bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Onze educatieve uitdagingen

Kinderen zijn in België leerplichtig tot de leeftijd van 18 jaar. Het onderwijs is opgesplitst in vier niveaus: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een zeer volledige schoolinfrastructuur, ongeacht het niveau, het onderwijsnet of de geloofsovertuiging. Bovendien biedt het Gewest tal van opleidingsmogelijkheden voor volwassenen en voor kinderen.

In België geldt de leerplicht voor alle kinderen en jongeren die in België wonen of verblijven, zonder onderscheid in statuut (cf. wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht). De leerplicht loopt tijdens een periode van 12 jaar, die aanvangt met het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 6 jaar bereikt en eindigt met het schooljaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt.

In België zijn er vier onderwijsniveaus: het kleuteronderwijs (3 of 4 jaar), het lager onderwijs (6 jaar), het secundair onderwijs (ook 6 jaar) en het hoger onderwijs.

De leerplichtperiode bestaat uit een deel met voltijdse en een deel met deeltijdse leerplicht:

  • Tot 15 jaar geldt de voltijdse leerplicht. Deze periode omvat maximaal 7 jaar lager onderwijs en minimaal de eerste twee jaren van het voltijdse secundair onderwijs. In elk geval stopt de voltijdse leerplicht als de leerling 16 jaar wordt.
  • Daarna geldt een deeltijdse leerplicht. Naast het voltijds secundair onderwijs hebben jongeren dan de mogelijkheid om over te stappen naar een deeltijds systeem: ofwel in het deeltijdse onderwijs ofwel via een erkende leerovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de leerplicht.

Het onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bijna 300.000 studenten voor alle niveaus en onderwijsnetten samen

In de huidige Belgische staatsstructuur valt onderwijs bijna volledig onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden het Nederlandstalige en het Franstalige onderwijs dan ook georganiseerd door de bevoegde overheden. Er bestaan echter ook Europese en internationale onderwijsinstellingen, die basis-, secundair of hoger onderwijs aanbieden en niet onder de bevoegdheid van de Franse of de Vlaamse Gemeenschap vallen. En ten slotte telt het Gewest een aantal privéonderwijsinstellingen, die slechts zelden door de Staat zijn erkend.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een uitgebreide school- en universiteitsinfrastructuur. Als we rekening houden met alle niveaus, dan gaan bijna 300.000 kinderen en jongeren naar de Brusselse onderwijsinstellingen, waarvan ongeveer vier vijfden in het Franstalig onderwijs. In vergelijking met de rest van het land telt Brussel meer studenten in het hoger onderwijs (universitair en niet-universitair): 25,5 % van de Brusselse leerlingen zit in het hoger onderwijs, 16,9 % in het kleuteronderwijs, 27,8 % in het lager onderwijs en 29,8 % in het secundair onderwijs.

Bron: Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, 2009 (BISA)

De strijd tegen het spijbelen

Spijbelen is een groeiend probleem in Europa, waar ook Brussel niet aan ontsnapt. Om het fenomeen van hangjongeren op een geïntegreerde manier aan te pakken, financiert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2000 het Programma Preventie Schoolverzuim (PSV). In het kader van dit project steunt en coördineert het Gewest acties in de 19 gemeenten. Meer informatie over het PSV vindt u op de pagina over huiswerkscholen en studiebegeleiding.

Meer informatie over het onderwijs in Brussel

Melk, groenten en fruit op school

De Europese programma’s “Melk op school” en “Groenten en fruit op school” hebben als doel de consumptie van melkproducten en van groenten en fruit te promoten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cofinanciert dit initiatief om zijn steentje bij te dragen aan een gezonde eetpatroon bij kinderen.

Voor meer informatie en om deel te nemen aan deze programma’s surf naar de website van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid.