bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Om de grote uitdagingen van ons Brussels Gewest te kunnen aangaan – of het nu gaat om diversiteit, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, racismebestrijding, de inclusie van LGBTQIA+-personen, toegankelijkheid, of de bestrijding van geweld tegen vrouwen – worden er via het gelijkekansenbeleid initiatieven opgezet voor bewustmaking, opleiding en voorlichting, en wordt steun gegeven aan het maatschappelijk middenveld.

Vanuit een overkoepelende benadering, beter bekend als gelijkekansenmainstreaming, is dit beleid gebaseerd op zeven pijlers:

  1. De uitvoering van de zes gewestelijke actieplannen die gelijkekansenmainstreaming omzetten in concrete acties, waaronder acties om bestaande ongelijkheden weg te werken en acties ter preventie en ter sensibilisering;
  2. Steun aan het maatschappelijk middenveld via de uitvoering van de ordonnantie van 23 december 2022 betreffende de subsidiëring van projecten ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om verenigingen te ondersteunen die hulp bieden aan eenoudergezinnen, vrouwen, personen met een handicap, personen die het slachtoffer zijn van discriminatie of racisme, en LGBTQIA+-personen;
  3. Nauwe samenwerking met en een gepaste financiering van Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;
  4. Een sterke betrokkenheid van het maatschappelijke middenveld, met name via de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, de Brusselse Raad voor personen met een handicap en de Brusselse Raad voor de uitbanning van racisme, en de gepaste financiering ervan;
  5. De bundeling en consolidering van de antidiscriminatiewetgeving in het allereerste Brussels wetboek voor gelijkheid, antidiscriminatie en bevordering van de diversiteit;
  6. De tenuitvoerlegging van de wetgeving betreffende gendermainstreaming, genderbudgeting en handistreaming.
  7. Ondersteuning van de integratie van gelijke kansen in het gewestelijk beleid: gewestelijk comité voor gelijke kansen, gelijkekansentest, opleidingen en studiematrix. 

Dit werk wordt uitgevoerd in nauw overleg met equal.brusselsbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning, het bestuur binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel dat het gelijkekansenbeleid uitvoert.