Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gemeenteraadsverkiezingen

Sinds 2002 zijn de Gewesten verantwoordelijk voor de voorbereiding van het wetgevend, regelgevend en organisatorisch kader voor de gemeenteraadsverkiezingen. Binnen dit kader biedt Brussel Plaatselijke Besturen informatie en technische ondersteuning in verband met deze verkiezingen en zorgt het voor het goede verloop ervan.

Aangezien de organisatie van gemeenteraadsverkiezingen tot de prerogatieven van het Gewest behoort (in overeenstemming met de bijzondere wet betreffende de institutionele hervormingen van 13 juli 2001), belast de gewestregering Brussel Plaatselijke Besturen met de voorbereiding en het houden van gemeenteraadsverkiezingen.

In coördinatie met het federale niveau, het Vlaamse en Waalse Gewest, de gemeenten en verschillende dienstverleners voert de administratie een reeks taken uit m.b.t. de vele aspecten die bij de organisatie van verkiezingen komen kijken: voorbereiding van het wetgevend, reglementair en organisatorisch kader, overheidsopdrachten, communicatie, technische kwesties, ondersteuning in de gemeenten, enz.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 13 oktober 2024.

Brussel Plaatselijke Besturen werkt mee aan het opstellen en coördineren van alle teksten die de gemeenteraadsverkiezingen regelen, zoals het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie over elektronisch stemmen, evenals alle regelgevende of uitvoeringsbesluiten die uit deze twee teksten voortvloeien.

De administratie stelt ook een aantal omzendbrieven op om de gemeenten te voorzien van alle informatie die ze nodig hebben, aangezien ze in eerste lijn verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een reeks specifieke procedures. BPB is ook verantwoordelijk voor het opstellen van administratieve instructies en het ter beschikking stellen van alle formulieren die alle betrokkenen nodig hebben (met name op het niveau van de stembureaus).

De administratie is ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van het Rechtscollege in zijn taak om de gemeenteraadsverkiezingen te valideren.

Op het vlak van communicatie werd ook een website gelanceerd die specifiek gewijd is aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze site richt zich tot de verschillende profielen die belangstelling kunnen hebben voor het onderwerp (kiezers, kandidaten, leden van de stembureaus, enz.) en bevat een hele reeks informatie over de geldende wetgeving, de principes voor de organisatie van de stemming en de voorbereiding van de verkiezingen zelf (kalender, omzendbrieven, instructies, formulieren, enz.).

Verdere informatie

Verdere informatie over de verkiezingen vind je Externe linkop de website van de Directie van de Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Op Externe linkde website met de Belgische verkiezingsuitslagen vind je de resultaten van alle verkiezingen in België sinds 1848 voor het lokale, gewestelijke, federale en Europese niveau.

Heb je vragen, klachten, suggesties of meldingen over deze pagina?

Externe linkbhg.sdg.label
SDG_Logo