Skip to main content
Brussels Capital-Region - Homepage

Gender related violence

equal.brussels coordinates the regional policy to combat gender-related violence. For this purpose, we consistently collaborate with our institutional partners and civil society.

Three pillars against gender-based violence.

Onze acties concentreren zich rond 3 pijlers:

 1. Coördinatie van de acties van het gewestelijk actieplan tegen geweld op vrouwen
 2. Steun aan het maatschappelijk werkveld, met name via het gewestelijk platform partner- en intrafamiliaal geweld en via de projectsubsidies (link naar subsidiesExternal link).
 3. Het opzetten van eigen acties en initiatieven: sensibilisering, onderzoek, opleidingen en campagnes.

Daarnaast vormen we een aanspreekpunt voor vragen rond gendergerelateerd voor diverse Brussels actoren. 

Ontdek ons gewestelijk actieplan hieronder en aarzel niet ons te contacteren met uw vragen via: equal@gob.brussels

We coordinate the regional policy to combat gender-based violence. To this end, we invariably work together with our institutional partners and civil society.

equal.brussels has various roles in this:

 • Coordinating the regional plan to combat violence against women
 • Coordinating the regional platform on partner and intra-family violence 
 • Organising awareness-raising actions: target group campaigns, seminars and online communication. 
 • Conducting studies.   
 • Organising training for a variety of target groups, e.g. prevention and safety professions, the medical sector, GOB staff.

Brussels plan to combat violence against women

The Brussels Plan to Combat Violence against Women is a response to the need to prevent and combat violence against women in Brussels. A survey conducted by equal.brussels in 2016-2017 showed that more than one in two women experience at least one form of violence from their partner during their lifetime. This rate reaches 86% for sexual harassment.

In the most extreme cases, violence against women can lead to femicide. Belgium's cases are estimated at 30 to 40 a year. It is a finding that calls for concrete and coordinated responses to help the victims and tackle the perpetrators of such acts.

This ambition is reflected in the Brussels Government's regional policy statement 2019-2024. Moreover, on 14 March 2014, all Belgian policy levels ratified the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, known as the Istanbul Convention. This Convention "calls on the Member States of the European Union to formulate and implement effective, comprehensive and coordinated national policies, including all relevant measures to prevent and combat all forms of violence falling within the scope of this Convention, and to provide a comprehensive response to violence against women".

Thus, less than a year after taking office, the Brussels Government assumes its responsibilities with a first plan 2020-2024, divided into 56 concrete measures, largely inspired by the sector's recommendations and supported by all Brussels ministers and state secretaries within the framework of their competencies.

Different stages

Above all, the plan drew on the expertise of civil society through a broad consultation period organised by the Secretary of State for Equal Opportunities from September to December 2019. Civil society is involved before the implementation of the plan and will also be involved in its evaluation.

The recommendations that emerged during the in-depth consultation of these actors were divided among the regional competencies and were the subject of working groups between the ministerial cabinets.

The works were organised as follows:

 • PreventionHousing and shelter
 • Work and civil service
 • Mobility and public works
 • Training and data collection
 • Urban and spatial planning.

These working groups were complemented by a group that brought together institutional representatives from all levels of government to discuss the process, and then by the meeting of the "partner and intra-family violence" consultation platform, which brings together various non-governmental organisations working in the field. In this way, preparations led to concrete and budgeted actions.

This transversal and coordinated approach made it possible to tackle the problem in all its forms for the first time in Brussels, thanks to the involvement of the entire Brussels Government.

Conclusion

There are still so many women who experience every day, silently, out of sight, the abuse, insults, deprivation and humiliation of a (former) partner. Many women are harassed at work, on public transport, in parks, in public spaces or on social networks. To these women, we owe an appropriate welcome, a listening ear, dignified support, effective help and protection. The Brussels Plan to combat violence against women aims to use all possible regional levers to this end, while ensuring consistency with actions implemented at all levels of government.

Gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Regering

Deze ambitie komt tot uiting in de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Regering. 

Bovendien ratificeerden alle Belgische beleidsniveaus op 14 maart 2014 het Verdrag van de Raad van Europa inzake de Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld, bekend als het Verdrag van Istanbul. 

