bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De voorwaarden creëren voor de economische transitie om bij te dragen tot de gewestelijke klimaatdoelstellingen

Door de uitdagingen die voortvloeien uit de klimaaturgentie, zijn de beleidsvoerders verplicht om concrete en collectieve oplossingen aan te reiken.

Door de uitdagingen die voortvloeien uit de klimaaturgentie, zijn de beleidsvoerders verplicht om concrete en collectieve oplossingen aan te reiken. 

De verwachtingen voor het milieu en de volksgezondheid zijn vandaag terecht hooggespannen. Voor alle sectoren en in alle bevoegdheidsdomeinen van het gewest dringen zich solidaire maatregelen en ingrijpende veranderingen op, ingebed in een langetermijnvisie.   Dat houdt in dat we de tussentijdse verbintenissen en de huidige maatregelen die opgenomen zijn in de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) moeten versterken om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 % te verminderen ten opzichte van 2005 en tegen die tijd zoveel mogelijk bij te dragen aan een verhoging van de doelstellingen van de Europese Unie. De regering verbindt zich ertoe de Europese doelstelling voor koolstofneutraliteit te benaderen tegen 2050 en zal een gelijkaardige doelstelling nastreven voor de onrechtstreekse uitstoot.   

Een oplossing is pas mogelijk als zij gedeeld en gedragen wordt door de Brusselaars. Daarom zal de regering, naast allerlei participatieve acties, samen met de Brusselaars, de economische, sociale en institutionele spelers, de initiatieven die werken rond transitie en de plaatselijke besturen een maatschappelijk debat opstarten over de visie om van Brussel tegen 2050 een “koolstofarme” stad te maken.  Daartoe zal het gewest de economische transitie centraal stellen in zijn ontwikkelingsstrategie en zal het geleidelijk alle economische ondersteuningsinstrumenten richten op koolstofarme productiemodellen, op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en democratisch ondernemerschap en op de digitalisering van de economie. 

De regering wil dat tegen 2030 alleen nog maar de sociaal en ecologisch voorbeeldige economische modellen in aanmerking komen voor overheidssteun vanwege het gewest. Het doel bestaat erin een transversale benadering te hanteren waarbij alle sectoren en stakeholders betrokken kunnen worden. 

Initiatiefnemende Minister(s) 
Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie  Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 

Geassocieerde Minister(s)  
Minister-President Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

Soort prioriteit 
Gedeelde prioriteit 

Partners 
Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Innoviris, Finance.brussels, Hub.brussels, perspective.brussels, Adviesraad voor het Sociaal Ondernemerschap  

Organisaties die lid zijn van het stuurcomité 
Brupartners (met onder meer het observatorium voor overheidsopdrachten), Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Innoviris, Finance.brussels, Hub.brussels, perspective.brussels, Adviesraad voor het Sociaal Ondernemerschap

Beleidswerven

1.1.1 Climate governance tot stand brengen samen met de sociaaleconomische partners

Het is nodig de sociaaleconomische actoren te betrekken bij de climate governance om een gemeenschappelijke visie te delen en de klimaatambities van het gewest om te zetten in doelstellingen voor de economie om het pad te effenen naar een klimaat-, economische en solidaire transitie en daarbij rekening te houden met de gewestelijke doelstellingen in verband met de rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en 2050. Zo worden de sociaaleconomische partners ten volle bij de gewestelijke klimaatstrategie betrokken. 

Sturende instanties:  
Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie