bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Prioritaire ontwikkeling van de economisch strategische gebieden

Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling zijn een wezenlijk onderdeel en instrument van de Brusselse samenlevingsopbouw. Om het economische beleid van de Brusselse regering te steunen geven we de komende jaren bepaalde strategische gebieden voorrang voor ontwikkeling (doelstelling 1.6_Gewest).

Het Brussels gewest levert zware inspanningen om op zijn grondgebied grote overheidsinvesteringen te blijven verrichten die nodig zijn om Brussel te ontwikkelen en die een belangrijke hefboom vormen om de economie en de rol van Brussel als economische motor van het land te ondersteunen.  

eze doelstelling houdt verband met de territoriale ontwikkeling van gebieden die plaats bieden voor economische productieactiviteiten en die ofwel uitsluitend daarvoor bestemd zijn ofwel verschillende functies vermengen. Ze omvat daarnaast de grote gewestelijke economische (sectorale) beleidswerven, die dus mogelijk ook verband houden met andere doelstellingen van de Strategie 2030.  

Wie zet hier de schouders onder?

Overlegde prioriteit 

 • Initiatiefnemende Minister(s): De Minister-President, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing
 • Geassocieerde Minister(s):
  • Staatssecretaris voor Economische Transitie  
  • Staatssecretaris voor Stedenbouw, 
  • Staatssecretaris voor Huisvesting 
  • Minister van Leefmilieu 
  • Minister van Mobiliteit Minister van Financiën en Begroting   
 • Partners: Brupartners, Perspective.brussels, citydev.brussels, URBAN, LB, BM, MSI, BPB, BGHM, Woningfonds, Haven van Brussel, privésector (werf Mediapark)
 • Stuurcomité: Brupartners, Perspective, URBAN, MSI (vast) LB, BM, huisvestingsoperatoren (afhankelijk van de besproken projecten) 

1. Gebieden met economische productieactiviteiten steunen in hun ontwikkeling

De regering zal de productieactiviteiten vrijwaren en ondersteunen door de bestemming van de huidige industrie- en havengebieden te behouden. De toekomst van de site Schaarbeek-Vorming is in dat verband van centraal belang (zie daaraan gewijde beleidswerf hieronder).   

Daarnaast biedt de vermenging van functies, met onder meer de afbakening van ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving (OGSO), ook mogelijkheden om productieactiviteiten op een degelijke manier in het stadsweefsel te integreren. Ruimer beschouwd is het nodig nader onderzoek te verrichten naar de regeling in verband met de gemengde gebieden om die zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de Brusselse productieactiviteiten. 

Op basis van een beoordeling van de eerste resultaten daarvan zullen alle nuttige verbeteringen worden doorgevoerd om de beoogde mix te bewerkstelligen, zodat met name in bepaalde strategische gebieden evenwichtige projecten die handel, productie en wonen combineren, kunnen worden ontwikkeld: Zuidstation, Josaphat, Weststation en Delhaizesite, Heyvaert, Slachthuizen, Delta, Heizel, Territorium Noord en Maximiliaan (Masui), Defensie, enz. 

Sturende instantie: Minister van Territoriale Ontwikkeling 

2. De mediapool Mediapark ontwikkelen (Reyerssite)

Het project Mediapark.brussels beoogt de ontwikkeling van een nieuwe wijk op de Reyerssite. Daarbij is het de bedoeling om de opmars van de audiovisuele sector, de media en de creatieve industrie in Brussel te bevorderen en Brussel op die manier sterker internationaal te positioneren in deze sectoren, die een nooit eerder geziene gedaanteverandering kennen en groei beleven. Bovenop de 4.000 jobs die worden gecreëerd door de bouw, zal de economische activiteit in de toekomstige wijk mogelijk 3.200 banen opleveren. 

Het geplande mediahuis Frame zal als opvallend gebouw in deze nieuwe wijk het voornemen van het gewest helpen waarmaken door in één gebouw een creatief ecosysteem onder te brengen met de regionale tv-zender BX1, de IHECS Academy, screen.brussels, een innovatie- en co-workingruimte enz. 

Er zal een territoriale marketingstrategie worden uitgewerkt om de toekomstige mediawijk te promoten, in samenwerking met de spelers uit de sectoren die reeds talrijk in de wijk aanwezig zijn, rond de toekomstige hoofdzetels van de VRT en de RTBF. 

Sturende instantie: Minister van Territoriale Ontwikkeling 

 

3. De activiteiten in de kanaalzone in stand houden en ontwikkelen

Het behoud van de economische activiteit in de stad en een betere integratie ervan in de stedelijke omgeving maken deel uit van de doelstellingen van het Kanaalplan.  

De regering zal ijveren voor het behoud van de industriële, logistieke en bouwactiviteiten en daarbij sterk inzetten op de waterweg. Ook de ontwikkeling van andere activiteiten in het gemengd gebied is een doelstelling, en dan meer bepaald aansluitend op de culturele, recreatieve en evenementiële activiteit rond het museum Kanal. 

Sturende instantie: Minister van Territoriale Ontwikkeling 

4. Een logistieke pool tot ontwikkeling brengen op de site Schaarbeek-Vorming

In overleg met de betrokken openbare eigenaars zal de regering onderzoeken of het opportuun is om het grondbeheer van de site te verwerven.  

Het terrein biedt reële mogelijkheden voor industriële en logistieke activiteiten die aansluiting op de spoorweg, de waterweg en het wegennet behoeven (multimodaal logistiek platform).  

Sturende instantie: Minister van Territoriale Ontwikkeling 

5. Een kenniseconomiepool tot ontwikkeling brengen op de site van de Kazernes

Het Usquare-project, dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de ULB en de VUB, is erop gericht deze wijk om te vormen tot een vooraanstaand universitair centrum in Europa, waar de universiteiten een baanbrekend project op het vlak van onderzoek, het verspreiden en delen van kennis, internationale uitwisseling, ondernemerschap en innovatie zullen opzetten. Er is ook een hal voor duurzame voedingbhg.common.external_link_warning gepland op de site. 


Sturende instantie: Minister van Territoriale Ontwikkeling 

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan