bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Export bevorderen en investeringen aantrekken

De Brusselse regering wil de economische groei en innovatie bevorderen en de concurrentiekracht van de regio vergroten. Daartoe verbinden we ons ertoe om de internationalisering van de Brusselse ondernemingen en ondernemers te versterken, internationale technologische samenwerkingsverbanden op te zetten en investeringen en ondernemers naar Brussel aan te trekken. We bepaalden vijf beleidswerven die de komende tijd voorrang krijgen. (Doelstelling 1.5_Gewest)


De internationalisering van de Brusselse economie is essentieel voor haar expansie. Door de inperkingsmaatregelen van de belangrijkste buitenlandse handelspartners van het Brussels gewest zijn de buitenlandse bestellingen van Brusselse goederen en diensten evenwel fors afgenomen.  

Het is - zeker na de coronocrisis - van wezenlijk belang om via initiatieven te zorgen voor internationale begeleiding met als doel om:

  • de ondernemingen snel kennis te laten nemen van de economische evolutie op bepaalde markten: stabiliteit, risico’s, maar ook nieuwe kansen in welbepaalde sectoren; 
  • de prospectie van niet-exporterende ondernemingen op de buurmarkten om op zoek te gaan naar afzetmogelijkheden die in België verloren zijn gegaan, te vergemakkelijken;
  • ondernemingen die hun uitvoer willen heropstarten, met inachtneming van de sanitaire maatregelen, te ondersteunen en ze te helpen om hun activiteiten aan te passen aan de verschillende sociaaleconomische contexten.  

Aantrekken buitenlandse investeerders

Er zal in het bijzonder op worden toegezien dat de internationalisering gebeurt met respect voor de klimaatdoelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De crisis treft echter ook de buitenlandse ondernemingen, die aan de basis liggen van een groot aantal jobs in ons gewest. In de huidige onzekere context komt het erop aan potentiële buitenlandse investeerders naar ons gewest aan te trekken en hen voorafgaand aan hun vestigingsbeslissing meer nauwkeurige en gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Een dergelijke beslissing is gezien de economische toestand cruciaal en dus moeten er in het licht van de verscherpte internationale concurrentie grotere inspanningen op het vlak van individuele begeleiding worden geleverd.  

Begeleiding internationale ontwikkeling bedrijven

 Om de internationale ontwikkeling van het Brussels gewest op langere termijn optimaal te laten zijn, is het nodig om te zorgen voor proactieve en individuele begeleiding, de verschillende Brusselse begeleidende instanties te coördineren en te focussen op de markten en sectoren met een groot potentieel voor het gewest en zijn inwoners.  

De verschillende beleidswerven moeten gericht zijn op samenwerking tussen de instellingen die werken rond de internationale promotie van Brussel, zowel in de communicatiestrategie als in de initiatieven rond internationale begeleiding. De internationale begeleiding moet ook toegespitst worden op meer proactieve en meer gepersonaliseerde diensten aan ondernemingen en ondernemers.   

De coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat de begeleiding ook aangepast moet kunnen worden aan de Brusselse en internationale trends, zowel in de sectoren als op de prioritaire geografische markten. Dat uit zich in een sectoraal en geografisch gerichtere begeleiding (om de Brusselse export te bevorderen en buitenlandse investeerders aan te trekken) en in een internationaal handelsnetwerk dat afgestemd is op de geografische prioriteiten.  

Ten slotte dient de internationale strategie ook rekening te houden met de klimaaturgentie en de sociale uitdagingen. De regering zal die prioriteit daarom ook laten meespelen in de internationale initiatieven van het Brussels gewest.

Wie zet hier de schouders onder?

Overlegde prioriteit 

  • Initiatiefnemende Minister: Staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel
  • Geassocieerde Ministers : Minister-President; Minister van Financiën, Begroting, het Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en het Imago van Brussel; Staatssecretaris voor Economische Transitie 
  • Partners: hub.brussels, Brussels International, finance&invest.brussels, visit.brussels, GOB, kamers van koophandel en federaties van ondernemingen 
  • Stuurcomité: hub.brussels, visit.brussels, Brussels International, finance&invest.brussels

Raadpleeg de volledige Go4Brussels 2030-strategie


1. Internationale begeleiding, aantrekken investeringen en promotie van Brussel

Een beter overleg tussen de instellingen die bevoegd zijn voor internationale begeleiding, het aantrekken van investeringen en de culturele en toeristische promotie van Brussel 

Aangezien er in Brussel heel wat spelers betrokken zijn bij de internationalisering van het gewest (om de politieke en institutionele betrekkingen met onze bilaterale en multilaterale partners te verzorgen, de ondernemingen internationaal te begeleiden, buitenlandse investeerders en fondsen aan te trekken en de culturele en toeristische banden van het gewest te consolideren, …), is het nodig om hun onderlinge samenwerking te versterken, hen regelmatig met elkaar in contact te laten komen en te zorgen voor transparantie van de activiteiten en de ingezette middelen.  

Sturende instanties

Staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel Minister-President Minister van Financiën, Begroting, het Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en het Imago van Brussel

2. Internationale handelsacties gericht op de sleutelsectoren en markten met groot potentieel

Internationale handelsacties gericht op de Brusselse sleutelsectoren en op de geografische markten met groot potentieel. 

De Brusselse economie steunt een aantal sectoren met een groot potentieel voor het gewest (zie doelstelling 1.4).   

Het is nodig om die sectoren bij te staan met behulp van specifieke acties die aangepast zijn aan de internationale context. Die prioritaire sectoren zullen jaarlijks worden geanalyseerd en naar prioriteit worden ingedeeld. In datzelfde verband moeten prioritaire exportgebieden worden bepaald op basis van hun economische potentieel, maar ook op basis van de mogelijk te versterken culturele en toeristische banden.   

De initiatieven rond exportbegeleiding en het aantrekken van buitenlandse investeerders moeten met die jaarlijkse prioriteiten rekening houden.  Het internationaal handelsnetwerk zal eveneens regelmatig op basis van die prioriteiten worden herzien. 

Sturende instanties: Staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel; Staatssecretaris voor Economische Transitie 

3. Een meer gepersonaliseerde exportbegeleiding

De Brusselse kmo’s sterker individueel begeleiden bij de stappen die zij zetten om te exporteren, met bijzondere aandacht voor zij die weinig of geen ervaring hebben op de internationale markten en een meer proactieve en volledige begeleiding van het handelsnetwerk, zowel op internationaal vlak als in Brussel. 


Sturende instanties: Staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel 

4. De sociale en milieuaspecten beter integreren in de internationale handelsacties

 De sociale en milieuaspecten beter integreren in de internationale handelsacties 

De economische transitie noopt ons ertoe na te denken over de internationale begeleiding. Daarom is het belangrijk om de inspanningen voor de inclusie van vrouwen in de buitenlandse initiatieven, zoals de bevordering van de buitenlandse handel, op te voeren en om de begeleidingsinstrumenten te richten op modellen die beter scoren inzake milieuvriendelijkheid en mensenrechten. 

Ondernemingen die op dat vlak een toonbeeld zijn, zullen eveneens zichtbaarheid krijgen en kunnen rekenen op sterker gepersonaliseerde internationale begeleiding. 

Sturende instanties
Staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen  Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie 

5. Investeerders en ondernemers aantrekken

Alle soorten investeerders en ondernemers in sectoren met een groot job- en innovatiepotentieel en op basis van prioritaire geografische gebieden aantrekken naar het Brussels gewest 

Er moet een strategie worden uitgetekend die rekening houdt met alle elementen waardoor investeerders naar Brussel kunnen worden aangetrokken: alle soorten investeerders en ondernemers in aanmerking nemen, voordeel weten halen uit internationale ontwikkelingen en economische crisissen en de vlotte bereikbaarheid van Brussel. Hierbij kijken we naar alle soorten investeerders en ondernemers in sectoren met een groot job- en innovatiepotentieel en op basis van prioritaire geografische gebieden aantrekken naar het Brussels Gewest. 

Sturende instanties

Staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel; Minister-President; Minister van Financiën, Begroting, het Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en het Imago van Brussel 

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan