Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Gelijke Kansen

De Gewestelijke Overheidsdienst beschikt over een Cel Gelijke Kansen en Diversiteit, die interne opdrachten vervult binnen de Gewestelijke Overheidsdienst en externe opdrachten voor het volledige Gewest.
Als overheidsinstantie wil de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. Het beschikt daarvoor over een Cel Gelijke Kansen en Diversiteit, die interne opdrachten vervult binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en externe opdrachten voor het volledige Gewest.

De Cel Gelijke Kansen en Diversiteit maakt deel uit van de Directie Human Resources en Gelijke Kansen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. De activiteiten van deze Cel zijn gericht op de invoering van gelijke kansen, zowel binnen het Ministerie als in het volledige Brussels Gewest. Ze vervult dus zowel interne als externe opdrachten.

Intern - gelijke kansen en diversiteit in de Brusselse gewestelijke overheidsdiensten

In het kader van haar interne opdrachten werkt de Cel mee aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, waarbij haar opdracht erin bestaat te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de doelgroepen.

Ze zet bewustmakings-, informatie- en communicatiecampagnes op. Een beleidsplan inzake diversiteit voor het personeel moet de beginselen van non-discriminatie, diversiteit en gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen. Dit plan wordt om de twee jaar aangepast.

In 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een nieuwe ordonnantie goedgekeurd met betrekking tot diversiteit. Met deze ordonnantie werd een nieuw kader gecreëerd voor een beter diversiteitsbeheer binnen de Brusselse overheidsdiensten en werden alle overheidsinstellingen van het Gewest voor het eerst verplicht om een diversiteitsplan op te stellen. Zodra het uitvoeringsbesluit van deze ordonnantie goedgekeurd is, moet de Cel toezien op de toepassing van de diverse instrumenten die voorzien zijn door de ordonnantie.

Extern - gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Cel Gelijke Kansen en Diversiteit krijgt ook opdrachten toegekend die gericht zijn op de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Gewest wil namelijk een beleid van non-discriminatie en gelijkheid van kansen voeren, met specifieke aandacht voor een aantal kwetsbare groepen. Deze groepen vormen de doelgroepen van het gewestelijk gelijkekansenbeleid: mannen en vrouwen, personen met een handicap, personen van vreemde afkomst en holebi's.

De Cel werkt mee aan de toepassing en evaluatie van het gewestelijk gelijkekansenbeleid voor deze doelgroepen. Ze verschaft de Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen alle relevante informatie over de gelijkekansendossiers en werkt mee aan de opstelling van verslagen die voortvloeien uit de diverse ordonnanties inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De Cel volgt ook externe projecten op, verspreidt documenten en informeert het publiek. Ze organiseert geregeld een aantal evenementen om de Brusselse bevolking gevoelig te maken voor de diverse thema's rond gelijke kansen.

Voor meer informatie over de acties van de Cel en de diverse doelgroepen kunt u terecht op de website over gelijke kansen: www.gelijkekansenbrussel.irisnet.be.

Subsidies

Een ander belangrijk luik van het gewestelijk gelijkekansenbeleid is de toekenning van subsidies aan Brusselse verenigingen voor projecten rond gelijke kansen en diversiteit.

Deze projecten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Staatssecretaris, waarna ze worden doorgestuurd naar de Cel Gelijke Kansen en Diversiteit, die zorgt voor de administratieve opvolging.

Jaarlijks organiseert de Cel Gelijke Kansen en Diversiteit ook een of meerdere projectoproepen, zoals in het kader van de "Veertiendaagse van de gelijke kansen en diversiteit".

Meer informatie en de subsidiegids vindt u op de website over gelijke kansen.

De strijd tegen partnergeweld

Sinds 2005 sluiten de Minister-President, de Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen jaarlijks een overeenkomst met het oog op de gewestelijke coördinatie in de strijd tegen partnergeweld. De gewestelijke coördinatrice van de strijd tegen partnergeweld is onder meer belast met de uitvoering van een gewestelijk actieplan.

Meer informatie over de strijd tegen partnergeweld vindt u op de website over gelijke kansen.

"Het Gewest zal erop toezien dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd wordt doorheen het volledige beleid."

Regeringsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Contactgegevens

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Cel Gelijke Kansen en Diversiteit

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 36 75
Fax: +32 (0)2 800 38 08
E-mail: gelijkekansen@gob.irisnet.be - info@gob.irisnet.be