bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Het Gewest keurt zijn plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid goed

Op voorstel van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse regering op donderdag 1 december het Plan voor de integratie van handicaps in het overheidsbeleid 2022-2025 definitief goedgekeurd.

Gepubliceerd op

In het plan worden 44 zeer concrete transversale acties voorgesteld die moeten zorgen voor een betere inclusie van personen met een handicap in Brussel.

Ons doel is ervoor te zorgen dat de inaanmerkingneming van personen met een handicap en van de toegankelijkheid een automatisme wordt dat verankerd is in elke beleidsbeslissing en -actie, opdat de hele bevolking toegang zou hebben tot openbare plaatsen, diensten en informatie
Nawal Ben HamouStaatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het is duidelijk dat mensen met een handicap ook vandaag nog niet dezelfde toegang hebben als de rest van de bevolking. Of het nu gaat om huisvesting, reizen en mobiliteit, werkgelegenheid, burgerparticipatie of deelname aan het sociaal-culturele leven, of toegang tot digitale technologie...

Een transversaal plan dat alle regionale bevoegdheden integreert

De concrete acties van dit plan beogen de mainstreaming van de gehandicaptenproblematiek in alle regionale beleidsmaatregelen te verbeteren, zowel bij de opzet als bij de uitvoering en evaluatie daarvan. Het doel is van Brussel een meer inclusieve en voor iedereen toegankelijke regio te maken.

Concreet betekent dit de goedkeuring van maatregelen die van toepassing zijn op alle relevante bevoegdheden van het Gewest: gelijke kansen, huisvesting, mobiliteit, stedelijke en regionale planning, werkgelegenheid, ambtenarenapparaat, burgerparticipatie, digitalisering, toerisme en internationale betrekkingen.
Nawal Ben HamouStaatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een plan dat uitgaat van de aanbevelingen van de vrijwilligerssector

CAWaB, het Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles werd door equal.brussels aangesteld om de regering en de Brusselse administraties te begeleiden bij het bepalen van de doelstellingen en acties van het plan. Met zijn netwerk van 21 verenigingen was CAWaB belast met het adviseren van iedereen om doelstellingen vast te stellen die overeenstemmen met de behoeften van de sector en van personen met een handicap, die rechtstreeks betrokken zijn bij het Handicapsplan.

Tijdens de ontwikkeling van het plan kon CAWaB de bezorgdheden en verwachtingen van de sector doorgeven en technische expertise leveren. Deze behoeften werden ook geïdentificeerd via bronnen en referenties zoals het eindverslag van de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap (CBPH), het eerste evaluatieverslag van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap, de alternatieve verslagen van Unia en het Belgisch Gehandicaptenforum (BDF).

De adviezen van de Brusselse Raad voor personen met een handicap, de Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Brupartners werden ingewonnen en hun aanbevelingen werden in het plan geïntegreerd.

Een plan dat op de voet zal worden gevolgd

Met het oog op transparantie is elke maatregel van het plan gepland, begroot en voorzien van toezichtsindicatoren. Het plan zal regelmatig worden gemonitord door de Brusselse Gehandicaptenraad in samenwerking met de vrijwilligerssector en equal.brussels. De eindevaluatie zal worden uitgevoerd door een externe dienstverlener om een degelijk en neutraal evaluatieproces te garanderen. Deze eindevaluatie en de concrete uitvoering van het Plan zullen door elk van de betrokken regeringsleden aan het Brussels Parlement (Commissie gelijke kansen) worden voorgelegd.