Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De digitale transitie verwezenlijken

Binnen haar strategische meerjarenplan Go4Brussels 2030 engageert de Brussels Gewestregering zich om de digitale transitie van de Brusselse economie waar te maken (doelstelling 1.8_Gewest).

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wenst een ambitievol digitaliseringsbeleid uit te rollen dat transversaal en inclusief is.   De weerslag van de digitalisering op onze economie is duidelijk voelbaar. Daarom is een transversaal digitaal beleid nodig dat rekening houdt met de vele betrokken uitdagingen. Het doel van de digitalisering is om onder meer via de openbare besturen functies in het leven te roepen die het leven van ondernemingen en burgers vergemakkelijken en zo tegemoet te komen aan de beleidsdoelstellingen vastgelegd in het regeerakkoord. De Regering zal er ook op toezien dat de digitale transitie inclusief is zodat alle Brusselaars ongeacht hun parcours de kansen krijgen die de digitalisering biedt.   

Maar aangezien de nieuwe technologieën per definitie constant in evolutie zijn, is specifieke kennis en competentie vereist om ze te beheersen. Het is essentieel dat de Brusselaars aangepaste opleidingen worden geboden op alle niveaus: van het aanleren van de basisbegrippen van de informatica en het online gebruik van de diensten van onze administraties tot beroepsopleidingen in digitale vaardigheden waarmee optimaal kan worden ingespeeld op wat de arbeidsmarkt vraagt. 

Wie zet de schouders onder deze doelstelling?

Doelstelling met overlegde prioriteit 

 • Initiatiefnemende minister: Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitale Transitie en Administratieve Vereenvoudiging; Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 
 • Geassocieerde ministers: Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie 
 • Partners : CIBG, GOB Easy Brussels, GOB ITCO, Brupartners/Sectorale Facilitatiedienst, BRUXEO (voor e-gezondheid), Hub.brussels, Actiris, Bruxelles Formation, Innoviris 
 • Stuurcomité: CIBG, Easy Brussels (GOB), ITCO (GOB), Brupartners/Sectorale Facilitatiedienst, Hub.brussels, Actiris, Bruxelles Formation, Innoviris 

1. Digitale economie versnellen

 1. Evaluatie van het Nexttech-plan en uitwerking van het nieuwe Plan voor Digitale Economie. Bij de evaluatie van het Nexttech-plan zal worden nagegaan of de digitale tool fungeert als katalysator in dienst van de milieu-, economische en sociale ambitie van de Algemene Beleidsverklaring. Aansluitend daarbij dient men bij de uitwerking van het nieuwe plan rekening te houden met de klimaatdoelstellingen maar moet het ook worden ingepast in de andere economische plannen en de digitale transitie.  
 2. Opstart van het opleidings- en tewerkstellingscentrum voor ICT door middel van een voorafgaand sectoraal raamakkoord.  
 3. De digitalisering van ondernemingen ondersteunen. Kmo’s en zko’s steunen bij hun digitale ontwikkeling (aanwezigheid op het web, opleiding in digitale tools zoals CRM of opleiding voor toegang tot online software voor overheidsopdrachten).  De ICT-cluster openstellen voor beroepen met betrekking tot coderen en programmeren, in het bijzonder op het vlak van gaming.  
 4. Ondersteuning bieden aan de synergie tussen het Plan voor Digitale Transitie en de technologieën die een transversale impact hebben zoals artificiële intelligentie en big data die stimulansen moeten bieden aan de doelstellingen inzake klimaat, economische en sociale transitie en de omslag naar meer stedelijke veerkracht (bv. een beter mobiliteitsbeheer, efficiëntie van de vervoermodi, voorspelkracht voor vervuilingspieken, energieperformantie in gebouwen enz.). 
 5. Gemeenschappelijke competitiviteitspool. Om de banden tussen gewesten aan te halen en de steun aan deze sector en aan de boomende sector van de creatieve en culturele industrieën op te voeren, zal het Gewest eerst en vooral een gemeenschappelijke competitiviteitspool in het leven roepen met gezamenlijke gewestelijke financieringen. Naast de geïnteresseerde universiteiten en hogescholen zullen daaraan ook mediabedrijven en start-ups die actief zijn in de digitale en creatieve economie, meedoen.  

Sturende instanties 

 • Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie 
 • Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek   

2. De e-gezondheidssector stimuleren

Bedrijven sensibiliseren en stimuleren voor kansen in de sterk evoluerende gezondheidssector dank zij het verschijnen van nieuwe technologieën (e-gezondheid) in samenwerking met de overige Belgische entiteiten en op grond daarvan deelnemen aan het ecosysteem van de e-gezondheid zoals dat ontwikkeld en gestuurd wordt door het platform egezondheid.brussels. Daarmee willen we tegemoetkomen aan de sociale en sanitaire noden en de behoefte aan stedelijke veerkracht (cf. het onderzoek naar de impact van de digitalisering op de welzijnsdiensten in Wallonië kan gelden als uitgangspunt voor een Brusselse studie).   Steun verlenen aan innovatie inzake health tech, en dan meer bepaald dank zij een beleid van open data en artificiële intelligentie.  

Sturende instanties

 • Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitale Transitie en Administratieve Vereenvoudiging
 • Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek 

3. Ambitievol gewestelijk beleid inzake opendata management

De verspreiding en het gebruik organiseren van open data afkomstig van openbare instellingen en privébedrijven om talloze nieuwe toepassingen mogelijk te maken voor een dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde en de innovatie bij ondernemingen en overheidsdiensten te ondersteunen.   

Steun verlenen aan innoverende bedrijven die gebruik maken van openbare open data om daarmee een positieve maatschappelijke impact te veroorzaken. 

Sturende instantie:

 • Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitale Transitie en Administratieve Vereenvoudiging 

4. Vlottere interactie tussen besturen en ondernemingen

Via digitale transitie de interactie tussen besturen en ondernemingen vlotter en sneller laten verlopen om de administratieve last te verminderen - onder meer middels het only once-beginsel.  

Stimulansen geven aan de markt van de technologiebedrijven die diensten aanbieden waarvan de openbare besturen gebruik kunnen maken om hun modernisering te versnellen (GOVTECH). 

Sturende instantie:

 • Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitale Transitie en Administratieve Vereenvoudiging

5. Alle burgers begeleiden bij de digitale transitie om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de arbeidsmarkt

De laatste pijler geldt als voorbereiding van onze ondernemingen op de grote technologische trends die op hen afkomen. Deze voorbereiding moet inclusief gebeuren. De doelstelling bestaat erin om de digitale kloof in ons Gewest te dichten en te anticiperen op haar toekomstige gedaanten. Bijzonder aandacht zal daarbij uitgaan naar het vrouwelijk publiek, dat sterker te lijden heeft onder deze kloof.   

Het is essentieel dat de Brusselaars aangepaste opleidingen worden geboden op alle niveaus: van het aanleren van de basisbegrippen van de informatica en het online gebruik van de diensten van onze administraties tot beroepsopleidingen in digitale vaardigheden (en dan meer bepaald in artificiële intelligentie en open data) waarmee optimaal kan worden ingespeeld op wat de arbeidsmarkt vraagt.  

Sturende instantie:

 • Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitale Transitie en Administratieve Vereenvoudiging


Raadpleeg Go4Brussels 2030 en ontdek alle doelstellingen

Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan