Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Reglement fotowedstrijd be.brussels – najaar 2023

Fans van fotografie, neem jullie camera: stuur ons jullie mooiste kiekje van het Brussels Gewest en laat je foto schitteren op de nieuwe portaalsite.

Art. 1 WIE ORGANISEERT DE WEDSTRIJD?

De fotowedstrijd wordt georganiseerd door Paradigm (Kunstlaan 21, 1000 Brussel), en met name door de Cel Communicatie. Wie aan de wedstrijd deelneemt, aanvaardt het volledige reglement van de fotowedstrijd 'be.brussels' en elke beslissing hieromtrent. Over het reglement, de organisatie en/of de resultaten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. Ze kunnen geenszins worden betwist. De Cel Communicatie kan op ieder moment het wedstrijdreglement wijzigen en dat melden op de website be.brussels. 

Art. 2 WIE KAN DEELNEMEN?

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Art. 3 THEMA VAN DE WEDSTRIJD

Geïnteresseerden mogen hun eigen voorstelling van het Brussels Gewest vrij uitwerken. De foto's die in het kader van de wedstrijd worden gemaakt, moeten geschikt zijn voor gebruik in de communicatie van be.brussels. 

Art. 4 HOE DEELNEMEN?

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Foto's kunnen worden ingediend tussen 18 oktober en 14 december 2023. Alle foto's moeten worden doorgestuurd naar rws.communicatie@paradigm.brussels, en dat uiterlijk op 14 december 2023. Vermeld 'Fotowedstrijd be.brussels' in het onderwerp van de mail. 

Om geldig te kunnen deelnemen, moet voor elke doorgestuurde foto de naam, voornaam enhet e-mailadres van de fotograaf in de verzonden mail worden vermeld, samen met een eventuele titel, de datum en de locatie waarop de foto werd gemaakt. Deelnemers kunnen tussen 1 en maximaal 4 foto's indienen. Enkel kleurenfoto's worden aanvaard. 

Je moet ook het document "Externe linkToestemming om foto's te nemen en te gebruiken" invullen.

Deelnemen kan uitsluitend via het e-mailadres rws.communicatie@paradigm.brussels

Digitale foto's moeten in horizontaal formaat worden gemaakt. Ze kunnen worden doorgestuurd in .jpg, .jpeg of .png formaat van voldoende kwaliteit (min. 300 KB - max. 4 MB), de vermelding van de datum en de inschrijving van de foto niet meegerekend. Deelnemers verbinden zich ertoe het eventueel origineel digitaal formaat van deelnemende foto's ter beschikking te stellen voor later gebruik. De benaming van elk bestand bestaat uit de beginletter van de voornaam, de naam van de deelnemer en het nummer van de foto (bv.:  JDupont01, JDupont02, ...). Aan de doorgestuurde foto's kan een titel worden gegeven, maar dat is geen voorwaarde voor deelname. Deelnemers dragen zelf alle kosten in verband met de wedstrijd. 

Art. 5 SAMENSTELLING VAN DE JURY

De jury bestaat uit de leden van de Cel Communicatie van Paradigm. 

Art. 6 SELECTIEPROCEDURE

De twee foto's die het best scoren, winnen de wedstrijd. De beslissing van de jury wordt als onherroepelijk beschouwd. Daarover wordt geen enkele vorm van correspondentie gevoerd. Tijdens de beoordeling zal de jury vooral letten op: de impact, de compositie en de originaliteit van het beeld. Deelnemers wier foto's werden geselecteerd, worden persoonlijk door de Cel Communicatie op de hoogte gebracht. De winnaars worden begin november 2023 op de site be.brussels en de sociale media bekendgemaakt. 

Art. 7 WAT STAAT ER OP HET SPEL?

De twee foto's die door de jury worden geselecteerd, zullen fungeren als illustratieve banners bovenaan de homepage van de portaalsite be.brussels en op de homepage van het thema 'Over het Gewest'. En dat voor onbepaalde duur vanaf november 2023. De beheerders van het platform behouden zich het recht voor de foto's zonder verwittiging te vervangen. 

Art. 8 RECHTEN EN PUBLICATIE

Kandidaten die foto's doorsturen, verklaren: 

  • dat ze eigenaar zijn van alle rechten op de doorgestuurde foto's; 
  • dat ze de mensen op de foto's en/of de eigenaars van gefotografeerde voorwerpen of diensten om toestemming verzochten, zowel voor het maken van de foto als voor de deelname aan de wedstrijd; 
  • dat de foto's het werk van de fotograaf zelf zijn. De auteursrechten op de foto's worden gratis aan Paradigm overgedragen, zowel tijdens als na de wedstrijd. Paradigm kan de foto's dus vrij gebruiken. De overdracht van auteursrechten is een voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd. 

Art. 9 HOE ONS CONTACTEREN?

Wie bij het doorsturen van foto's problemen ondervindt, kan een e-mail sturen naar: rws.communicatie@paradigm.brussels. Vermeld in het onderwerp altijd 'Fotowedstrijd be.brussels'. Over het reglement, de organisatie en/of de resultaten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. Ze kunnen geenszins worden betwist. 

Art. 10 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wie aan de wedstrijd deelneemt, aanvaardt alle punten in het reglement, alle eventuele wijzigingen en alle beslissingen die de organisatoren omwille van onvoorziene omstandigheden zouden moeten nemen. De foto's en het doorgestuurde materiaal worden niet teruggestuurd en worden het eigendom van Paradigm. 

Schokkende foto's of foto's van mensen die niet instemden met de publicatie, worden niet aanvaard. Foto's met een commercieel of discriminerend karakter worden evenmin aanvaard. Dit is geen exhaustieve opsomming. De weigering van foto's kan geenszins worden aangevochten en hoeft niet gemotiveerd te worden. Daarover wordt geen correspondentie gevoerd. Bij publicatie kan Paradigm geenszins aansprakelijk worden gesteld voor bezwaren of klachten van mensen die op de foto's voorkomen. Die verantwoordelijkheid berust bij de deelnemers. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer (M/V/X) 

Door hun deelname stemmen deelnemers automatisch en onherroepelijk in met de publicatie van hun naam en hun foto én met hun identificatie als deelnemers aan de wedstrijd. Ze kunnen in dat verband geen rechten laten gelden. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd (gedeeltelijk) te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen. Paradigm kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in of annulaties van de fotowedstrijd door overmacht. 

Art. 11 Privacybeleid van toepassing op de verwerking van foto's in het kader van de wedstrijd

Vanuit het besef dat het vertrouwelijk karakter van de gegevens moet worden beschermd, verbindt Paradigm zich er ten stelligste toe persoonsgegevens te beschermen. Onderhavige nota rond gegevensbescherming wil iedereen informeren over de verbintenissen en de genomen maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. 

Ingezamelde gegevens 

We verzamelen uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Concreet worden de volgende gegevens verwerkt: de foto, naam en voornaam van de gefotografeerde personen en hun e-mailadres.

Doeleinden van de gegevensverzameling 

De gegevens worden met een duidelijk, legitiem en welbepaald doel verwerkt. Gegevens worden verwerkt in het kader van de fotowedstrijd be.brussels.

Informatie van gebruikers 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeert Paradigm de betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens die worden gebruikt. Paradigm brengt je daarom op de hoogte van: 

• de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) worden door Paradigm bewaard om de winnaar van de wedstrijd te kunnen contacteren. 

• hun recht op toegang tot en opvraging, wijziging en rectificatie van hun persoonsgegevens, hun recht op bezwaar om legitieme redenen tegen de bewaartermijn van de categorieën van de verwerkte gegevens. 

Bestemmeling van de gegevens 

De persoonsgegevens komen terecht bij de dienst Communicatie van Paradigm.

Internationale gegevensoverdracht

Door je foto op de sociale netwerken van Paradigm, zoals LinkedIn, Instagram en Facebook te publiceren, kan het zijn dat je foto internationaal buiten de Europese Economische Ruimte gedeeld wordt.

Zowel Microsoft Corporation (LinkedIn) als Meta (Facebook, Instagram) zijn instanties die een adequaat beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de nieuwe vereisten die de Commissie heeft vastgelegd in haar nieuw adequaatheidsbesluit met de Verenigde Staten.

Bewaring van de gegevens 

Paradigm bewaart persoonsgegevens uitsluitend gedurende de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld waar te maken. En dat met respect voor de geldende wetgeving. 

De foto en andere gegevens van niet-winnaars die in het kader van deze wedstrijd worden verwerkt, worden gewist zodra de wedstrijd is afgesloten.

Veiligheid

Paradigm beveiligt persoonsgegevens door gegevens extra te beschermen via fysieke beschermingsmaatregelen en software. 

Rechten 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikken de betrokkenen over recht op toegang tot, opvraging, wijziging en rectificatie van hun gegevens. Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan op basis van legitieme motieven bezwaar worden aangetekend. Om hun rechten uit te oefenen, moeten betrokkenen een e-mail sturen naar de Dienst Gegevensbescherming van Paradigm met in bijlage een scan van hun identiteitsbewijs en hun handtekening. Mails daaromtrent worden gestuurd naar: privacy@paradigm.brussels

Contact 

Voor meer informatie omtrent ons privacybeleid kun je naar bovenstaand adres mailen.

Toestemming om foto's te nemen en te gebruiken