bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gezonde en efficiënte mobiliteit

Om een innovatief en coherent antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzetten op een efficiënte mobiliteit met respect voor de gezondheid en de levenskwaliteit. We schuiven daarbij 10 politieke prioriteiten naar voren.

Om een innovatief en coherent antwoord te bieden op het mobiliteitsvraagstuk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervoor gekozen om de ontwikkeling van zijn mobiliteitsplan af te stemmen op de gebruikers, om hen aangepaste, makkelijkere en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te garanderen waardoor zij voor elke verplaatsing de doeltreffendste modus kunnen kiezen. De Brusselse mobiliteitskwestie mag zich niet beperken tot de uitdaging van infrastructuur die wordt overbelast door het (auto-)verkeer.  

In de ontwikkeling hiervan streven we naar een multipolaire metropool waarin de complementariteit van gebruik en functies de buurtstad bevorderen en de levenskwaliteit van de inwoners verbeteren. Deze evoluties zullen nieuwe behoeften en mobiliteitsgewoonten doen ontstaan.  

Om deze doelstellingen te bereiken zal het Gewest de mobiliteit in de wijken herzien, de openbare ruimte herinrichten ten voordele van de actieve vervoerswijze en het openbaar vervoer, de mobiliteitsdiensten beter op elkaar afstemmen en de modal shift bevorderen. Een gendergerichte aanpak zal ontwikkeld worden voor het volledige mobiliteitsbeleid. We waken erover dat sociale uitdagingen niet worden vergroot, maar net worden verkleind door het mobiliteitsbeleid. Hefbomen daartoe zijn onder andere de promotie van actieve vervoerswijzen en forse investeringen in openbaar vervoer om ieders basismobiliteit te garanderen. 

Wie zet hier de schouders onder?

 • Prioriteit: het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move werd opgenomen in de fiche om de Sociale Partners, die hierop al een advies formuleerden, te informeren over de uitwerking ervan. Daarnaast werden een aantal specifieke (gedeelde) werven opgenomen waarover het Gewest samen met de Sociale Partners wilt werken.” 

 • Initiatiefnemende Minister(s): Minister bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

 • Geassocieerde Minister(s): Minister bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie   

 • Partners: BM, MIVB en Parking + de Brusselse gemeenten + de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie 

 • Stuurcomité: BM, MIVB en Parking + de Brusselse gemeenten + de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie 

Raadpleeg Go4Brussels 2030


1. Good Neighbourhood: mobiliteit in wijken organiseren

Stad 30 – de algemene snelheid verlagen tot 30 km/u binnen de wijken en 50km/u op bepaalde structurele assen zal de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en het aantal files doen dalen. In de wijken met autoluw verkeer zal de economische activiteit toenemen.  

De in- en uitvoering van de mazen – creatie van autoluwe, rustige en toegankelijke wijken.   

Grote openbare ruimten vernieuwen – heroveren van de publieke ruimte en versterking van de kwaliteit van het gebruik en de stedelijke animatie 

Sturende instantie: Minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

2. Good Network: de vervoersnetwerken

 1. Optimalisering – betere verdeling van de beschikbare openbare ruimte, ten voordele van de actieve verplaatsingswijzen en het openbaar vervoer, beter gebruik van de bestaande infrastructuur.   
 2. Realisatie – ontwikkeling van de netwerken van de verschillende verplaatsingswijzen en de heraanleg van de grote stedelijke assen op multimodale manier. De stedelijke structurerende routes herontwerpen met een betere integratie in de stedelijke context als gevolg, de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, de invloed van het autoverkeer en de daarmee gepaard gaande overlast verminderen en alternatieve verplaatsingswijzen bevorderen inclusief de creatie van voetgangersboulevards en een structurerend fietsnetwerk (FietsPlus en FietsComfort).  
 3. Het tramnet zal uitgebreid worden door de verdere ontwikkeling van de lijnen 9 en 3. Vanaf 2024 zullen de nieuwe tramlijnen naar Tour & Taxis en Nederover-Heembeek rijden. Tram 7 zal ook voor 2024 verbonden zijn met het Rochefortplein. Er worden nieuwe aanvullende trams geïntroduceerd: bussen 95 en 49, het Médiapark, uitbreidingen op tram 8 en het exclusieve doorgangsrecht voor delen van trams 92 en 55. 
  De nieuwe trams worden in de toekomst ook in het Mediapark geïntroduceerd. Het Bus Plan zal geleidelijk verder worden ingevoerd en de toename van het aanbod op bestaande lijnen zal tegen 2022 operationeel zijn. 
  De lijnen 95 en 49 worden, in afwachting vanvertramming, overgebracht naar het HQPT. 
  Hetzelfde geldt voor lijn 71.  
 4. Tijdens deze legislatuur zal de metro tussen Noord en Albert gebouwd worden.  
 5. Beheer en onderhoud – de servicegraad garanderen van de verschillende netwerken door te zorgen voor een plan van preventief beheer en regelmatig onderhoud van infrastructuur, netwerken en uitrustingen. 

