bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Algemene Directie van Brussel Financiën en Begroting

Als overkoepelend orgaan zorgt de Algemene Directie voor beheer, boekhouding, controles van de gewestelijke financiën en de ondersteuning van andere diensten.

Gewestelijke Boekhouding

Al vallen beiden vallen onder de overheidsdienst Financiën en Begroting, de Gewestelijke Boekhouder is niet te verwarren met de Directie Boekhouding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder heeft haar eigen opdrachten: 

  • we voeren de gewestelijke boekhouding bij overeenkomstig de wettelijke voorschriften. We presenteren de algemene rekening van de overheidsdiensten, die door de directie Boekhouding opgesteld werd, aan het Rekenhof; 
  • we bereiden de geconsolideerde rekening van de gewestelijke entiteit voor. Die is samengesteld uit de rekeningen van de overheidsdiensten en die van de 24 autonome bestuursinstellingen (ABI’s);

als expertise- en adviescentrum op het gebied van de algemene en analytische boekhouding doen we wat nodig is om het opstellen van de geconsolideerde rekening en de boekhoudkundige procedures van de gewestelijke entiteit te optimaliseren. Zo garanderen we een grotere transparantie van het vermogen en de financiële situatie van de gewestelijke entiteit.

Cel Controle van de Vastleggingen en Vereffeningen

Bij de Cel Controle van de vastleggingen en vereffeningen van de GOB’s zien we erop toe dat goedgekeurde begrotingskredieten niet worden overschreden. We controleren dat uitgaven met de passende begrotingsartikelen overeenstemmen en dat de procedures voor de toekenning van subsidies of de gunning van overheidsopdrachten worden nageleefd. We werken voor de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst en de autonome bestuursinstellingen (ABI) die ervoor kozen om deze taak aan ons te delegeren.

Directie Financiële Controle

De directie Financiële Controle werkt voor de GOB's en de ABI's die ervoor kozen om toezicht en controle op het goede financiële beheer aan ons te delegeren. Het is onze missie om bij te dragen tot de kwaliteit van de financiële informatie, het beheer en de besluitvorming en in het algemeen tot een beter bestuur. We houden ook toezicht op de Cel Eerstelijnscontrole van de Europese Territoriale Samenwerkingsprogramma’s (ETSP). 

De Directie bestaat op haar beurt uit drie eenheden:

  • De Cel Controle van Goed Financieel Beheer controleert het goede financiële beheer en de gewestelijke subsidies. Daarbij kijken we verder dan naar het loutere verbruik van begrotingskredieten maar houden we ook rekening met de gestelde doelen, de beschikbare middelen en de verwachte resultaten.
  • De Cel Controle van Rekenplichtigen en de Economische en Handelsattachés treedt op als toezichtsorgaan voor de diensten van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor sommige ABI's. We zien erop toe dat de rekenplichtigen en mandatarissen de wet- en regelgeving naleven, stellen de rekenplichtigen aan en bieden hen logistieke ondersteuning en advies. Daarnaast controleren we de voorschotaanvragen die de beheerders ervan ons voorleggen, de beheersrekeningen van de rekenplichtigen alsook die van de economische en handelsattachés in het buitenland. We gaan de rechtmatigheid en de regelmatigheid van die uitgaven na en sturen ze dan naar het Rekenhof. Als centraal aanspreekpunt beheren we, in samenwerking met de gewestelijke kassier, de financiële rekeningen en betaalmiddelen.

De Cel Controle van de Europese Structuurfondsen oefent als certificeringsautoriteit controle uit op de subsidies die toegekend worden in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). We certificeren de uitgaven die - in het kader van het EFRO-programma - mede gefinancierd werden en dienen de desbetreffende betalingsaanvragen binnen de vastgestelde termijnen bij de Europese Commissie in. Als  certificeringsautoriteit stellen we ook de jaarrekening op en verwerken we de financiële correcties die we vaststellen.

De Cel Eerstelijnscontrole van de Europese Territoriale Samenwerkingsprogramma’s (ETSP)

De ETSP oefent een eerstelijnscontrole uit op de subsidies die worden toegekend aan initiatiefnemers van Brusselse projecten voor hun deelname aan door het ETSP gefinancierde projecten. Op basis van documenten of eventueel ter plaatse controleren we de subsidies die - overeenkomstig de regionale, nationale en Europese regelgeving - aan de begunstigden toegekend worden. Dan stellen we een auditverslag op over de daartoe ter beschikking gestelde Europese platforms en factureren we de begunstigden voor de geleverde diensten - tegen een vast tarief van 2,5% van de gecontroleerde bedragen.

De Cel Support aan eenheden en instellingen (CSU)

CSU is verantwoordelijk voor het toezicht op de integratie van organisaties in het gewestelijke SAP-platform. We dragen bij tot de planning, coördinatie, ondersteuning en het projectbeheer van de ontwikkeling en de uitvoering van het gewestelijke SAP-platform voor de deelnemende organisaties.

De Coördinatiecel (COO)

ondersteunt de administratieve eenheden van BFB op het gebied van personeelsbeheer, juridische bijstand, communicatie en projecten. De cel coördineert en controleert het algemene beheer actieplan van BFB om een gemeenschappelijke visie voor het beheer te bevorderen en de banden met alle belanghebbenden, waaronder de partners, te versterken.