Dit verdrag “verzoekt de lidstaten van de Europese Unie om een doeltreffend, alomvattend en gecoördineerd nationaal beleid op te stellen en uit te voeren, met inbegrip van alle relevante maatregelen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die onder het toepassingsgebied van dit Verdrag vallen, en om een alomvattend antwoord te geven op geweld tegen vrouwen”.

Zo neemt de Brusselse Regering minder dan een jaar na haar aantreden haar verantwoordelijkheden op met een eerste plan 2020-2024, dat is opgedeeld in 56 concrete maatregelen, grotendeels geïnspireerd op de aanbevelingen van de sector en gedragen door alle Brusselse ministers en staatssecretarissen in het kader van hun bevoegdheden.

Aanpak in etappes

Het Brussels Plan ter Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen maakt vooral gebruik van de expertise van het maatschappelijk middenveld. De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen organiseerde daartoe een brede consultatieperiode tussen september en december 2019. Het maatschappelijk middenveld wordt zo vóór de uitvoering van het plan betrokken en zal ook worden betrokken bij de evaluatie ervan.

De aanbevelingen die tijdens de diepgaande raadpleging van deze actoren naar voren kwamen, waren verdeeld over de gewestelijke bevoegdheden en waren het onderwerp van werkgroepen tussen de ministeriële kabinetten.

De werken zijn als volgt georganiseerd:

 • Preventie
 • Huisvesting en opvang
 • Werk en openbaar ambt
 • Mobiliteit en openbare werken
 • Opleiding en gegevensverzameling
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Deze werkgroepen werden aangevuld met een groep die institutionele vertegenwoordigers van alle overheidsniveaus bijeenbracht om het proces te bespreken, en vervolgens met de bijeenkomst van het overlegplatform “partner- en intrafamiliaal geweld”, waarin verschillende niet-gouvernementele organisaties die op het terrein actief zijn, bijeenkomen. Op die manier hebben de voorbereidingen geleid tot concrete en gebudgetteerde acties.

Deze transversale en gecoördineerde aanpak maakte het mogelijk om het probleem voor het eerst in Brussel in al zijn vormen aan te pakken, dankzij de betrokkenheid van de hele Brusselse Regering.

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

The regional platform on partner and intra-family violence

This regional consultation platform was created in 2006 to bring together Brussels organisations working on the topic of gender-based violence. It thus contributes to a more coordinated fight against violence.

Besides civil society organisations, representatives of the federal and local police, the public prosecutor's office, the 19 municipalities and the socio-medical sector also sit on the platform. Three to four times a year, these actors meet in plenary sessions and in between in smaller working groups around specific projects.

The regional platform exchanges good practices on prevention and combating violence and brings about better cooperation. It itself develops new activities and disseminates information for this target audience.

Contact the regional coordinator if you want to be part of the platform or be informed about its activities.

Apotheek als doorverwijzer.brussels

In 2021 lanceerde equal.brussels in samenwerking met de Apothekersvereniging van Brussel en Brussel Preventie en Veiligheid een brochure over de rol die apothekers kunnen spelen als aanspreekpunt voor slachtoffers van familiaal geweld.
Deze brochure kwam er naar aanleiding van de impact van de COVID-crisis, en werd opgesteld in overleg met de Brusselse ‘task force’ die hierrond werd opgericht.

Apotheken als aanspreekpunt voor slachtoffers van familiaal geweld: adressen

Kadasteropleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Een correcte kennis en goeie vorming van professionals is cruciaal, of het nu over preventie gaat, over omgang met slachtoffers van geweld of over algemene sensibilisering rond seksisme en gelijkheid. Daarom werkte equal.brussels een kadaster uit van de bestaande opleidingen rond gendergerelateerd geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze vraag kadert eveneens in de aanbevelingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
 

De lijst hieronder is het resultaat van enkele enquêtes, maar is zeker niet definitief. Organiseert u zelf opleidingen, of merkt u dat bestaande vormingen in de lijst ontbreken?

 • Raadpleeg de kadasterlijst  opleidingen gendergerelateerd geweld en V-M gelijkheid
 • Vraag ons uw opleiding op te nemen in de kadasterlijst
Logo equal