bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Steun aan sectoren met jobpotentieel

Het Brussels Gewest engageert zich om de economie te ondersteunen in sectoren die kwaliteitsvolle jobs bieden aan de Brusselaars. Via elf beleidsinitiatieven wil het deze doelstelling van het strategisch meerjarenplan Go4Brussels bereiken (doelstelling 1.4_ het Gewest).

De Regering zal de Brusselse economie blijven ondersteunen voor sectoren met een groot jobpotentieel voor ons Gewest, hetzij in termen van activiteitsvolumes en banen, van positieve ontwikkeling en opportuniteiten voor de Brusselse werknemers, hetzij in termen economische transitie, van strategische keuzes voor Brussel en van evolutie van de Brusselse demografie. Het doel is om op de ontwikkeling en de transformaties in beloftevolle sectoren voor de Brusselse economie te anticiperen en deze te begeleiden om de schepping en/of het behoud van jobs in Brussel te bevorderen (doelstelling 1.4). 

De Regering zal zich naar aanleiding van de coronacrisis voornamelijk toespitsen op de sectoren die het zwaarst door die crisis zijn getroffen en haar aandacht in het bijzonder richten op de economische activiteiten die nauw verbonden zijn met de rest van de economische bedrijvigheid ten gunste van het Gewest en die mee de omschakeling maken naar een duurzamere economie.  

 • de horeca (restaurants en verblijf); 
 • de kunst-, amusements- en recreatiesector; 
 • de toeristische sector in de ruime betekenis die gelinkt is met die twee activiteiten; 
 • de bouwsector, met onder meer de duurzame renovatie van de gebouwen; 
 • de groot- en kleinhandel waaronder de lokale handel - rekening houdend met de verschillen al naargelang de specifieke activiteiten; 
 • de administratieve en ondersteunende diensten, met de poetssector - onder meer via de dienstencheques; 
 • vervoer en opslag, waaronder ook de stedelijke logistiek en in het bijzonder de last mile logistiek, met een aanbod van koolstofvrije logistiekbedrijven en gedeelde opslagcapaciteit in de stad; 
 • de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn.  

Met het oog op deze doelstelling (1.4) zullen de werven aansluiten bij andere doelstellingen van de strategie voor deze sectoren. 

Wie zet hier de schouders onder?

Overlegde prioriteit 

 • Initiatiefnemende Minister: Minister-President 
 • Geassocieerde Minister(s): Minister voor Werk. Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie; Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek  
 • Partners: Brupartners (sectorale facilitatoren); sectorale vertegenwoordigers  
 • Organisaties die lid zijn van het stuurcomité:  Brupartners (sectorale facilitatoren), sectorale vertegenwoordigers 

1. Digitale economie versnellen

2. Creatieve, culturele en audiovisuele industrie

Door middel van een beheersovereenkomst de steun voor screen.brussels optrekken om een structurerend effect voor de creatieve industrie en de audiovisuele sector te garanderen.   

De synergiën versterken tussen de vier operatoren van screen.brussels met de invoering van een gezamenlijk strategisch stuurcomité.

Een competitiviteitspool structureren met de andere gewesten. 

Sturende instanties: Minister bevoegd voor het digitalisering; Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 

3. Toerisme, cultuur, evenementen en erfgoedberoepen

Ontwikkeling van duurzaam toerisme  Versterking van visit.brussels als prioritaire instantie voor het promoten en organiseren van evenementen voor het gewest en de 19 gemeenten.   

Strategie om beurzen en congressen te steunen en aan te trekken die aansluiten bij het profiel van het Gewest en dit te positioneren als onmiskenbare bestemming voor de MICE-sector.  

Promotie van Brussel door middel van de city marketing beleid dat gecoördineerd wordt bij Visit.brussels, toegespitst op de uitstraling van Brussel als bestemming voor recreatie en nationale en internationale evenementen enerzijds en als ideale leefplek voor middenklasse en studenten anderzijds.  

Versterking van de internationale roeping van Brussel als politieke en institutionele hoofdstad van de Europese Unie maar evenzeer voor wat betreft het onthaal van verenigingen en personen die in dat kader bij ons komen werken. 

Sturende instanties: Minister-President  Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie; Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen en Buitenlandse Handel.

4. Welzijn en gezondheid

Voor welzijn en gezondheid stellen we dezelfde prioriteiten als we voor de andere doelstellingen formuleerden.  

Sturende instantie: Minister van Werk  Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 

5. Stedelijke industrie

Zoals in doelstelling 1.2 – Beleidswerf: Een Brussels industrieel project ontwikkelen dat aansluit bij de economische transitie.bhg.common.external_link_warning 

Sturende instantie: Minister-President  Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 

6. Transport en logistiek

Sturende instanties: Minister-President, Minister bevoegd voor Tewerkstelling; Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie 

7. Voedingsberoepen: horeca en voedingsindustrie

Sturende instanties: Minister-President; Minister voor Werk; Staatssecretaris voor Economische Transitie; Minister voor Leefmilieu 

8. Bouw

Verdere uitvoering van de acties voorzien in het sectoraal raamakkoord, en dan met name bij de oprichting van de PWO. 

De sector van het duurzaam en circulair bouwen bevorderen, en dan vooral het internationaal aspect. 

De mogelijkheid onderzoeken om een cluster te creëren in verband met de stedelijke ontwikkelingspool in de zone Tour & Taxis. 

Sturende instanties: Minister-President; Minister voor Leefmilieu; Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek; Staatssecretaris  voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen en Buitenlandse Handel. 

9. Groot- en kleinhandel

Zie ook: doelstelling 1.2 – beleidswerf: Een geïntegreerd handels- en ambachtsbeleid uitwerken om de Brusselaars een kwalitatief hoogstaande en duurzame buurthandel te kunnen biedenbhg.common.external_link_warning

Sturende instantie: Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie 

10. Administratieve & ondersteunende diensten, waaronder schoonmaaksector

Zie ook: doelstelling 2.2 – beleidswerf: De sector van de dienstencheques laten voortbestaanbhg.common.external_link_warning

Sturende instantie: Minister voor Werk  

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan