Formaliteiten en regelgeving

Formaliteiten en verplichtingen voor jonge zelfstandigen en handelaars
Welke stappen moet u ondernemen om zich als zelfstandige te vestigen?
 1. Zich wenden tot een ondernemingsloket

  Startende zelfstandigen en ondernemers kunnen voor alle administratieve formaliteiten terecht bij één enkele instantie: het "ondernemingsloket".

  Deze ondernemingsloketten bieden de volgende diensten:

  • de inschrijving van handelsondernemingen en handelaars in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • het toepassen van de reglementering inzake toegang tot het beroep
  • de controle van de voorafgaande vergunningen die vereist zijn voor het uitoefenen van een activiteit.

  Ondernemingsloketten kunnen ook bijkomende diensten verlenen zoals advies en begeleiding, het vervullen van formaliteiten zoals de aanvraag van een btw-nummer en de registratie bij de RSZ, of het aanvragen van vergunningen.

  Meer informatie over deze diensten en de volledige lijst met ondernemingsloketten vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie.

 2. Zich inschrijven als handels- of ambachtelijke onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

  De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht.

 3. Als het gaat om een onderneming met rechtspersoonlijkheid (vzw, bvba, enz.):

  De statuten indienen op de griffie van de rechtbank van koophandel en ze laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Deze formaliteiten komen uitvoerig aan bod in het deel "Een onderneming starten" op deze portaalsite.

 4. Bewijs uw ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer of beroepsvaardigheden in het kader van bepaalde activiteiten):

  Kan er met uw diploma rekening gehouden worden om uw ondernemersvaardigheden aan te tonen? Ga het na in de DIPLO databank, ter beschikking gesteld door de gewesten, of contacteer uw erkend ondernemingsloket.

  Om een gereglementeerde activiteit te kunnen uitvoeren, moet u uw beroepskennis kunnen bewijzen.

  Om informatie over bijkomende regionale vergunningen te bekomen, bezoek de Brussel Economie en Werkgelegenheid website.

  Bijkomende vergunningen

  • Ondernemingen die voedingsmiddelen fabriceren, invoeren of in de handel brengen, moeten over een eetwarenvergunning beschikken.
  • Elke onderneming die werken uitvoert die als onroerend worden beschouwd, moet aan de bevoegde provinciale registratiecommissie een registratie als aannemer aanvragen.
  • Marktkramers, kermisgasten en huis-aan-huisverkopers moeten over een machtiging ambulante handel of kermisactiviteiten beschikken.
 5. Zich aansluiten bij een socialeverzekeringskas voor zelfstandigen naar keuze
 6. Een verzoek tot inschrijving richten aan het btw-controlekantoor van de plaats van activiteit

  Deze aanvraag is verplicht voor iedereen die een economische activiteit in hoofd- of bijberoep wenst uit te oefenen.

 7. Een rekening openen bij een financiële instelling (die losstaat van de privérekening)
 8. Zich verplicht inschrijven bij een ziekenfonds

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Dienst Economie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.:  +32 (0)2 800 35 40
E-mail: economie@gob.brussels
 

Vrije beroepen

Alle niet-commerciële privaatrechtelijke ondernemingen (namelijk alle vrije en intellectuele beroepen) ontvangen sinds 30 juni 2009 een ondernemingsnummer, net als de handelsondernemingen. Alle vrije beroepen die na deze datum zijn gestart, moeten zich dus inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie

Algemene directie Kmo-beleid
Dienst Ondernemingsloketten
WTC III, 18e verdieping
Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 277 74 86
Fax: +32 (0)2 277 98 78
E-mail: ol@economie.fgov.be
Web: economie.fgov.be

 

Een vraag over deze website