Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Doelstellingen en prioriteiten Go4Brussels 2030

Het strategische meerjarenplan Go4Brussels 2030 omvat zeventien doelstellingen waartoe de Gewestregering en de Gemeenschappen - volgens hun bevoegdheid - zich engageren. Die doelen zijn onze leidraad voor de komende jaren.

Doelstellingen strategie Go4Brussels 2030

De S2030 omvat zeventien doelstellingen die in meer dan honderd beleidswerven zijn opgesplitst. De doelstellingen en hun werven vallen onder twee grote pijlers.  

  • De pijler van het Gewest. Voor de Go4Brussels2030-strategie verbindt het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zich tot negen doelstellingen. Het betreft domeinen waar het Gewest exclusief voor bevoegd is zoals economie, werkgelegenheid, klimaat, fiscaliteit, mobiliteit, digitalisering en innovatie. 
  • De pijler van het Gewest en gemeenschappen. De acht engagementen van de tweede Go4Brussels2030-pijler betreffen de bevoegdheden die het Gewest en de ​Gemeenschappen delen. Ze spitsen zich toe op de samenwerking tussen overheidsdiensten, onderwijs en opleidingen die zich beter op de arbeidsmarkt aansluiten, sociale gelijkheid en tewerkstelling.  

In het S2030- document staan de strategische doelen volgens bovenstaande pijlers opgelijst. U kunt hieronder ook volgens domein op zoek gaan naar meer informatie rond een strategisch thema.

Beleidswerven: jaarlijks bepaalde prioriteiten

Elk jaar komen de Brusselse Regering en Brupartners samen op de Sociale Top om de balans op te maken van de uitgevoerde doelstellingen en om nieuwe prioriteiten te bepalen voor het nieuwe jaar. 

Elke doelstelling vertalen we naar een aantal beleidswerven of politieke prioriteiten. De Gewestregering, de werkgeversbank, de vakbondsbank kwamen bij de opmaak van S2030 overeen dat we bepaalde beleidswerven als gedeelde en andere als overlegde prioriteiten behandelen.  

  • Beleidswerf met gedeelde prioriteit: bijdrage. Een Minister of Staatssecretaris moet Brupartners, de sociaal-economische overlegpartners, om bijdrage vragen over de grote lijnen van het dossier Hierdoor is Brupartners vroeger in het ontwikkelingsproces van een ordonnantie of besluit betrokken en levert het een duidelijke bijdrage. De Regering mag die naast zich neerleggen, maar moet haar beslissing bij de gebruikelijke aanvraag bij Brupartners rechtvaardigen. 
  • Beleidswerf metoverlegde prioriteit: advies. Dit betreft de klassieke procedure: de regering raadpleegt Brupartners na de eerste lezing van de ordonnantie of besluit in de Regering. In dit geval brengt Brupartners een advies uit. U kunt Externe linkde door Brupartners uitgebrachte bijdragen en adviezen raadplegen.  

Tijdens de buitengewone Sociale Top van 27 april 2022, legden de Brusselse regering en de sociale partners Externe linkhun gemeenschappelijke prioriteiten voor 2024 vast. 

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan

Heb je vragen, klachten, suggesties of meldingen over deze pagina?

Externe linkbhg.sdg.label
SDG_Logo