Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Meer diversiteit en een grootstedelijk park om de Maximiliaan-Vergote-wijk te verbinden!

Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vorige week donderdag, in 1e lezing, het Richtplan van Aanleg (RPA) Maximiliaan-Vergote goedgekeurd. Het doel van dit plan is om de verbinding tussen de verschillende delen van de stad en haar inwoners te versterken, dankzij een groot stadspark, huisvesting en voorzieningen afgestemd op de behoeften van de wijk. Dit plan werd opgesteld door perspective.brussels.

Gepubliceerd op
une carte du quartier Maximilien-Vergote

De perimeter van het RPA Maximiliaan-Vergote bevindt zich in het hart van het Brussels Gewest op het grondgebied van stad Brussel, op de rechteroever van het kanaal ter hoogte van het Becodok en het Vergotedok, net ten noorden van de vijfhoek. Binnen deze perimeter zijn reeds tal van projecten opgestart, met als doel de buurt te transformeren. We willen voortbouwen op deze dynamiek en werken aan een grondigere transformatie voor een betere onderlinge samenhang en verweving tussen de verschillende functies van de stad. Vandaar dat de Brusselse regering de nood heeft geuit aan een nieuwe toekomstvisie voor deze wijk, in lijn met de milieu- en stedelijke doelstellingen, die diende te worden vertaald in een Richtplan van Aanleg (RPA).

De belangrijkste doelstellingen van het RPA Maximiliaan-Vergote zijn:

  • Een nieuw stadspark aanleggen dat verschillende open ruimtes en gebouwen met elkaar verbindt om van dit versnipperde gebied weer één geheel te maken. Dit verbindend park maakt gebruik van bestaande ruimtes (zoals het Maximiliaan-park) en nieuwe ruimtes (waaronder een nieuw openbaar park van 2.000 m² op het huidige eilandje van het The President Brussels Hotel). Het wordt een multifunctioneel park dat recreatie, educatie, sport, ontmoetingen en de ontwikkeling van de biodiversiteit zal bevorderen.
  • Het zal het reeds bestaande gemengde stedelijke karakter versterken en behouden door de samenhang van de verschillende functies te verbeteren. Hiervoor zijn reeds bestaande en toekomstige projecten de spil van het programma: het toekomstige Museum Kanal – Centre Pompidou als cultureel ankerpunt, de Engie-torens als koppeling met de Manhattanwijk, die zelf ook mikt op meer functionele verweving, het toekomstige sportcentrum Vergote als verbinding tussen de residentiële en recreatieve functies en de havenactiviteiten.
  • Betaalbare en inclusieve woningen ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de lokale bevolking. Het RPA garandeert een minimumaantal publieke woningen. Bij projecten van meer dan 2.000 m² woonoppervlakte moet minstens 25% publieke huisvesting worden voorzien.
  • De stedelijke economie ontwikkelen door het behoud van de verbinding tussen de haven en de stad en de consolidatie van economische en productie-activiteiten, terwijl deze beter worden geïntegreerd in de stedelijke context. Het doel is om deze activiteiten meer en meer op te nemen in de economische transitie. Het RPA draagt ook bij tot de waardering van het erfgoed, door nieuwe gebruiksmogelijkheden te ontwikkelen voor de sites van de Modderhoeve, de Stafkazerne en de Politieschool.

Openbaar onderzoek

Het ontwerpplan wordt binnenkort aan een openbaar onderzoek onderworpen. De documenten kunnen dan worden geraadpleegd op de website perspective.brussels en bij de gemeentebesturen van de Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. Om alle bewoners en belanghebbenden van het project kans te geven om te participeren, wordt een informatie- en participatiemomet georganiseerd.

Een coherente toekomststrategie

Het RPA Maximiliaan-Vergote maakt zo deel uit van de planwerkzaamheden ontwikkeld in het Kanaalplan, het Beeldkwaliteitsplan (BKP), het Masterplan 2040 van de Haven van Brussel, het Stadsvernieuwingscontract nr. 1 ‘Citroën-vergote’ (SVC1), het Duurzaam Wijkcontract (DWC) ‘Helihaven-Antwerpen’, het schoolcontract Klavertje Vier, de gedeelde visie ‘Territorium Noord’, de Think/Innovate/Develop (TID) ‘ Maximiliaan-Vergote’ en vier andere onafhankelijke studies over de conversie van de sites en de mobiliteit. Het RPA combineert deze ambities en projecten en vult het aan tot een globale en samenhangende visie op middellange termijn.

In de Noordwijk, die zich bevindt in het hart van ons gewest, worden al heel veel projecten uitgevoerd. Zij sluiten mooi aan bij de ambitie van mijn regering om deze buurt een nieuwe gedaante te geven. Met de goedkeuring van het richtplan van aanleg (RPA) Maximiliaan willen we die dynamiek nu bestendigen en verder uitdiepen. Dit RPA illustreert perfect de visie die we met het gewest voor ogen hebben om de Brusselaars erop vooruit te doen gaan. Zo stelt het de aanleg van een grootstedelijk park en een gemengd en evenwichtig programma met woningen, winkels en voorzieningen in het vooruitzicht.
Rudi Vervoortminister-president, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling
Het Max aan de Zenne-park is echt de ruggengraat voor de herinrichting van de rechteroever van het kanaal. Door verschillende groene ruimten met elkaar te verbinden, creëren we in deze dichtbevolkte wijk een echte ecologische corridor waar de biodiversiteit tot bloei kan komen en we bieden de bewoners toegang tot een park waar ze zullen kunnen wandelen en tot rust komen, wat hun gezondheid en levenskwaliteit ten goede komt.
Alain MaronMinister voor Klimaattransitie