Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Arbeidswetgeving

De arbeidswetgeving bevat tal van regels en bepalingen voor werknemers en werkgevers.

Werkgevers die werknemers tewerkstellen op het Belgisch grondgebied, moeten de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die door de wettelijke bepalingen zijn vastgelegd. U vindt alle Externe linkwettelijke arbeidsbepalingen in België op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Hierin komen de volgende materies aan bod:

  • arbeidstijd en rusttijd: de arbeidsorganisatie, d.w.z. de normale grenzen van de arbeidsduur, overuren, zondagsarbeid, nachtarbeid en feestdagen
  • bedrag van het minimumloon: de minimumlonen die zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten die bij koninklijk besluit algemeen verbindend zijn verklaard
  • uitzendarbeid: de regels die de gevallen vastleggen waarin een beroep mag worden gedaan op uitzendarbeid en de regels die deze vorm van arbeid omkaderen
  • terbeschikkingstelling van werknemers: de regels die de voorwaarden vastleggen voor terbeschikkingstelling van werknemers aan een gebruiker
  • gelijke behandeling: het beginsel van niet-discriminatie, in het bijzonder tussen mannen en vrouwen
  • bescherming van jongeren
  • veiligheid, gezondheid en hygiëne op het werk
  • beschermende maatregelen voor zwangere vrouwen
  • bijhouden van bepaalde sociale documenten.

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Iedere werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten die hem bijstaat bij het toepassen van de maatregelen die genomen moeten worden in het kader van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Regionale Directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk:

Contacteer ons

Welzijn op het Werk - Directie Brussel

Ernest Blérotstraat , 1
1070 Brussel