bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Onderwijs en kinderopvang

De Brusselse Regering wil in nauwe samenwerking met de Franse en Vlaamse Gemeenschap focussen op de specifieke onderwijsbehoeften in Brussel (doelstelling 2.4_Gewest en gemeenschappen).

De Brusselse Regering wil een samenwerkingsakkoord sluiten met de Franse Gemeenschap, de COCOF, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC om de verbintenissen die het Gewest en de Gemeenschappen gezamenlijk zijn aangegaan om te voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften in Brussel, te versterken.  

In datzelfde verband bevestigt zij dat de dienst van de schoolfacilitator bij perspective.brussels de opdracht heeft om als verbindende partner een sturende rol te vervullen voor alle initiatieven die het Gewest ontwikkelt ter ondersteuning van het onderwijs, met respect voor de bevoegdheden van de betrokken partijen.  

De Brusselse Regering zal de Gemeenschappen en de federale overheid tevens verzoeken een samenwerkingsakkoord te sluiten om het onderricht van het Frans en/of het Nederlands en andere talen binnen het huidige bevoegdheidskader beter te organiseren met als doel de twee- en meertaligheid in Brussel te verbeteren. 

Wie zet hier de schouders onder?

Gedeelde prioriteit

 • Initiatiefnemende Minister(s): Minister-President (COCOF-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Kinderopvang) 

 • Geassocieerde Minister(s):  

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Minister bevoegd voor de Promotie van Meertaligheid (VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en de Bouw van scholen); Minister bevoegd voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Digitale Transitie en Plaatselijke Besturen;  Minister bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Voorzitster van het VGC-College, bevoegd voor het Gezinsbeleid en Gezondheidsbevordering); Minister bevoegd voor Leefmilieu; Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen (Collegelid bevoegd voor Sociale Samenhang en Sportinfrastructuur); Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie (Minister-Voorzitster van het COCOF-College); Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed (VGC-collegelid bevoegd voor Jeugd en Sport).  

  • Franse Gemeenschap: Minister van Onderwijs; Minister van Kinderwelzijn;  Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Jeugdbijstand, Jeugdzaken en Sport;  Minister van Gelijke Kansen, Toezicht op WBE en Schoolinfrastructuur en gebouwen.  

  • Vlaamse Gemeenschap:  Vice-Minister-President bevoegd voor Onderwijs en Opleiding;  Minister bevoegd voor Brusselse aangelegenheden en Jeugd; Minister bevoegd voor Gezinnen en Armoedebestrijding. 

 • Partners: Brupartners, administratie van de VGC en de COCOF (Onderwijs en Beroepsopleiding), onderwijsadministraties van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap, perspective.brussels (schooldienst, BISA), Bassin EFE, BANSPA, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, COCOF, Syntra, academische pool, urban.brussels, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de verschillende onderwijsnetten 

 • Stuurcomité: initiatiefnemende Minister, geassocieerde Ministers, Partners  

Bekijk de engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen


  1. Scholen bouwen, renoveren en openstellen

  Een antwoord bieden op de demografische uitdaging: nieuwe scholen bouwen, de bestaande scholen renoveren en openstellen voor de buurt.

  Bouw van nieuwe scholen en renovatie:  

  • faciliterende rol voor de schooldienst (verkrijgen van stedenbouwkundige en milieuvergunningen, enz.),  
  • ontwikkeling van een instrumentarium (SCHOOL TOOLBOX) voor de bouw of de renovatie van scholen,  
  • de behoeften aan bijkomende schoolplaatsen verder monitoren,  
  • opportuniteitsstudie over de uitbouw van een netwerk en/of een structuur van sociale economie om renovatiewerken uit te voeren.  

  Levenskwaliteit van de leerlingen en leerkrachten, de scholen openstellen voor de buurt: 

  • De schoolcontracten verder uitvoeren; 
  • Projectoproepen organiseren voor de renovatie van de speelplaatsen van de scholen en om deze open te stellen voor de buurt; 
  • De scholen ondersteunen bij het opmaken van een mobiliteitsplan; 
  • De aanleg van schoolstraten onderzoeken.  In het bijzonder nadenken over de behoeften van het buitengewoon onderwijs en van het technisch en beroepsonderwijs.  