Sturende instanties: Minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

3. Good Service: de mobiliteitsdiensten

Integratie van mobiliteitsdiensten (informatie, kaartverkoop, tarieven) zowel digitaal als fysiek.  Het ontwikkelen van Mobility as a Service (MaaS) en gedeelde mobiliteitsdiensten begeleiden en ondersteunen  

De kwaliteit van openbare vervoersnetwerken en diensten verbeteren om de beste leesbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.   

De interconnectie van de verschillende diensten en de intermodaliteit versterken via de ontwikkeling van overstapknopen 

Sturende instanties: Minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

4. Good Choice: persoonlijke en collectieve keuzes beïnvloeden en sturen

Gebiedsontwikkeling om de structuur van de globale vraag naar verplaatsingen te beïnvloeden en zo mee het fileprobleem op te lossen.   

Een grondige herziening van het parkeerbeheer, de tariefbepalingen en de (verkeers-)fiscaliteit om het gebruik en het bezit van particuliere voertuigen te ontmoedigen.   

Versterking van bewustmakings- en ondersteuningsmaatregelen op het gebied van gedragsverandering en de verplaatsingsgeneratoren daarin proactief ondersteunen. 

Sturende instantie: Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

5. Good Partner: governance

Een sterke sturing en governance, met de nodige middelen om te zorgen voor de effectieve uitvoering van acties in het kader van Good Move. Dit vereist het opzetten van een geschikte organisatiestructuur, waarin de rollen en competenties van elke instelling en operator (privé en openbaar) in de tenuitvoerbrenging van het plan duidelijk worden omschreven.   

Een vakoverschrijdende samenwerking tussen diensten en administraties die te maken hebbenmet mobiliteit, structurele samenwerking met andere overheidsniveaus (gemeenten, andere Gewesten, federaal, Europa) en andere publieke en private actoren.  

Een participatieve en verantwoordelijke benadering bij de bepaling en uitvoering van acties  Een passend controle- en sanctiesysteem invoeren.

Sturende instantie: Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

6. Good Knowledge: kennis en transparantie van gegevens

Data management – verbeterde gegevensverzameling, -analyse en -verspreiding.   

Anticiperen op innovatie – een permanente en proactieve technologische monitoring gebaseerd op gedeelde ervaring en kennis.   

Transparantie – voortdurende en doeltreffende communicatie over de uitvoering en verwezenlijking van het mobiliteitsbeleid en de doelstellingen van het GewMP. 

Sturende instantie: Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

7. Bedrijfsvervoersplannen

In overleg met de sociale partners toezien op het versterken van de bedrijfsvervoersplannen om de druk op het woon-werkverkeer te verminderen.   

Doel is om het gebruik van de eigen auto te verminderen in het voordeel van actieve vervoersmiddelen en openbaar vervoer en het aantal pendelritten met de eigen auto, zeker met maar 1 passagier (autosolisme) te verminderen.   

De constatatie is dat de bedrijfsvervoerplannen sinds de invoering ervan in 2004 effect hebben gehad. Om rekening te houden met veranderingen in de mobiliteit zoals telewerken, het gebruik van de fiets en de elektrificatie van het wagenpark, zullen de verplichtingen in verband met de BVP in samenwerking met BruPartners worden geactualiseerd. 

Sturende instantie: Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

8. Bedrijfsleveringsplannen

In overleg met de sociale partners de bedrijfsleveringsplannen verder uitwerken en versterken om op die manier de bevoorrading en ophaling in optimale omstandigheden te laten verlopen, de kosten voor de bedrijven te drukken en de negatieve impact van leveringen zoals op de uitstoot, de verkeerscongestie en de verkeersonveiligheid te reduceren.

Samen met BruPartners nadenken over andere manieren om leveringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te rationaliseren, efficiënter te maken en te vergroenen. 

Sturende instantie: Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

9. Mutualisering parkeerplaatsen

In samenwerking met publieke en private actoren een nieuwe aanpak te ontwikkelen met het oog op een gedeeld gebruik van parkeerplaatsen buiten de openbare weg, in het bijzonder ten behoeve van de buurtbewoners, met als prioriteit het gedeeld gebruik van parkeerplaatsen van kantoren, winkelgebieden, woningen en scholen.   

Samen met BruPartners bekijken hoe de vooropgestelde doelstellingen met het creëren van parksharing behaald kunnen worden. 

Sturende instantie: Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

10. Coördinatie werven

Opstellen van impactstudies om mobiliteitsplannen op te stellen die de overlast op handelszaken en bewoners beperken.  

Versterken van de communicatie- en informatiesystemen voor omwonende en handelaars en mobiliteitsalternatieven.   

Evalueren van de wetgeving betreffende het verlenen van een vergunning voor werven. BruPartners betrekken bij deze evaluatie.  

Sturende instantie: Minister belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan