Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De fiscale hervorming verder uitdiepen

We maken werk van een efficiënt fiscaal beleid dat de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in rekening neemt. Zo willen we de uitdagingen kunnen opvangen die aan de economische ontwikkeling, de milieuverantwoordelijkheid en de kwaliteit van het leven in Brussel verbonden zijn (doelstelling 1.7_Gewest)

De verdere ontwikkeling van een efficiënt fiscaal beleid aangepast aan de specifieke kenmerken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt als voorwaarde sine qua non om de uitdagingen te kunnen opvangen verbonden aan de economische ontwikkeling, de milieuverantwoordelijkheid en de kwaliteit van het leven in Brussel.  

Globaal gezien, gaan wij een beleid uitbouwen dat de belastingdruk op de Brusselse gezinnen niet verhoogt, maar wel hun koopkracht en die van komende generaties versterkt. Ons fiscaal beleid zal sterker worden toegespitst op de instandhouding van de middenklasse in Brussel. Wat het begrotingsbeleid betreft, blijven we werken op meerdere fronten. Wij gaan stimuli geven aan de ondernemingen door de gewestelijke en gemeentelijke belastingen te harmoniseren en (eventueel) te verminderen. 

Daarnaast zal het Gewest tevens een stelsel voor een verkeersbelasting uitwerken dat aansluit bij de doelstellingen die van Brussel een Gewest maken dat respectvol omgaat met het leefmilieu en tegelijk een vermindering van de verkeerscongestie in Brussel beogen . Om de toegang tot eigendom, de duurzame renovatie van gebouwen en het behoud van de middenklasse in Brussel te ondersteunen, zal de regering de registratie- en successierechten evalueren om de uitwerking hiervan nauwkeuriger te kunnen richten.  

De regering wil ook het stelsel van successierechten moderniseren en vereenvoudigen om beter aan te sluiten bij de veranderende in de gezinsstructuren. In die context zal de toestand worden bekeken voor nietverwanten, feitelijk samenwonenden en de generatiesprong.  

Wie zet hier de schouders onder?

 • Initiatiefnemende Minister(s)  
  • Minister van Financiën 
  • Minister van Plaatselijke Besturen  
 • Geassocieerde Minister(s)  
  • Minister-President 
  • Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid 
 • Partners: Brupartners, Brussel Fiscaliteit, BPB, Hub.brussels, finance.brussels 
 • Stuurcomité : Brupartners, Brussel Fiscaliteit, Hub.brussels, finance.brussels 

Raadpleeg het volledige meerjarenplan


1. Harmonisatie van de gemeentelijke (bedrijfs)belastingen

 1. Een duidelijk kadaster opstellen van deze belastingen.  
 2. Onderzoek van de verschillende tariferingen en belastingen waaraan de Brusselse bedrijven onderhevig zijn, op gemeentelijk vlak.  
 3. Naar een zo groot mogelijke eenvormigheid streven. 

Sturende instanties

 • Minister van Financiën en Begroting  
 • Minister van Plaatselijke Besturen  
 • Staatssecretaris voor Economische Transitie 

2. Verdere vereenvoudiging van het Brussels fiscaal stelsel

 1. Een administratieve vereenvoudiging doorvoeren voor de ondernemingen.  
 2. De gewestelijke en gemeentelijke bedrijfsbelastingen harmoniseren en indien mogelijk verlagen op basis van een fiscaal pact met de gemeenten. Een evaluatie van het fiscaal pact (met consultatie van de partners) wordt voorzien. 

Sturende instanties

 • Minister van Financiën en Begroting  
 • Minister van Plaatselijke Besturen  

3. Overname van de fiscale dienstverlening van de gemeentes

Overname door Brussel Fiscaliteit van de dienst van lokale belastingen op verzoek van de gemeentes op basis van vastgelegde modaliteiten.

Sturende instanties

 • Minister van Financiën en Begroting  
 • Minister van Plaatselijke Besturen  

4. Ontwikkeling van een duurzame verkeersfiscaliteit

De Brussels regering wil inzetten op de ontwikkeling van een verkeersfiscaliteit die bijdraagt tot een verbetering van de totale energieprestatie van het wagenpark, vermindering van de verkeerscongestie in Brussel en die helpt om de levenskwaliteit voor iedereen in de stad te verbeteren. 

 1. De andere gewesten overtuigen om een intelligente kilometerheffing voor lichte voertuigen in te voeren en het sluiten van een samenwerkingsakkoord hiertoe. Dit alles rekening houdende met de bestaande adviezen op dit vlak (GDPO, Good Choice, Good Move).  
 2. De huidige verkeersbelastingen afschaffen en door de nieuwe heffing vervangen (in overeenstemming met de doelstellingen van de lage-emissiezone); intussen voorzien in een grotere progressiviteit van de belasting op inverkeerstelling, in functie van de milieuprestaties van het voertuig teneinde de aankoop van voertuigen die niet aangepast zijn aan het stadsverkeer te ontmoedigen. 

Sturende instanties

 • Minister van Mobiliteit  
 • Minister van Financiën   
 • Minister van Leefmilieu 

5. Modernisering en vereenvoudiging van de successie

We voorzien in een modernisering en vereenvoudiging van de successie om beter rekening te houden met moderne gezinsstructuren en samenlevingsvormen.

Daartoe analyseren we de situatie van niet-familieleden, de facto samenwonenden en de generatiesprong in het kader van successierechten. 

Sturende instantie:

 • Minister van Financiën   

6. Verbetering EPB-klasse van onroerend goed via fiscale stimuli

Go4Brussels 2030 wil de modaliteiten van een stimulerende fiscaliteit bestuderen en aangrijpen om eigenaars aan te moedigen de EPB-klasse van hun onroerend goed te verbeteren.  

De verschillende belastingstelsels herzien in functie van de Brusselse renovatiestrategie.   

Rekening houdende met de planning van de overname van de betrokken dienst – de registratie- en successierechten evalueren, met het oog op het geven van een prijssignaal dat gekoppeld is aan de energie-efficiëntie van het goed op het ogenblik van de overdracht, op voorwaarde dat een volledige energierenovatie binnen een bepaald tijdsbestek en na analyse van de EPB wordt uitgevoerd en dat een strategie voor de verbetering van de energieprestaties wordt ontwikkeld. 

Sturende instanties

 • Minister van Financiën   
 • Minister van Leefmilieu  
 • Staatssecretaris voor Huisvesting 
Go4Brussels 2030 strategie meerjarenplan