  De gewestelijke beleidsinstrumenten voor tewerkstelling en opleiding waarmee het tekort aan leerkrachten in Brussel aangepakt kan worden, evalueren om deze te verbeteren en het beleid van de Gemeenschappen ter zake ondersteunen. 

  Sturende instantie(s): Schooldienst,  BISA (voor het ramingsdeel)

  2. Bestrijding schoolverzuim en schoolsegregatie

  Voorkomen dat jongeren in moeilijkheden afhaken op school en de strijd aanbinden tegen schoolsegregatie.

  Met de Gemeenschappen overleg plegen over de gecoördineerde strategie voor de bestrijding van schoolverzuim in het BHG, waarvan de BHR op 26 april 2018 akte heeft genomen. In overleg met de Gemeenschappen nieuwe statistische indicatoren over schoolverzuim ontwikkelen.  

  De coördinatie van de gewestelijke beleidsinstrumenten voor de bestrijding van schooluitval (PSV, PBSB en gpS – voorheen pijler “preventie van schoolverzuim” van de LPBP) versterken.  

  De beginselen van de gecoördineerde strategie voor de bestrijding van het schoolverzuim in het BHG verwerken in de projectoproepen van het Gewest, met bijzondere aandacht voor de volgende aspecten: 

  • projecten die gericht zijn op ondersteuning van en begeleiding bij de schoolloopbaan, bijscholing en het aanleren van Frans en Nederlands; 
  • de middelen concentreren op de scholen met leerlingen/jongeren in moeilijkheden, die vaak uit de meest achtergestelde wijken komen.  

  Er zal ook aandacht besteed worden aan pestgedrag op school met behulp van een preventiecampagne, gepaste opleidingen en specifieke inrichtingen (bv. speelplaatsen).   

  In de oproep tot het indienen van gpS-projecten die in 2021 gelanceerd zal worden, zullen een aantal basistaken van de gemeenten vastgelegd worden.   

  De verschillende instanties die werken rond de preventie van schoolverzuim in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samenbrengen in een netwerk: 

  • via de site www.schoolinschakeling.brussels en het kenniscentrum over schooluitval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest online verder ontwikkelen; 
  • themadagen organiseren om van gedachten te wisselen over onderwerpen die kaderen in de preventie van schoolverzuim, zoals pesten op school; 
  • oprichting van een kenniscentrum over de bestrijding van schoolverzuim.   

  Tenuitvoerlegging van de buitengewone maatregelen die in het licht van de gezondheidscrisis genomen werden in het kader van het Relance- en herontwikkelingsplan (versterking PSV en gpS).  

  Sturende instantie(s): Schooldienst

  Bestrijding van armoede en ontbering bij kinderen

  Ondersteuning bieden voor de initiatieven van de Gemeenschappen die tot doel hebben om: 

  • ieder kind een gratis warme maaltijd op basis van gezonde, biologische en lokale producten aan te bieden, toegang te geven tot opvang, gratis schoolondersteuning van hoge kwaliteit en gratis studiebegeleiding; 
  • het aanbod van de takenscholen en de organisatie van cultuur- en sportactiviteiten op de scholen na de lesuren verder uit te bouwen; 
  • ervoor te zorgen dat het schoolmateriaal en de schooluitrusting gratis zijn. 

  Sturende instantie(s): Schooldienst

  4. Een omwenteling in het taalonderricht teweegbrengen

  De Brusselse Regering zal de Gemeenschappen en de federale overheid verzoeken een samenwerkingsakkoord te sluiten om het onderricht van het Frans en/of het Nederlands en andere talen binnen het huidige bevoegdheidskader beter te organiseren met als doel de twee- en meertaligheid in Brussel te verbeteren. Bijvoorbeeld: de mobiliteit van leerkrachten tussen de Gemeenschappen stimuleren; verder gaan met het opleiden van tweetalige leerkrachten door de Nederlandstalige en Franstalige hogescholen aan te moedigen samen te werken rond een gemeenschappelijk curriculum en bidiplomering.  

