Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brupartners

Brupartners (voorheen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het belangrijkste orgaan voor sociaaleconomisch overleg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze overheidsinstantie heeft als voornaamste opdrachten het sociaal overleg tussen de sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de regering te verzekeren en op eigen initiatief of op verzoek van de regering adviezen uit te brengen over aangelegenheden die tot de gewestelijke bevoegdheden behoren : economie, tewerkstelling, leefmilieu, huisvesting, diversiteit, mobiliteit, enz. en die een invloed op het economische en sociale leven in het Brussels Gewest hebben.

Brupartners oefent verschillende opdrachten uit :

Opdracht van advies

Brupartners brengt op verzoek van de regering Externe linkadviezen uit over alle wetgevende en regelgevende teksten met een sociaaleconomische impact op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast kan hij zich elk onderwerp toe-eigenen dat relevant en belangrijk wordt geacht voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het Gewest en in dit verband initiatiefadviezen uitbrengen.

De werkzaamheden voor het opstellen van adviezen binnen Brupartners worden georganiseerd in thematische commissies en werkgroepen (economie, tewerkstelling, leefmilieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting, sociale zaken, gezondheid, diversiteit, gelijke kansen, enz.). Wetgevende en regelgevende teksten worden er geanalyseerd en besproken. De werkzaamheden van de sociale partners leiden tot de opstelling van adviezen, die vervolgens ter goedkeuring aan de Plenaire vergadering van Brupartners worden voorgelegd.

Het advies van Brupartners is raadgevend.

Opdracht van overleg

Deze opdracht bestaat uit het organiseren van besprekingen en onderhandelingen tussen deBrusselse sociale partners en regering met als doel de belangrijkste politieke, economische en sociale richtsnoeren en prioriteiten vast te stellen.

Het overleg tussen de Brusselse sociale partners en regering wordt binnen het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (« Comité ») georganiseerd.

In het kader van dit overleg houden de sociale partners en de regering jaarlijks een vergadering om de sociaaleconomische prioriteiten voor het komende jaar vast te stellen en een vervolg te geven aan de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar.

Naast deze twee hoofdopdrachten heeft Brupartners ook een Externe linkDienst Sectorale facilitatie die tot doel heeft partnerschappen te ontwikkelen tussen de Brusselse economische sectoren (bouw, horeca, transport en logistiek, enz.) en de Brusselse openbare actoren voor tewerkstelling en opleiding (Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, enz.).

Binnen Brupartners werd ook het Externe linkObservatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten opgericht. Diens belangrijkste opdracht bestaat erin sociale dumping en oneerlijke en frauduleuze praktijken bij overheidsopdrachten te bestrijden door de Brusselse openbare aankopers (GOB, Brusselse ION, enz.) bijstand en aanbevelingen te verlenen.

Contacteer ons

Brupartners

Bischoffsheimlaan, 26
1000 Bruxelles