Grote stadsprojecten

Grote stadsvernieuwingswerken opzetten in het belang van alle Brusselaars en in lijn met verschillende ontwikkelingsassen.

In het kader van het Duurzame Gewestelijke Ontwikkelingsplan (GewOP) wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grote stadsvernieuwingswerken opzetten in het belang van alle Brusselaars en in lijn met verschillende ontwikkelingsassen. De grootste uitdagingen zijn: de sociale en territoriale ongelijkheid verminderen, de maatschappelijke samenhang versterken door woningen of infrastructuren te realiseren, de mobiliteit verbeteren en de internationale troeven van Brussel in de kijker zetten.

De richtschema's

De grote stadsprojecten worden opgezet in strategische zones zoals de Europese Wijk, Tour & Taxis, Schaarbeek-Vorming, de wijk van het Zuidstation en de Kunstberg. U vindt een beschrijving van deze strategische zones op de website van perspective.brussels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kunt ook een kijkje nemen op de kaart van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting: www.brugis.be

Grote internationale projecten

De ontwikkeling van de internationale troeven van het Brussels Gewest kadert in de revitalisatie van het grondgebied. Deze projecten, die deel uitmaken van het Plan voor de Internationale Ontwikkeling (PIO), omvatten onder meer grootschalige en internationaal georiënteerde infrastructuurwerken zoals een congrescentrum, een winkelcentrum, een grote evenementenhal en een multifunctioneel stadion. Deze infrastructuren komen er, samen met woningen en nieuwe uitrustingen, in gebieden die voor het Gewest van strategische waarde zijn.

Een Bouwmeester voor het Brussels Gewest

De bouwmeester - maître architecte (bMa) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Kristiaan Borret.

Hoofdopdracht: borg staan voor de architecturale- en landschapskwaliteit

De bMa heeft beslist om zich te concentreren op de fase van de keuze van een projectontwerper aangezien deze enorm bepalend is voor het vervolg van het project.

In dit kader heeft de bMa drie hefbomen bepaald: een goed programma, een goede procedure, een goede adviescommissie.

Een goed programma: Met het oog op een goede begeleiding van de opdrachtgevers bij de samenstelling van hun programma, stelt de bMa een document ter beschikking dat hen helpt bij het bepalen van de uitdagingen van het project, hoe knelpunten kunnen worden opgelost en dat middelen aangeeft om het doel te bereiken.

Een goede procedure: De bMa biedt de opdrachtgevers een proceduremodel aan om hen te helpen bij het opstellen van de aankondiging van de opdracht en van het bestek. Het bevat ook advies over de bestekken voor de aanwijzing van een projectontwerper.

Een goede adviescommissie: De bMa werkt mee aan de oprichting van een adviescommissie, zowel wat betreft de samenstelling als de werking ervan. Op vraag van de opdrachtgever kan hij voorzitter zijn van de adviescommissie.

De Regering heeft de bMa opdracht gegeven om eerst en vooral aandacht te schenken aan stedenbouwkundige, architecturale en landschapsprojecten waarvoor de opdrachtgever een (para)regionale administratie is en aan de projecten van Beliris.

Daarenboven is de Regering van mening dat de bMa ook voorrang moet geven aan volgende gewestelijke initiatieven:

  • de projecten die deel uitmaken van de wijkcontracten
  • de projecten die prioritair geselecteerd zijn door de Regering en die gelegen zijn in strategisch gebied dat het voorwerp van een richtschema uitmaakt of heeft uitgemaakt
  • de projecten die in het kader van Doelstelling 2013 door de Regering zijn geselecteerd

Naast de hierboven vermelde projecten en afhankelijk van zijn beschikbaarheid stelt de bMa zich ter beschikking van gemeentelijke en federale openbare opdrachtgevers.

De bMa zal ook gehoor geven aan verzoeken van de privésector (projectontwikkelaars, beroepsverenigingen, bewonersverenigingen, enz.) wanneer de projecten een gewestelijke reikwijdte hebben of als ze verband houden met gewestelijke initiatieven zoals hierboven beschreven.