bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Stoppen met werken

Soms hebt u behoefte aan een pauze in uw carrière. Een gezond evenwicht in uw beroeps- en gezinsleven. Er zijn verschillende manieren om uw loopbaan te onderbreken. Het sociaal stelsel in België voorziet verschillende verloven. Een kort overzicht.

De volgende sociale maatregelen gelden voor werknemers uit de privésector die onder bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) vallen, maar meestal ook voor contractuelen of ambtenaren in de openbare sector.

Op werk.belgie.be vindt u de volledige informatie over de voorwaarden en procedures i.v.m. verlovenbhg.common.external_link_warning.

Tijdskrediet

Werknemers hebben de gelegenheid om hun loopbaan even op pauze te zetten. U hebt tijdens uw carrière recht op een jaar ‘tijdskrediet’ dat u in verschillende delen kunt opnemen, zowel voltijds als deeltijds. Tijdens de onderbreking krijgt u een RVA-uitkering en blijven uw sociale zekerheid en arbeidsrechten gewaarborgd.

Dit jaar tijdskrediet kan in bepaalde gevallen worden uitgebreid tot maximaal vijf jaar en voor 50-plussers is er geen beperking in de tijd voor arbeidstijdvermindering.

De volledige regelgeving omtrent tijdskrediet en loopbaanonderbrekingbhg.common.external_link_warning vindt u op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Gezinsuitbreiding

Bij zwangerschap en adoptie hebt u recht op bepaalde verloven, die ofwel door de moeder, de vader of beiden kunnen worden opgenomen. U ontvangt dan een vervangende uitkering voor deze periode, uw sociale zekerheid wordt gewaarborgd en u geniet ontslagbescherming bij uw werkgever.

  • Moederschapsverlof: de zwangere werkneemster heeft recht op 15 weken moederschapsverlof, dat bestaat uit een aantal weken zwangerschapsverlof (voor de geplande geboorte) en minimum negen weken bevallingsrust (na de geboorte). Bij meerlingen en borstvoeding worden er extra verlofdagen toegevoegd.
  • Vaderschapsverlof: elke werknemer die vader wordt, heeft het recht om tien dagen afwezig te zijn binnen de vier maanden na de geboorte.
  • Ouderschapsverlof: elke werknemer (zowel moeder als vader) kan na de geboorte of adoptie tot aan de twaalfde verjaardag van het kind drie maanden ouderschapsverlof genieten (voltijds of deeltijds, aaneengesloten of in afzonderlijke periodes).
  • Adoptieverlof: werknemers die een kind adopteren, hebben recht op vier tot zes weken aaneengesloten adoptieverlof (afhankelijk van de leeftijd van het kind).

Zorgen voor uw naasten

U kunt uw familie en naasten bijstaan in moeilijke periodes. Enkele verloven laten u toe om voltijds of deeltijds voor zieken te zorgen of om formaliteiten voor uw pleegkind te regelen.

  • Verlof voor de bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid: tijdens een periode van 12 tot 24 maanden kunt u uw arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen of met een vijfde of de helft verminderen om een ziek gezins- of familielid bij te staan. Dit verlof moet genomen worden in periodes van een tot drie maanden.
  • Palliatief verlof: u kunt gedurende een maand uw arbeidscontract schorsen of uw arbeidstijd verminderen om een persoon te verzorgen die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Dit hoeft geen familielid te zijn. Het palliatief verlof kan een keer met een maand worden verlengd.
  • Pleegzorgverlof: pleegouders kunnen zes dagen per jaar pleegzorgverlof krijgen voor gebeurtenissen die te maken hebben met de pleegzorgsituatie (bijv. rechtszittingen, contacten met de natuurlijke ouders enz.).

Politiek verlof

Werknemers in de privésector mogen in bepaalde gevallen afwezig zijn om een politiek mandaat uit te oefenen. De duur van het politiek verlof (voltijds, deeltijds of voor specifieke zittingen) hangt af van het mandaat.

Educatief verlof

Werknemers in de privésector hebben recht op betaald educatief verlofbhg.common.external_link_warning met behoud van loon om erkende opleidingen te volgen.

Contacteer ons

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat, 1
1070 Brussel

Contacteer ons

FOD Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan, 50 - box 100
1000 Brussel

Contacteer ons

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Bureau Brussel

Marcel Broodthaersplein, 4
1060 Brussel