bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Agentschap van de Schuld _Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Als Gewestelijke Agentschap van de Schuld verzekeren we de toekomstige financiering van het Gewest en beperken we het risico op liquiditeitsproblemen.

Om de financiering van noodzakelijke gewestelijke projecten te bevorderen en liquiditeitstekorten te voorkomen beheren we de directe en de gewaarborgde schulden van de Gewestelijke Overheid van Brussel. 

  • Directe schuld zijn de financiële verplichtingen waarbij een entiteit - zonder tussenkomst van andere partijen -  het geleende geld zelf moet terugbetalen. 
  • Gewaarborgde schuld zijn de leningen die een overheidsinstantie aangaat waarbij een andere entiteit, zoals een nationale overheid of een financiële instelling, zich borg stelt voor de betaling van de schuld.  

Beheer van schulden en financiën

Onze opdrachten zijn divers:

  • Het financiële beheer van de directe schuld optimaliseren. Bij het einde van de financiële crisis, een duurzame terugkeer naar evenwicht bewerktstellingen; 
  • Invoeren en consolideren van het nieuwe dynamische beheersysteem van de waarborgen en zorgen voor een verscherpte monitoring door het Gewest; 
  • Ondersteunen van de para-gewestelijke entiteiten in de zoektocht naar financieringen, deelnemen aan de promotie op de financiële markten en invoeren van nieuwe financieringstools hiervoor; 
  • Vervullen van de rol van financiële adviseur ten dienste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met investeringsprojecten; 
  • Advies verstrekken over portefeuillebeheer en financiële markten en financiële analyses en studies opstellen. Zo een transversale rol in alle componenten van het Agentschap van de Schuld vervullen ten dienste van de Regering 
  • Integreren van de gewestelijke instellingen in het Financiële Coördinatiecentrum; 
  • Invoeren van risicobeheer voor de Gewestelijke geconsolideerde financiën 
  • Beheren van de portefeuille voor rekening van derden . 

Front, Middle et Back Office

Het Agentschap van de Schuld valt onder Brussel Financiën en Begroting en staat ten dienste van de gewestelijke entiteit en regering. Net als in een bankomgeving, houden we onze werkzaamheden strikt gescheiden in een Front, Middle en Back Office.   

Front Office: korte- en langetermijnfinancieringen

Front Office zorgt voor de financiering van het Gewest op korte en lange termijn. Hiertoe beheren we de portefeuille van de directe en gewaarborgde schulden. We doen daarnaast ook een beroep op diverse externe financieringsinstrumenten: we sluiten voornamelijk realtime transacties af op internationale financiële markten.  

Beheer directe schuld

De directie Front Office (FO) van het Agentschap Schuld beheert de directe schuld van het Gewest. Dit zijn alle schulden die de Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangaat om om projecten, overheidsuitgaven of andere financiële behoeften te financieren. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de bouw van infrastructuur. De FO zorgt voor het onderhandelingsproces en het afsluiten van financiële transacties (financiering en derivaten) en het toezicht van de portefeuille in marktprijzen. 

Beheer gewaarborgde schuld

Naast directe schuld beheert de Front Office ook de gewaarborgde schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zijn de leningen waarbij een andere overheidsinstantie zich borg stelt voor de terugbetaling van de schuld in het geval dat de entiteit die de lening aanging ze niet kan  terugbetalen. Gewaarborgde schuld kan worden gebruikt om bijvoorbeeld openbare projecten te financieren, de economie te stimuleren of financiële tekorten aan te pakken . 

 De Front Office (FO) bepaalt het individuele risicoprofiel van de begunstigde, analyseert het gebruik van de garantie en volgt de evolutie van het risicoprofiel. Daarnaast ondersteunt de FO andere gewestelijke instellingen bij hun zoektocht naar financiering en helpt ze nieuwe financiële instrumenten te implementeren. Tot slot biedt de FO ook expertise aan de grote gewestelijke projecten waar de directie financieel beheer adviseert en ondersteunt. 

Aanvraagprocedure waarborgen

Wil u als gewestelijke entiteit een waarborg voor een lening aanvragen ? Dan moet u over een budgetaire toestemming beschikken en uw aanvraag bij de directie Front Office indienen. Uw beheersorgaan moet het officiële aanvraagformulier invullen, dateren en tekenen, en er de nodige documenten aan toevoegen.  

 Liefst dient u deze aanvraag enkele weken voor de lancering van uw financieringszoektocht in, zoals een openbare aanbesteding of competitief proces. Na ontvangst ervan start de Front Office zijn risicoanalyse en stelt zijn advies op en formuleert op basis daarvan een voorstel. Dat stuurt de FO naar de Regering om diens beslissing tot toekenning te ondersteunen. Het beheer van een nieuwe waarborgaanvraag volgt een gestandaardiseerd en gestructureerd proces. 

Middle Office

De Directie Middle Office van het Agentschap Schuld analyseert en rapporteert de financiële gegevens van het beheer van de portefeuille directe schulden. We verzamelen de informatie die nodig is om de waarborgen vast te stellen en te analyseren op leningen die gewestelijke instanties aangingen. Datzelfde doen we voor de geconsolideerde schuld in de zin van de SEC-norm.  

Daarnaast voeren we regionale financiële studies uit en stellen we officiële rapporten op. Die delen we met de minister van Financiën en Begroting, de regering, het Brussels Parlement en met ratingbureaus en instellingen die bij de financiële centralisatie betrokken zijn en met actoren op de financiële markten.  

FCCB: financieel beleid van het Gewest

Daarnaast beheren we het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat FCCB centraliseert de gewestelijke financiële verplichtingen, ook wel thesaurieën genoemd. Het verzekert de financiering van bijvoorbeeld waarborgen, deposito's van derden en bepaalde financiële verplichtingen van de autonome bestuursinstellingen (ABI’s). 

Het FCCB is het instrument voor het financieel beleid van het Gewest. Als gevolg van de ordonnantie van 23 februari 2006 met bepalingen rond de begroting, de boekhouding en de controle wordt ook bepaald dat elke autonome bestuursinstelling (ABI) automatisch in het FCCB geïntegreerd wordt.  

Het Middle Office van het Agentschap van de Schuld beheert het FCCB. Dat centraliseert meer dan één miljard aan regionale kasstromen die voortvloeien uit de activiteiten van 20 instellingen.  

Back Office

Het Back Office vereffent alle uitgaven die voortvloeien uit het beheer van de directe schuld en controleert of alle inkomsten van het Agentschap van de Schuld correct worden geïnd.