Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Transparantie

In overeenstemming met de bepalingen van het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019”, vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

  • Een document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft (wettelijke basis, Missie & activiteiten, organogram);
  • Een inventaris van de studiesOpen a new vensterExterne link die in de loop van het jaar 2022 werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie;
  • Een inventaris van de overheidsopdrachten (zie hieronder) die in de loop van het jaar 2022 werden gesloten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.
  • De lijst van de toegekende subsidies (zie hieronder) voor 2022.
  • de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen die zij willen invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen na de aanwervings-, bevorderings- of vervangingsbeslissing, evenals de beslissingen tot aanwerving, bevordering vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A die zij invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen vanaf de beslissing: in 2022 waren er geen rekruteringen, geen promoties en geen vervangingen.
Paradigm