bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) regelt en beheert de gemeenschapsbevoegdheden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die, enerzijds, van toepassing zijn op instellingen die niet uitsluitend tot de Franse of Vlaamse Gemeenschap behoren en die, anderzijds, van toepassing zijn ten aanzien van individuen.

De GGC werd opgericht in 1989 en vormt een vierde Gemeenschap, naast de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap. 

De GGC regelt en beheert voornamelijk de bipersoonsgebonden aangelegenheden (bijvoorbeeld Gezondheidszorg en Bijstand aan personen) in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, diensten voor zorg en opvang, enz.) binnen deze sectoren. Sommige bevoegdheden hebben rechtstreeks betrekking op de burgers: kinderbijslag, de strijd tegen doping en tegen overdraagbare ziekten, jeugdbijstand, het inburgeringstraject. enz.

De GGC - en meer bepaald de Administratie van de GGC - omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, een studiedienst voor gezondheid en bijstand. Het Observatorium heeft onder andere als opdracht de noodzakelijke informatie voor de uitwerking van een gecoördineerd beleid zowel inzake gezondheid als inzake welzijn op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad te verzamelen, te verwerken en te verspreiden.

In het kader van de zesde Staatshervorming (die in werking trad op 1 januari 2014) kreeg de GGC belangrijke extra bevoegdheden ten voordele van de Brusselaars en van de in Brussel gevestigde inrichtingen, centra en diensten.

Toepassingsgebied
De GGC richt zich zowel tot:

  • alle Brusselaars (Franstalig, Nederlandstalig en anderstalig);
  • de bicommunautaire instellingen voor Gezondheid en Bijstand aan personen (gemeenten, OCMW's en elke privéinstelling die, wegens haar organisatie, niet behoort tot de Franse of de Vlaamse Gemeenschap);
  • alle begunstigden van deze instellingen;
  • alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel, of zij nu topsporters of amateursporters zijn (wat betreft de strijd tegen doping);
    personen die (mogelijk) besmet zijn met een besmettelijke ziekte, zoals tuberculose, mazelen, enz.;
  • de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, enz.);
  • nieuwkomers die een integratietraject volgen.

De instellingen

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bestaat uit een wetgevend orgaan (de Verenigde Vergadering) en een uitvoerend orgaan (het Verenigd College).

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is samengesteld uit de 89 leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  De 89 Brusselse volksvertegenwoordigers zetelen dus zowel in het Brussels Parlement als in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissiebhg.common.external_link_warning bestaat uit de ministers van de Gewestregering, maar niet de Staatssecretarissen. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Agendas en syntheses van de beslissingen van het Verenigd College zijn beschikbaar online op de website Editoriabhg.common.external_link_warning.

Bureau en diensten van de Verenigde Vergadering
Het Bureau en de diensten van de Verenigde Vergadering zijn dezelfde als die van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Vivalis_logo_NL