bhg.skip_to_content.title
bhg.common.brussels_region_homepage

Minister bevoegd voor Gezinsbijslagen

De grote verandering in verband met de gezinsbijslagen, die historisch ingevoerd werden als sociale bescherming van het statuut van de arbeider, pijler van de nationale solidariteit, zal tijdens deze legislatuur 2019-2024 voltooid worden.

Net zoals in de andere gewesten van het land worden, zoals de Zesde Staatshervorming voorziet, vanaf februari 2020 de gezinsbijslagen voor de Brusselse kinderen gewaarborgd op gewestelijk niveau. Deze belangrijke aangelegenheid valt onder het gezag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het is in deze context dat minister Bernard Clerfayt, lid van het Verenigd College van de GGC, deze bevoegdheid uitoefent met zijn collega Sven Gatz.

Familles bruxelloises

Welke veranderingen voor de gezinsbijslagen sinds februari 2020?

De Regering heeft voor het Brussels Gewest gekozen voor een overgang die zeker is voor alle gezinnen die gezinsbijslagen ontvangen. De ministers Bernard Clerfayt en Sven Gatz hebben gekozen voor een nieuw systeem dat winst oplevert voor 70% van de gezinnen en waarbij de anderen niks verliezen.

Ongeacht zijn of haar situatie ontvangt elk kind een nieuw hoog basisbedrag (168,93 euro voor de 0- tot 11-jarigen en 191,45 euro voor de 18- tot 24-jarigen die hogere studies doen). Naast dit algemene bedrag hebben de gezinnen waarvan de inkomsten lager liggen dan 45.000 euro (te indexeren bedrag), recht op een sociale toeslag. 25% van het globale budget wordt aldus toegewezen om de middenklasse en de minst vermogende gezinnen te ondersteunen. Het gaat om een echte evolutie ten opzichte van het vorige systeem.

De bijslagen zullen aan de gezinnen betaald blijven worden door verschillende fondsen. Het betreft 4 private fondsen en het overheidsfonds “Famiris”, dat “Famifed” voor Brussel vervangt. De gezinnen die zich tot nu toe tot een van de private fondsen richtten, kunnen daarvan blijven afhangen. Wanneer een gezin niet aangesloten is bij een privaat fonds, zal Famiris dus het bevoegde fonds zijn.

Ten slotte zal het systeem op termijn de weerspiegeling zijn van een diepgaande verandering die erin bestaat de gezinsbijslagen steeds meer te beschouwen als een kinderrecht.

De gezinsbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgedrukt in cijfers

De begrotingspost van de gezinsbijslagen vertegenwoordigt 900 miljoen euro, op een totale begroting van 1,4 miljard euro, ofwel 64% van de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het overheidsfonds Famiris behandelt maar liefst een derde van de dossiers inzake gezinsbijslagen in het Brussels Gewest, namelijk voor 107.000 kinderen, op een totaal van 316.000 kinderen die recht hebben op gezinsbijslagen.

Gezinsbijslagen, een instrument in de strijd tegen kinderarmoede

Begin oktober 2021 organiseerde minister Bernard Clerfayt een webinar over de impact van het beleid inzake gezinsbijslagen op de kinderarmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In mei 2021 publiceerde het Planbureau een studie waarin de effecten van de gewestelijke hervormingen van de gezinsbijslagen worden geanalyseerd, met bijzondere aandacht voor het gesimuleerde armoederisico van gezinnen met (een) kind(eren). Deze studie toont de positieve impact van de hervorming. Lees hier het verslag van het webinar over de gezinsbijslagen en kinderarmoede.

Toeslagen handicap: ook voor kinderen in een instelling

Alle gezinnen die een kind met een handicap hebben, worden geconfronteerd met grotere uitgaven, zelfs als het kind niet 7 dagen op 7 thuis woont. Om die reden dienen kinderen met een handicap die in een instelling verblijven, ook de vermeerdering van de gezinsbijslag te genieten. Deze rechtzetting werd in 2021 uitgevoerd met terugwerkende kracht tot 01/01/2020.

Gezinsbijslagen: een automatisch recht voor iedereen

Als we willen dat de gezinsbijslagen een echt instrument zijn in de strijd tegen kinderarmoede, alsook een tool om het niet opnemen van rechten te verminderen, is het automatische recht voor elk kind noodzakelijk. Geen enkel kind mag om administratieve redenen of door een gebrek aan informatie benadeeld worden. Minister Bernard Clerfayt wil deze automatische toekenning nog verbeteren in de praktijk, met inbegrip van de sociale toeslagen. Meer dan 1.500 kinderen hebben reeds van deze maatregel gebruikgemaakt en het recht op de bijslagen herwonnen.

Gezinsbijslagen voor Oekraïense kinderen waarborgen

Op voordracht van Bernard Clerfayt en Sven Gatz heeft de Brusselse Regering 27,5 miljoen euro vrijgemaakt om het recht op gezinsbijslagen voor Oekraïense vluchtelingen te garanderen. In het kader van de bescherming die hun wordt toegekend, maken de gezinsbijslagen het mogelijk om de kinderen een kans te geven om zoveel mogelijk weer een sociaal leven op te bouwen en naar school te gaan.