bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gendergerelateerd geweld

equal.brussels coördineert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Daartoe werken we steevast samen met onze institutionele partners en het maatschappelijk middenveld.

Drie pijlers tegen gendergerelateerd geweld

Onze acties concentreren zich rond 3 pijlers:

 1. Coördinatie van de acties van het gewestelijk actieplan tegen geweld op vrouwen (zie hieronder)
 2. Steun aan het maatschappelijk werkveld, met name via het gewestelijk platform partner- en intrafamiliaal geweld en via de projectsubsidiesbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning
 3. Het opzetten van eigen acties en initiatieven: sensibilisering, onderzoek, opleidingen en campagnes.

Daarnaast vormen we een aanspreekpunt voor vragen rond gendergerelateerd geweld voor diverse Brussels actoren. 

Ontdek ons gewestelijk actieplan hieronder en aarzel niet ons te contacteren met uw vragen via: equal@gob.brussels

Het gewestelijk beleid tegen gendergerelateerd geweld coördineren

equal.brussels coördineert het gewestelijke beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. 
Daartoe werken we steevast samen met onze institutionele partners en het maatschappelijk middenveld. 

equal.brussels heeft daarin verschillende rollen: 

 • Coördineren van het gewestelijke plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.*
 • Coördineren van het gewestelijke platform partner- en intrafamiliaal geweld  
 • Organiseren van sensibiliseringsacties: doelgroepencampagnes, seminars en online communicatie. 
 • Studies uitvoeren.   
 • Organiseren van opleidingen voor een verschillende doelgroepen, 
  bijvoorbeeld preventie- en veiligheidsberoepen, de medische sector, GOB-personeelsleden. 

Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Het Brussels Plan ter Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen is een antwoord op de noodzaak om geweld tegen vrouwen in Brussel te voorkomen en te bestrijden. Het beoogt daartoe alle mogelijke gewestelijke hefbomen aan te wenden en tegelijk te zorgen voor samenhang met de acties die op alle overheidsniveaus worden uitgevoerd. 

Uit een onderzoek van equal.brussels in 2016-2017 blijkt immers dat meer dan één op de twee vrouwen tijdens haar leven ten minste één vorm van geweld van haar partner ondervindt. Dit percentage bereikt 86% voor seksuele intimidatie. In de meest extreme gevallen kan geweld tegen vrouwen leiden tot vrouwenmoord. Het aantal gevallen in België wordt geschat op 30 tot 40 per jaar.

Er zijn dus nog steeds zoveel vrouwen die elke dag, in stilte, uit het zicht, de mishandelingen, beledigingen, ontberingen en vernederingen van een (ex-)partner meemaken. Veel vrouwen die op het werk, in het openbaar vervoer, in parken, in de openbare ruimte of op sociale netwerken worden lastiggevallen. Aan deze vrouwen zijn we een passend onthaal, een luisterend oor, waardige steun, effectieve hulp en bescherming verschuldigd.

Dit vraagt om concrete en gecoördineerde reacties om de slachtoffers te helpen, maar ook om de daders van dit soort daden aan te pakken.

 

Gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Regering

Deze ambitie komt tot uiting in de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Regering. 

Bovendien ratificeerden alle Belgische beleidsniveaus op 14 maart 2014 het Verdrag van de Raad van Europa inzake de Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld, bekend als het Verdrag van Istanbul. 

Dit verdrag “verzoekt de lidstaten van de Europese Unie om een doeltreffend, alomvattend en gecoördineerd nationaal beleid op te stellen en uit te voeren, met inbegrip van alle relevante maatregelen ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die onder het toepassingsgebied van dit Verdrag vallen, en om een alomvattend antwoord te geven op geweld tegen vrouwen”.

Zo neemt de Brusselse Regering minder dan een jaar na haar aantreden haar verantwoordelijkheden op met een eerste plan 2020-2024, dat is opgedeeld in 56 concrete maatregelen, grotendeels geïnspireerd op de aanbevelingen van de sector en gedragen door alle Brusselse ministers en staatssecretarissen in het kader van hun bevoegdheden.

