprichting van reconversiecellen of een soortgelijke voorziening om werknemers die het slachtoffer geworden zijn van een faillissement, een sluiting of collectief ontslag, de mogelijkheid te bieden zich om te scholen.  

  RHP: uitvoering en opvolging van het proefproject van het Opveringsfonds voor de begeleiding van werknemers die het slachtoffer geworden zijn van een faillissement.  

  Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding 

  6. De plaatselijke tewerkstellingsvoorzieningen reorganiseren

  De plaatselijke tewerkstellingsvoorzieningen reorganiseren om ze aan te passen aan de huidige realiteit 

  Hervorming van het PWA-systeem.   

  Eén enkele instantie voor plaatselijk interprofessioneel overleg dat in de plaats komt van alle andere plaatselijke instanties, onderzoeken en oprichten.

  Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding, Minister van Plaatselijke Besturen 

  7. RHP: Het opleidingsaanbod versterken

  Het opleidingsaanbod versterken, zowel voor de werkzoekenden als voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid.  

  De indexering van de opleidingsvergoeding doorvoeren om deze te verhogen naar 2 euro per gepresteerd opleidingsuur en de besprekingen over het opleidingsinkomen met de federale overheid verderzetten.  

  Sturende instantie(s): Minister van Werk en Beroepsopleiding 

  Heb je vragen, klachten, suggesties of meldingen over deze pagina?

  bhg.sdg.label
  SDG_Logo