bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De politiezones

De Belgische politie werd in januari 2001 geherstructureerd in twee niveaus: de federale politie en de lokale politie. België is onderverdeeld in 196 lokale politiezones, ook wel 'interpolitiezones' of 'meergemeentelijke politiezones' genoemd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zes lokale politiezones. Elke zone omvat meerdere gemeenten en heeft zijn eigen politiereglement.

De taken van de lokale politie

De lokale politie is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden van lokaal belang binnen haar gebied: 

 • preventieve politiezorg ; 
 • wegverkeer 
 • registratie van gepleegde misdrijven ; 
 • verhoren van verdachten en getuigen 
 • opstellen van rapporten. 

Elk politiekorps staat onder leiding van een zonecommandant (ook wel ‘korpschef’ genoemd). Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het politiebeheer en meer bepaald voor het zonale veiligheidsplan. Hij is verantwoordelijk voor het aansturen, organiseren en toewijzen van taken binnen het lokale politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van dit korps, lokale opdrachten, richtlijnen betreffende federale opdrachten en vorderingen. 

De zonechef is ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad of het politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen ervan bij. Alle correspondentie van de raad van bestuur en het politiecollege ondertekend door de voorzitter, wordt ook ondertekend door de zonechef. 

 Met het oog op een goed beheer van de politie informeert de districtschef het politiecollege onverwijld over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de lokale politie en de uitvoering van haar taken. Hij informeert het politiecollege ook over de initiatieven die de lokale politie wil nemen in het kader van het zonale veiligheidsplan. Maandelijks brengt hij verslag uit aan het politiecollege over de werking van de politie en het optreden van haar medewerkers. 

De zoneschef oefent deze bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid het politiecollege. 

Het politiecollege

Het dagelijks bestuur van de politiezone is de verantwoordelijkheid van het politiecollege, dat bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten waaruit de zone bestaat. De raad wordt voorgezeten door een van de burgemeesters die door zijn collega's wordt benoemd. 

Het politiecollege oefent de bevoegdheden uit van de colleges van burgemeester en schepenen wat betreft de organisatie en het beheer van de lokale politie. 

De korpschef van de lokale politie en de secretaris van de politiezone wonen op persoonlijke titel de vergaderingen van het politiecollege bij. 

De politieraad

De politieraad, die proportioneel is samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten die het gebied vormen, oefent bevoegdheden uit die vergelijkbaar zijn met die van een gemeenteraad, maar alleen met betrekking tot politieaangelegenheden op zonaal niveau (bijvoorbeeld: goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, vaststelling van het personeelskader, aanwerving en ontslag van personeel, enz.) 

Als overlegorgaan voor de administratieve en gerechtelijke autoriteiten en de lokale en federale politiediensten is de zonale politieraad verantwoordelijk voor het opstellen van het zonaal veiligheidsplan, waarin de prioriteiten voor de politieorganisatie en het politieoptreden op zonaal niveau vastgelegd worden. 

De politieraad oefent de volgende bevoegdheden uit: 

 • het goedkeuren van de begroting, eventuele begrotingswijzigingen en de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar ; 
 • kiezen van de procedure voor de gunning en vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (behoudens wettelijke uitzonderingen); 
 • het personeelsbestand vaststellen, personeelsleden aanwerven en ontslaan; 
 • gerechtelijke stappen toestaan; 
 • overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot zakelijke rechten op onroerende goederen; 
 • de secretaris van de politieraad en de speciale accountant voor het gebied benoemen; 
 • voorstellen doen voor de benoeming van de korpschef en andere plaatselijke politiefunctionarissen. 

 De politieraad komt minstens vier keer per jaar bijeen. 

De zonale veiligheidsraad

Deze bestaat in elke politiezone en is het forum voor overleg tussen de administratieve (burgemeesters) en gerechtelijke (parketten) autoriteiten, de lokale politiediensten (zonechefs) en de federale politie. Een van de taken van de raad is het opstellen van het zonaal veiligheidsplan, waarin de prioriteiten voor de politieorganisatie en het politieoptreden in de zone vastgelegd worden. 

Meer informatie over de politiezones

Vind de lijst met politiegebieden onder 'Hulp, Sociaal, Gezondheid'.

 • De gemeente, die een 'huis voor alle burgers' is, beheert alles wat te maken heeft met het dagelijkse leven van de...

 • De Berg van Barmhartigheid, ook bekend als de Openbare Kas van Lening, is een solidaire en ethische openbare instelling...