Aanpak in etappes

Het Brussels Plan ter Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen maakt vooral gebruik van de expertise van het maatschappelijk middenveld. De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen organiseerde daartoe een brede consultatieperiode tussen september en december 2019. Het maatschappelijk middenveld wordt zo vóór de uitvoering van het plan betrokken en zal ook worden betrokken bij de evaluatie ervan.

De aanbevelingen die tijdens de diepgaande raadpleging van deze actoren naar voren kwamen, waren verdeeld over de gewestelijke bevoegdheden en waren het onderwerp van werkgroepen tussen de ministeriële kabinetten.

De werken zijn als volgt georganiseerd:

 • Preventie
 • Huisvesting en opvang
 • Werk en openbaar ambt
 • Mobiliteit en openbare werken
 • Opleiding en gegevensverzameling
 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Deze werkgroepen werden aangevuld met een groep die institutionele vertegenwoordigers van alle overheidsniveaus bijeenbracht om het proces te bespreken, en vervolgens met de bijeenkomst van het overlegplatform “partner- en intrafamiliaal geweld”, waarin verschillende niet-gouvernementele organisaties die op het terrein actief zijn, bijeenkomen. Op die manier hebben de voorbereidingen geleid tot concrete en gebudgetteerde acties.

Deze transversale en gecoördineerde aanpak maakte het mogelijk om het probleem voor het eerst in Brussel in al zijn vormen aan te pakken, dankzij de betrokkenheid van de hele Brusselse Regering.

Het gewestelijke platform partner- en intrafamiliaal geweld

Dit gewestelijke overlegplatform werd in 2006 opgericht om Brusselse organisaties die werken rond het thema gendergerelateerd geweld samen te brengen. Zo draagt het bij tot een meer gecoördineerde strijd tegen geweld.

Naast organisaties uit het middenveld zetelen ook vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, het parket, de 19 gemeenten en de sociaal-medische sector in het platform. Drie tot vier keer per jaar komen deze actoren samen in plenaire zittingen en tussendoor in kleinere werkgroepen rond specifieke projecten.

Het gewestelijke platform:

 • wisselt goede praktijken uit rond preventie en geweldbestrijding 
 • brengt een betere samenwerking tot stand
 • werkt het nieuwe activiteiten uit en 
 • verspreidt het informatie voor dit doelpubliek

Wil je deel uitmaken van het platform of op de hoogte wil blijven van zijn activiteiten? Contacteer de gewestelijke coördinator via equal@sprb.brussels.

Apotheek als doorverwijzer.brussels

In 2021 lanceerde equal.brussels in samenwerking met de Apothekersvereniging van Brussel en Brussel Preventie en Veiligheid een brochure over de rol die apothekers kunnen spelen als aanspreekpunt voor slachtoffers van familiaal geweld.
Deze brochure kwam er naar aanleiding van de impact van de COVID-crisis, en werd opgesteld in overleg met de Brusselse ‘task force’ die hierrond werd opgericht.

Apotheken als aanspreekpunt voor slachtoffers van familiaal geweld: adressen

Kadasteropleidingen geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Een correcte kennis en goeie vorming van professionals is cruciaal, of het nu over preventie gaat, over omgang met slachtoffers van geweld of over algemene sensibilisering rond seksisme en gelijkheid. Daarom werkte equal.brussels een kadaster uit van de bestaande opleidingen rond gendergerelateerd geweld en gelijkheid tussen vrouwen en mannen. 

Deze vraag kadert eveneens in de aanbevelingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
 

De lijst hieronder is het resultaat van enkele enquêtes, maar is zeker niet definitief. 

Organiseert u zelf opleidingen, of merkt u dat bestaande vormingen in de lijst ontbreken?

 • Raadpleeg de kadasterlijst  opleidingen gendergerelateerd geweld en V-M gelijkheid
 • Vraag ons uw opleiding op te nemen in de kadasterlijst
Logo equal