bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)

Deze rubriek geeft een vereenvoudigde voorstelling van de werking van de CTB.

Inleiding

Op 17 juni 2019 is het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen in werking getreden.

Dit gezamenlijk decreet en ordonnantie heeft tot doel om de bestuurlijke transparantie te versterken door de toegang tot bestuursdocumenten en milieu-informatie waarover de bestuurlijke overheden beschikken te vergemakkelijken. Het legt de basisvoorwaarden en praktische regelingen voor de uitoefening van dit recht vast en voorziet erin dat milieu-informatie systematisch zo ruim mogelijk verspreid wordt naar het publiek.

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie in een notendop

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie maakt een onderscheid tussen

 • de actieve openbaarheid: verplichting voor de bestuurlijke overheden om te beschikken over een website met een aantal specifieke rubrieken, waarin welbepaalde documenten gepubliceerd moeten worden
 • de passieve openbaarheid: mogelijkheid voor de betrokkene om ter plaatse kennis te nemen van elk bestuursdocument en alle milieu-informatie van een bestuurlijke overheid, er uitleg over te krijgen en er een afschrift van te ontvangen en
 • het verbeteren van onjuiste of onvolledige informatie: verplichting voor de bestuurlijke overheid om op aanvraag van de betrokkene de nodige verbeteringen aan te brengen in de bestuursdocumenten of milieu-informatie die onjuiste of onvolledige gegevens bevatten.

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie wijzigt ook ingrijpend de bevoegdheid en de werking van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

SAMENSTELLING VAN DE CTB

De CTB is samengesteld uit negen leden, waaronder een voorzitter, die lid dient te zijn van de Raad van State of van het auditoraat ervan of magistraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 • Vier leden worden aangewezen onder de leden van het statutaire personeel van de bestuurlijke overheden die tot het toepassingsgebied van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 behoren;
 • Vier leden worden aangewezen wegens hun grondige kennis op het vlak van openbaarheid van bestuur.

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd onder dezelfde voorwaarden als voor de gewone leden. De leden worden aangewezen voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.

Sedert 18 juli 2023 is de Commissie als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • JANS Laurent (F)

Effectieve leden (intern)

 • AERTS Cathleen (NL)

 • HOBÉ Jonathan (F)

 • KINDA Safae (F)

 • MEYSMAN Nick (NL)

Effectieve leden (extern)

 • EGGERMONT Frederic (NL)

 • PEIFFER Quentin (F)

 • VAN MELSEN Renaud (F)

 • VAN STEENBERGE Alexander (NL)

Plaatsvervangende leden (intern)

 • de BRIEY Lionel (F)

 • MARCUS Cathy (F)

 • SPANOUDIS Joanna (F)

Plaatsvervangende leden (extern)

 • DASNOY Hadrien (F)

 • KAISERGRUBER Sébastien (F)

 • PIRONNET Quentin (F)

 • VAN CLEEMPUT Roeland (N)

Contacteer ons

Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten

Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Meer informatie: Editoria

U vindt op Editoriabhg.common.external_link_warning, de website voor publicaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • een volledige beschrijving van de werking van de CTB
 • het raadplegen van de adviezen en beslissingen van de CTB
 • enz.