U bent hier: Home / Wonen in Brussel / Deelnemen aan het openbare leven / Politieke participatie - verkiezingen

Deelnemen aan het politieke leven – verkiezingen

Deelnemen aan het politieke leven – verkiezingen
Als burger zijn de verkiezingen uw eerste stap in uw deelname aan het gemeenschapsleven. In België geldt de opkomstplicht.

Wanneer worden welke verkiezingen gehouden in het Brussels Gewest?

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden om de vertegenwoordigers in de gemeenteraad aan te duiden: de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden.

De leden van de gemeenteraad benoemen op hun beurt de vertegenwoordigers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en de politieraad van de politiezone.

De gemeenteraadverkiezingen worden om de zes jaar gehouden, telkens op de tweede zondag van oktober.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden in 13 oktober 2024.

Meer informatie

Meer informatie over de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen vindt u op de website van de plaatselijke besturen in Brussel.

Gewestelijke verkiezingen

Bij de gewestelijke en gemeenschaps-verkiezingen worden de vertegenwoordigers in het gewestparlement verkozen. Bij deze verkiezingen worden ook de leden van de parlementen van de gemeenschappen onrechtstreeks verkozen.

Meer informatie

Op de pagina over de verkiezingen voor het Brusselse Hoofdstedelijk Parlement vindt u een antwoord op al uw vragen hierover.

Federale verkiezingen

Bij de federale parlementsverkiezingen worden de 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verkozen.

De (60) leden van de Senaat worden niet rechtstreeks verkozen, maar onder meer door de leden van de parlementen van de gemeenschappen en/of de gewesten.

Het Federaal Parlement wordt verkozen voor een periode van vijf jaar (samen met het gewestparlement en het Europees Parlement), tenzij bij vervroegde federale verkiezingen.
In dit laatste geval is het Federaal Parlement dat resulteert uit deze vervroegde verkiezingen slechts verkozen voor de resterende periode tot aan de gelijktijdige verkiezingen van 2019.

Meer informatie

Op de website van de Directie van de Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vindt u meer informatie over de federale verkiezingen.

Europese verkiezingen

Bij de Europese verkiezingen wordt de leden van het Europees Parlement verkozen, d.w.z. de nationale vertegenwoordigers van de burgers van alle lidstaten van de Europese Unie.

België heeft 21 afgevaardigden in het Europees Parlement.

In tegenstelling tot de rest van het land kunnen kiezers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiezen voor kandidaten op een Nederlandstalige of een Franstalige lijst.

Meer informatie

Het Europees Parlement heeft een website gecreëerd over de Europese verkiezingen.

In België worden de verkiezingen van de gewestparlementen, de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement om de vijf jaar gelijktijdig georganiseerd.

De laatste gelijktijdige (gewestelijke, federale en Europese) verkiezingen hebben op 26 mei 2019 plaatsgevonden.

Stemrecht en stemplicht – verkiesbaarheid

In België geldt de opkomstplicht:

Artikelen 62 §3 en 68 §2 van de grondwet stellen dat de stemming verplicht en geheim is.

Wie kan stemmen?

Om te kunnen stemmen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Belg zijn
 • minstens 18 jaar zijn
 • wonen in een Belgische gemeente en er ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
 • zich niet bevinden in een van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht zoals voorzien in het Kieswetboek.
  Personen die veroordeeld werden tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) worden definitief uitgesloten van het kiesrecht.
 • Europeanen mogen eveneens deelnemen aan de gemeenteraads- en Europese verkiezingen.
  Niet-Europeanen die al minstens 5 jaar in België wonen, kunnen ook gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  In beide gevallen moeten ze vragen om te worden ingeschreven op de kiezerslijst.
 • Belgen die in het buitenland wonen, kunnen stemmen via de post of met een volmacht, via de Belgische ambassade in het land waar ze wonen.

Verkiesbaar zijn

Als u voldoet aan de voorwaarden om te worden verkozen, dan bent u 'verkiesbaar'.

Om zich verkiesbaar te stellen, moet een kandidaat voldoen aan dezelfde voorwaarden als die om kiezer te zijn.
Met dat verschil  dat u minstens 21 jaar moet zijn om zich verkiesbaar te kunnen stellen bij parlementsverkiezingen.

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen ook personen met de nationaliteit van een van de 27 lidstaten van de Europese Unie zich verkiesbaar stellen. Dit geldt niet voor niet-Europeanen.

Resultaat van de verkiezingen

In deze rubriek vindt u de resultaten van de vorige verkiezingen, zowel op gemeentelijk, gewestelijk, federaal als Europees niveau.

Verkiezingen – algemeen

Alle officiële informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Directie van de Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Politiek belangt ook jongeren aan

Raadpleeg de pagina over de politieke participatie van jongeren van de sectie 'Jongerenparticipatie'.

 

Een vraag over deze website