  Het aanleren van talen op school bevorderen, onder meer: 

  • door sterker in te zetten op taalbaden: een werkgroep oprichten die moet bepalen welke obstakels er in Brussel zijn voor taalbaden in een meertalig kader en stimuli voorstellen om de ontwikkeling van taalbadscholen te bevorderen; 
  • door de projectoproep Be Talky voor een meertalig en levendig Gewest, die zich richt op de Brusselse scholen;  
  • door steun te verlenen aan scholen die willen deelnemen aan de Europese programma’s eTwinning en Erasmus+.  Beleidswerf verwant aan werf 2.3.4: Het aanleren van talen vanuit een streven naar meertaligheid versterken

  Sturende instantie(s): Schooldienst, GOB

  5. Voorzien in een specifieke benadering voor kinderopvang

  Nieuwe plaatsen scheppen in kinderdagverblijven.  

  • De behoefte aan bijkomende plaatsen in de kinderdagverblijven in het BHG in samenwerking met de Gemeenschappen en de gemeenschapscommissies monitoren en daarbij rekening houden met een gesegmenteerde studie over het aanbod van en de vraag naar opvangplaatsen in het BHG (inkomensgerelateerde plaatsen; late uren; deeltijdse plaatsen; specifieke doelgroepen zoals werkzoekenden, eenoudergezinnen). Deze monitoring zal bekendgemaakt worden aan de stakeholders. 
  • De bouw van kinderdagverblijven vergemakkelijken via de schooldienst en een op te richten expertisecomité met als doel ervoor te zorgen dat de vergunningen verkregen worden binnen een vaste en redelijke termijn (zie beleidswerf 1 voor de scholen).  

  De projecten die het ONE en Kind & Gezin selecteren, moeten gericht zijn op gebieden met de laagste dekkingsgraad. Het samenwerkingskader met de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap dient herzien te worden, zodat het Gewest meer betrokken wordt bij de besluitvorming over de geschiktheid van de te ondersteunen projecten.  De regelgeving van de Gemeenschappen opvolgen en in het bijzonder nagaan welke impact de uitvoering van de hervorming van de opvangstructuren teweegbrengt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het opvangaanbod in Brussel. 

  Sturende instantie(s): Schooldienst

  6. De digitalisering van de Brusselse scholen ondersteunen

  Het project Fiber to the school dat van start ging in 2014, voortzetten en uitbreiden om alle Brusselse scholen, zowel de lagere als de middelbare, aan te sluiten op snel internet via het breedbandnetwerk Irisnet (minstens 100 Mbps).  

  Investeren in de materiële uitrusting van de scholen om te voldoen aan de behoeften die de Gemeenschappen bepaald hebben op basis van gezamenlijke actieplannen = meewerken aan de digitale strategie voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap en ook samenwerken met de Vlaamse Gemeenschap.  

  Tenuitvoerlegging van de buitengewone maatregel die in het licht van de gezondheidscrisis genomen werden in het kader van het Relance- en herontwikkelingsplan.  

  Het CIBG zal dit alles voor het Gewest in goede banen leiden, in nauwe samenwerking met de schooldienst van perspective.brussels. Het CIBG zal ook technische ondersteuning bieden aan de scholen (helpdesk).

  Sturende instantie(s): Schooldienst, CIBG

  7. Het beroepsgericht onderwijs herwaarderen

  De systemen waardoor het beroepsgericht onderwijs gedeeld gebruik kan maken van de uitrustingen, de middelen en de pedagogische expertise van de volwassenenopleidingen, versterken. Ook de omgekeerde logica zal worden verdedigd.  

  Voorstellen om het taalonderwijs in de beroepsgerichte studierichtingen van de Brusselse scholen af te stemmen op de beroepswereld door gebruik te maken van digitale tools zoals Brulingua, na de geslaagde ervaring in de beroepsopleiding voor volwassenen  Steun verlenen voor de investeringen in de uitrusting van scholen voor technische en beroepsstudierichtingen die jobkansen bieden (uitrustingsfonds).  

  Reflecteren over de werven die verband houden met de beroepsopleiding en meertaligheid van doelstelling 2.3 De gekruiste beleidsinitiatieven werk-opleiding versterken

  Sturende instantie(s): Schooldienst